Titta

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Om UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vatten blir en allt viktigare faktor när det gäller arkitektur och stadsplanering. Den globala uppvärmningen har skapat ett klimat där städer och samhällen måste vara beredda på att ta hand om allt större vattenmängder. Men hur ska det gå till? I ett antal föreläsningar diskuteras här framtidens utmaningar med arkitekter och forskare från vattennära städer som London, Seattle och Göteborg. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden : Hamburgs Blå NätverkDela
 1. Jag börjar med att berätta
  om Hamburgs dagvattenhantering–

 2. –för att sen fortsätta med
  tre olika internationella tekniker–

 3. –för att ta hand om dagvatten,
  och som liknar det vi hört tidigare.

 4. Jag börjar med lite fakta om Hamburg.

 5. Hamburg har mycket öppet vatten,
  så dagvattenhantering är viktigt.

 6. Mängden regnvatten kan jämföras med
  Göteborgs och säkert även Seattles.

 7. I Hamburg bor nu
  1,75 miljoner människor.

 8. Hamburg har ständigt varit i tillväxt.

 9. Här ser vi att tillväxten
  de senaste hundra åren–

 10. –har skett i utkanterna av staden.

 11. Med tanke på att vi fortfarande växer–

 12. –har politikerna beslutat
  att vi behöver–

 13. –6 000 nya bostäder
  till överkomligt pris varje år.

 14. Det ska ske genom
  förtätning av stadskärnan.

 15. Här finns ett kombinerat avlopps- system
  som är 150 år gammalt.

 16. Ogenomträngliga ytor
  leder till större vattenavrinning–

 17. –vilket avloppssystemet
  inte klarar av.

 18. Resultatet av det
  blir fler översvämningar.

 19. Räknar man in klimatförändringarna
  kan det bli ännu värre även i Hamburg.

 20. Här ser vi en bild
  från sommaren 2011–

 21. –när vi har haft ett skyfall.

 22. Vi är inte lika hårt drabbade som
  Köpenhamn, som vi får höra mer om–

 23. –men vi behöver
  anpassa oss till klimatförändringarna.

 24. Därför inleddes det här projektet
  för fem år sen.

 25. Det finansieras av ministeriet för
  stads- och miljöplanering i Hamburg–

 26. –samt Hamburgs kommunala
  vattenbolag, Hamburg Wasser.

 27. Ni har säkert hört talas om dem.

 28. Det pågår året ut, så nu är alla
  i full gång med att färdigställa–

 29. –alla de dokument
  som politikerna behöver–

 30. –för att kunna besluta
  om vi kan gå vidare.

 31. Om vi kan förverkliga de planer
  som vi arbetat med under fem år.

 32. Det kommer att bli intressant
  att se vad som ska hända under våren.

 33. Projektet kallas RISA och det står för
  Rain Infrastructure Adaptation.

 34. Vi har arbetat i fyra olika
  tvärvetenskapliga grupper.

 35. Den första gruppen
  fokuserade på dränering i staden–

 36. –den andra på stadsplanering,
  den tredje på trafikplanering–

 37. –och den fjärde på flodbäddar
  och skötsel.

 38. Universitetet var med
  i den andra gruppen–

 39. –så vi har gått djupt in på
  stadsplanering och landskapsplanering.

 40. I början av processen gjorde
  universitetet i ordning en verktygslåda–

 41. –för en integrerad dagvattenhantering.

 42. Termen syftar på ett tvärvetenskapligt
  samarbete mellan dränering, skötsel–

 43. –samt stads-, landskaps-
  och trafikplanering.

 44. Det har vi redan hört om
  från Seattle och London.

 45. Målet är att kunna ordna
  översvämningsskydd, vattenskydd–

 46. –och en hållbar vattenbalans.
  Det som hittills saknas...

 47. Eftersom projektet leds av ingenjörer
  tänker de inte så mycket på utförande–

 48. –och hur det påverkar allmänna ytor.

