Titta

UR Samtiden - Skolforum 2015

UR Samtiden - Skolforum 2015

Om UR Samtiden - Skolforum 2015

Föreläsningar från Skolforum 2015 om den senaste forskningen kring pedagogik, didaktik och hälsa. Inspelat den 26-27 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Till första programmet

UR Samtiden - Skolforum 2015 : Svensk forskning om läsning och läsförståelseDela
 1. Vi finns i Karlstad på ett ämne
  som heter pedagogiskt arbete.

 2. Men båda av oss har en bakgrund
  i litteraturvetenskapen-

 3. -och är också
  väldigt intresserade-

 4. -av det här som heter läs-
  undervisning och läsforskning.

 5. Och i presentationen till den...

 6. Rubriken till den här
  presentationen är i era program:

 7. "Läsning och läsundervisning
  - vad säger forskningen?"

 8. Men det är ju en alldeles
  för stor fråga egentligen-

 9. -att redogöra för
  vid ett sånt här sammanhang.

 10. I vilka sammanhang
  som helst egentligen.

 11. Lite självsvåldigt kanske men
  med utgångspunkt från vår bok-

 12. -så har vi valt att ge rubriken
  "Vad säger svensk forskning?"

 13. För då kan vi
  lite lättare ringa in-

 14. -det här forskningsläget.

 15. Det är ju så att forskning är,
  som ni vet, ganska spretig.

 16. Det är många studier
  från många olika håll.

 17. Resultaten är också ibland
  motsägelsefulla så det går inte-

 18. -att slå fast att det är
  på det ena eller andra sättet.

 19. Utan det kan vara
  på väldigt många olika sätt.

 20. Och det kan ju ibland kännas
  irriterande och frustrerande-

 21. -att inte ens forskarna
  kan säga hur det ska vara.

 22. Men så är fallet.

 23. Och utifrån den här boken då
  som har just den här rubriken:

 24. "Läsning och läsundervisning".
  Det heter den inte, utan:

 25. "Svensk forskning
  om läsning och läsundervisning"-

 26. -så tänkte jag inleda
  den här presentationen.

 27. Och ge en liten inblick-

 28. -i vad olika forskare...

 29. ...olika forskares studier
  om läsning och läsundervisning-

 30. -utifrån ett svenskt perspektiv.

 31. Och boken är
  ett resultat av en konferens-

 32. -för läsforskare från hela
  landet som vi två anordnade-

 33. -för snart två år sen nu
  är det faktiskt.

 34. Det innebär att de här studierna
  är ju i alla fall två år gamla.

 35. Minst, men ungefär så.

 36. Och vår ambition för två år sen
  var att samla forskare-

 37. -med ett gemensamt fokus på
  just läsning eftersom vi tyckte-

 38. -att åtminstone i det
  svenskämnesdidaktiska fältet-

 39. -där vi är verksamma så hade
  läsning kommit lite i skymundan.

 40. I stället var det mycket studier
  om skrivande och genrepedagogik-

 41. -och den typen av forskning-

 42. -som har varit i förgrunden
  de senaste åren.

 43. Så vi ville på nåt sätt
  ta ett grepp om läsningen-

 44. -och läsforskningen
  inom akademin.

 45. Men att läsning hade kommit
  lite i skymundan i forskningen-

 46. -betyder ju inte att läsning
  och läskompetens-

 47. -och frågor om läsundervisning
  är det i den allmänna debatten.

 48. I dag är du ju så att man kan
  nästan inte öppna en tidning-

 49. -eller lyssna på radio eller tv
  utan att det faktiskt pratas-

 50. -om läsning eller om att oron
  för ungas läskompetens är stor.

 51. Och hur man kan tänka
  och hur man kan fundera-

 52. -på vad man ska göra
  för åtgärder för just det här.