 49. Det försöker vi jobba med,
  men är inte klara än.

 50. Det handlar om fem olika delområden.

 51. Det första delområdet gäller
  planeringsinstrument som detaljplaner.

 52. Vi tittar även
  på teknik vi inte använt förut–

 53. –och hur den kan användas
  i ett hållbart dräneringssystem.

 54. Vi tittar på gröna tak
  och multifunktionella områden.

 55. Vi diskuterar med ingenjörerna
  hur det kan användas–

 56. –och hur vi kan räkna
  på de gröna takens effekter.

 57. Det håller vi fortfarande på med.

 58. Det handlar även om
  ekonomisk uppmuntran.

 59. Hamburgs stad har just satt upp
  en strategi för gröna tak.

 60. Från och med nästa år får man bidrag
  om man bygger ett grönt tak.

 61. Vi har även sänkt dagvattenskatten.

 62. Det är nog Tyskland ensamt om.

 63. Om man ombesörjer ett fungerande
  dräneringssystem på sin mark–

 64. –får man sänkt dagvattenskatt.

 65. Därför är det bra
  att överväga det som markägare.

 66. Det handlar mycket om kommunikation.

 67. Vi har upptäckt att många
  redan har lyckats i Hamburg–

 68. –men det pågår
  för lite utbyte av erfarenheter–

 69. –av hur man gör det på rätt sätt
  och vad som kan behöva förbättras.

 70. Det handlar även om lagar och regler.

 71. Vilka regler kan behöva förändras?

 72. Det här ingår i RISA-projektet.

 73. En av mina kolleger, Sabina Andrén–

 74. –har tittat närmare
  på planeringsprocessen i Hamburg–

 75. –och på vad som inträffar mellan
  detaljplanering och implementering.

 76. Med tanke på ett hållbart
  dränerings- och dagvattensystem.

 77. I Hamburg råder det
  just nu osäkerhet kring–

 78. –vem som är ansvarig
  för alla vattenrelaterade aspekter.

 79. Det är invecklat,
  inte ens myndigheterna vet.

 80. Så kunde vi inte ha det,
  det behövde vi ändra på.

 81. Planerarna känner oftast inte till
  de olika vattenaspekterna.

 82. De måste dessutom
  räkna med klimatförändringar.

 83. Där behövs det mer kunskapstillförsel.

 84. Ibland är det svårt att hitta
  bra lösningar inom projektområdet.

 85. Man kan behöva utöka området
  för att hitta passande lösningar–

 86. –och en del projekt går inte igenom
  eftersom vi inte kan hantera vattnet.

 87. Ibland tar inte planerarna
  hänsyn till topografin–

 88. –och just nu saknar vi politiskt stöd.

 89. Det är det vi försöker uppnå
  med det här projektet.

 90. Vi behöver även bättre kontroller
  av processen.

 91. Just nu saknar vi arbetskraft till det.

 92. Så här kan det gå,
  det här är inget bra exempel.

 93. Planen var att det här skulle bli
  ett grönbevuxet avrinningsdike.

 94. När markägaren ville ha mer plats–

 95. –byggde de upp små stugor på sänkan
  som nu är en cementkanal.

 96. Hela konceptet har gått förlorat.

 97. Här har vi ett bättre exempel.

 98. Det här gjordes för 15 år sen,
  så vi har lång erfarenhet av–

 99. –att förverkliga
  hållbara dräneringssystem.

 100. Men vi måste fortsätta
  att informera myndigheterna.

 101. Därför rekommenderar vi
  en gemensam stadsvattenplanering.

 102. Det gäller inte bara vattenplanering–

 103. –utan även landskapsplanering
  och utförande.

 104. På detaljplansnivå vill vi implementera
  en "Wasserwirtschaftlicher Begleitplan".

 105. Jag kunde inte översätta titeln,
  det är ett typiskt tyskt ord.

 106. Det är som en checklista–

 107. –där planeraren kan se
  att alla aspekter är inräknade.

 108. Att klimataspekten är med,
  att topografin är kontrollerad–

 109. –och att man tillåter sig
  att tänka utanför ramarna.

 110. På det här sättet
  vill vi säkerhetsställa vattnets värde–

 111. –under planeringsprocessen.

 112. En grupp har satt upp
  konstruktionsriktlinjer för skolan.

 113. De som har hand om skolorna
  har ett tusental projekt på gång–

 114. –bara i Hamburg.
  En hel del måste ändras enligt lagen.

 115. En del projekt är små och enkla,
  men vissa är större.

 116. De kan behöva bygga helt nya skolor.

 117. När skolgårdarna ska byggas om vill vi
  att de tänker på dagvattenproblemet.

 118. Därför är det viktigt för oss
  att idéerna förverkligas.

 119. Den finns bara på tyska,
  men den finns att ladda ner på internet.

 120. Grupperna har även tittat
  på olika verktyg som behövs–

 121. –för att se till att fler tänker på
  integrerad dagvattenhantering.

 122. De har tagit fram nya verktyg
  och ett informationssystem.

 123. Här ser vi resultatet av det.

 124. Det är en karta där man
  kan utläsa infiltrationskapaciteten.

 125. En del ansåg att det var en omöjlighet.

 126. I de gröna områdena
  skulle infiltration fungera.

 127. I vissa områden är det svårt,
  men i andra har man valmöjligheter.

 128. Efter det gjorde man
  ytterligare en karta–

 129. –där man ser hur tomtägare kan
  koppla sig fria från avloppssystemet.

 130. Då får man sänkt dagvattenskatt.

 131. Det här är ett viktigt steg,
  det finns många småhus här.

 132. Det gäller hela Tyskland.

 133. Här kan man se några gator som
  de bedömde inte gick att koppla loss.

 134. Det borde man titta närmare på–

 135. –och det fokuserade jag på
  i min doktorsavhandling.

 136. Här ser vi en bild
  på en tätbefolkad stadsmiljö.

 137. Så här ser det ut
  i många europeiska städer.

 138. Vi har en stor andel bebyggd mark
  och små gårdar.

 139. Det finns nästan ingen plats
  att komplettera dräneringssystemet.

 140. Hur gör vi med de här stadskärnorna
  som påverkas av klimatförändringarna?

 141. Därför är det viktigt
  att fokusera på allmänna ytor.

 142. Det gör man redan i USA–

 143. –men i Tyskland och Hamburg
  är vi inte där än.

 144. Om avloppssystemet behöver bytas ut–

 145. –kan vi samtidigt
  stärka stadskonstruktionen.

 146. Det kanske inte löser allt, men det
  kan vara en kompletterande lösning.

 147. Därför har jag tittat närmare
  på olika planeringsstrategier.

 148. Det innebär en strategisk metod
  för dagvattenhantering–

 149. –samtidigt som man
  tittar på stadskonstruktionen.

 150. Strategin kan appliceras
  på hela staden–

 151. –och mot slutet av projektet
  ser man om den bör sättas i verket.

 152. Här har vi
  utgångssituationen i stadskärnan–

 153. –där en stor del av ytan är bebyggd.

 154. Så snart det börjar regna
  forsar vattnet fram–

 155. –och avloppssystemet svämmar över.

 156. De här områdena har ofta kombinerat
  dränerings- och kloaksystem.

 157. Jag har tittat på
  hur olika städer har gjort.

 158. Ett alternativ är att byta grått
  mot grönt, som man gjort i Seattle.

 159. Jag har tittat på New York, och här
  har vi en typisk bild från Manhattan.

 160. Många genomträngliga ytor,
  mycket tät bebyggelse–

 161. –och många offentliga ytor,
  framför allt vägar.

 162. Där började man med en grön
  infrastrukturplan inom varje område–

 163. –och undersökte var de kunde sätta in
  hållbara dräneringssystem.

 164. De tittade närmare
  på de urbana strukturer som fanns.

 165. Industriområden, parhus,
  kommersiella byggnader...

 166. Vad det nu kunde vara.

 167. Det är lätt att fokusera på de allmänna
  ytorna som utgör 30 procent.

 168. Därför är det klokt
  att arbeta med de delarna.

 169. Det de gjorde...
  Här har vi utgångssituationen igen.

 170. De kompletterade med ett grönt
  lager ovanpå det urbana systemet.

 171. Vi fick höra talas om projektet där
  en miljon träd planterades i New York.

 172. Man planterade alltså nya träd
  och kompletterade med infiltration–

 173. –längs gatorna, samt skapade
  nya parker eller byggde om gamla.

 174. På det här sättet kan de
  infiltrera mer dagvatten på plats.

 175. Då minskar man översvämningar
  av nederbörd och i avloppssystem.

 176. Här ser ni ett par bilder
  på en typisk grön gata.

 177. Det här är några av de träd
  som har planterats längs gatorna.

 178. Om man vill
  applicera det här på en stad–

 179. –måste man
  kunna bygga till infiltration.

 180. Genomsläppliga ytor,
  tillräckligt avstånd till grundvatten–

 181. –och man måste tänka på
  markens förorening.

 182. Dessutom måste man givetvis
  ha tillräckligt med plats.

 183. Strategin fungerar på vägar,
  gångvägar, parkeringar–

 184. –och befintliga planteringar
  och grönområden.

 185. Om de har bristande kvalitet
  och ändå ska byggas om–

 186. –är det klokt att tänka på
  att infiltrera dagvatten.

 187. En annan lösning
  har man använt sig av i Rotterdam–

 188. –där det gråa omvandlats till blått.

 189. Precis som Dordrecht ligger Rotterdam
  två meter under havsytan.

 190. De har ett avancerat pumpsystem
  för att hålla staden torr.

 191. Därför är infiltrering
  inte lika enkelt i Rotterdam.

 192. De utgick från ett tvärvetenskapligt
  planeringsinstrument – Water Plan 2.

 193. I början analyserade de
  varje upptagningsområde–

 194. –för att se var de behövde öka på
  kapaciteten för att hålla staden torr.

 195. I de röda områdena
  behövde den förbättras.

 196. De tillsatte ett temporärt lager
  på det urbana systemet.

 197. Ett blått system
  som fungerar på det här sättet.

 198. Det märks bara när det regnar,
  annars ser man det inte ens.

 199. Till det här systemet uppfann man
  en anpassningsåtgärd – Water Plaza.

 200. Det hörde vi om även från Dordrecht.

 201. De byggde några bassänger på ett torg.

 202. Här kan man spela fotboll
  och basket eller bara umgås.

 203. Man kan åka rullskridskor i bassängen.

 204. Om det blir en rejäl dagvattenökning
  fylls bassängen tillfälligt–

 205. –och hjälper till
  att hålla resten av staden torr.

 206. Den här strategin kan man använda sig
  av om infiltreringsmöjlighet saknas.

 207. Om man inte har genomsläpplig mark
  eller om grundvattennivån är för hög–

 208. –eller om marken är förorenad.

 209. Eller om man inte
  har plats nog till infiltration.

 210. Det här fungerar bra på torg,
  lekplatser och idrottsområden.

 211. Det går även bra med parkeringar, så
  länge folk inte blir blöta om fötterna.

 212. Man kan även använda en del av
  en gata till att anlägga bassänger.

 213. Det ser olika ut överallt, som
  flodsystemet i London, till exempel.

 214. Det finns även städer vid havet
  som i tätområden–

 215. –har försetts med kanaler
  eller rörledningar.

 216. Vid de tillfällen då det kommer
  extra stora vattenmängder–

 217. –kan det här systemet
  brista i kapacitet.

 218. Då kan man behöva byta taktik.

 219. Jag tog en titt på Singapore–

 220. –och de omvandlade
  grått och blått till blågrönt.

 221. Det är typiskt för Singapore
  med alla dessa kanaler.

 222. För att snabbt leda bort dagvattnet,
  men det är inte särskilt vackert.

 223. De valde att lägga till
  ett blågrönt system ovanpå.

 224. De kombinerar vattensystemet
  med omkringliggande grönområden.

 225. Det kräver stora ytor, men
  bara genom att göra om topografin–

 226. –kan man öka kapaciteten
  och bli av med dagvattnet.

 227. Samtidigt kan man få fram bra resultat
  vad gäller biologisk mångfald–

 228. –och förbättra vattenkvaliteten
  med renande biotoper.

 229. Så här ser det ut,
  förut gick det en cementkanal här.

 230. Nu har de byggt om
  och gjort floddelen naturlig igen.

 231. Invånarna får mer vattenkontakt
  och är mycket nöjda med sin park.

 232. Förutsättningarna skiljer sig.
  Här är infiltreringsmöjligheterna små–

 233. –men det krävs gott om plats,
  annars är den här strategin ingen idé.

 234. Det går att tillämpa
  i öppna eller slutna flodområden.

 235. Man kan även använda sig
  av öppna diken–

 236. –men då krävs det
  allmänna ytor i närheten–

 237. –annars måste gator ledas om
  eller privat mark köpas upp.

 238. Så att floden och parkområdet
  får den plats som krävs.

 239. Jag tittade även på
  hur de här städerna har gått till väga–

 240. –för att kunna få till
  bättre dagvattenhantering.

 241. Först tillsatte de
  en tvärvetenskaplig grupp.

 242. Sen identifierades
  de områden som skulle prioriteras.

 243. De tittade inte bara på vattnet,
  utan även på gemensamma miljöer.

 244. De gick igenom
  de olika urbana strukturer som finns.

 245. I Hamburg tittar vi bara på att få till
  hållbara system för privatpersoner–

 246. –men hur stadskärnan ska hanteras
  är fortfarande under diskussion.

 247. Sen måste man göra
  vissa förhandsbedömningar.

 248. Man måste analysera
  infiltreringskapaciteten–

 249. –och hur mycket utrymme som finns–

 250. –för att sen avgöra
  vilken strategi som är bäst.

 251. Det här hörde vi om förut...
  Vi måste ha en vision.

 252. Alla inblandade förstår
  vad det syftar på.

 253. Vill man ha en grön stad–

 254. –och då menar jag inte
  bara för klimatets skull–

 255. –utan att verkligen bygga upp en grön
  stad med gröna gator och fler träd–

 256. –så förstår alla vad ni menar.

 257. Det kräver politisk uppbackning
  eftersom det går åt mycket pengar.

 258. Det tar inte bara ett par år,
  utan 10, 20, kanske till och med 30 år.

 259. Sen ska man lägga upp en stadsplan
  där man kan placera ut de projekt–

 260. –som man behöver ta itu med.

 261. Efter det inleder man ett pilotprojekt,
  det har alla städer gjort.

 262. Alla städer skiljer sig åt.
  I Hamburg har jag lärt mig–

 263. –att myndigheterna
  enbart tror på projekt från Hamburg.

 264. Det skiljer sig så mycket åt
  att man inte kan titta på andra städer.

 265. I det här projektet
  kan man lyssna på invånarna–

 266. –och försöka involvera dem i arbetet
  med ett hållbart dräneringssystem.

 267. Nu är jag framme
  vid min sammanfattning.

 268. Med de här strategierna kan man
  uppehålla en hållbar urban utveckling.

 269. Man skapar plats för vattnet på olika
  sätt, beroende på förutsättningarna.

 270. Samtidigt förstärker man
  livskvaliteten i staden.

 271. Det kan de allmänna ytorna
  hjälpa till med–

 272. –det gäller bara
  att titta närmare på det.

 273. I de flesta fall är lagstiftade krav
  och kostnad-nytta-analyser pådrivande.

 274. Man kan inte spendera
  alla pengar på infrastrukturen–

 275. –om man inte får sociala
  och miljömässiga fördelar för det.

 276. De här strategierna passar städer
  med dräneringsproblem–

 277. –och där kvaliteten
  på de öppna ytorna brister.

 278. Det är nödvändigt med arbetsgrupper
  för integrerad dagvattenhantering.

 279. Det behövs en grupp människor
  som för idén framåt.

 280. Tvärvetenskapliga planeringsinstrument
  behövs–

 281. –för att kombinera alla aspekter.

 282. När man gått igenom de här stegen
  tror jag att man kan gå vidare.

 283. Nu vill jag tacka er
  och några av våra samarbetspartners.

 284. Hamburg Wasser
  har bidragit till presentationen.

 285. Tack för att ni har lyssnat.

 286. Översättning: Martina Nordkvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hamburgs Blå Nätverk

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Det menar Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Här visar hon de blå vattenstrategierna för staden Hamburg och jämför med hur New York har arbetat med sin vattenkapacitet och infrastruktur. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Ämnen:
Miljö > Klimatförändringar
Ämnesord:
Geofysik, Hamburg, Meteorologi, Naturvetenskap, Regn, Tyskland, Vatten, Vattenbyggnad
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Det nya Göteborg

Björn Siesjö, stadsarkitekt, talar om Göteborgs utveckling som hållbar stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Att bygga för stormen

Sander Schuur från White Architects berättar om arbetet med att skapa en urban social plats i Arverne East längs havslinjen Queens, New York - ett område som är känsligt för stormar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Domen över Dordrecht

Orkanen Katrina fungerade som en väckarklocka för hela Holland, berättar Ellen Kelder i denna föreläsning. Hon arbetar med en beredskapsplan för översvämningar i staden Dordrecht. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Vattnet som globalt hot

Föreläsning med Kees van Leeuwen, vattenforskare från Holland, som menar att en bra stad är en stad som har gott om pengar att satsa vatteninfrastrukturen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Ett översvämmat London

Phil Stride, projektchef för Thames Tideway Tunnel, berättar om Londons stora problem med att hantera vatten och avlopp. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Den urbana idén om vatten

Idén om den smarta framtidsstaden saknar ofta ett vattenperspektiv, menar Richard Ashley, professor vid Sheffields universitet. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Två städer en utmaning

Hur skapar man en stad som är lika tilltalande i regn som i sol? Steve Moddemeyer arbetar med just den utmaningen. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

Hamburgs Blå Nätverk

Hamburg står inför stora utmaningar för att staden ska kunna hantera allt regnvatten i de pågående klimatförändringarna. Föreläsning med Elke Kruse, landskapsarkitekt på universitetet i Hafen City. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En världsledande stadsdel

Greg Morrison, professor vid Chalmers universitet, berättar hur Johanneberg i Göteborg ska bli en av världens mest resurseffektiva stadsdelar. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattnet i den hållbara staden

En klimatkatastrof i Köpenhamn

Hur förbereder man sig för en framtid med tvära kast i klimatet? Föreläsning med Lykke Leonardsen, chef för klimatenheten i Köpenhamns stad. Inspelat 12 november 2014 på Hotel Riverton, Göteborg. Arrangör: Göteborgs stad.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Regeringens arbete med hållbar konsumtion

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) skräder inte orden när han berättar om sina planer för att påverka Sveriges konsumtion i en mer hållbar riktning. Han menar att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder och ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Östersjön - hoppfullhet och hot

Kungen om sitt miljöintresse

Kung Carl XVI Gustaf berättar i detta tacktal vid klimatkonferensen inför hans 70-årsdag om det miljöengagemang som varit en röd tråd genom hela hans liv. Inspelat på Dramaten, Stockholm, den 25 april 2016. Arrangörer: Dramaten, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.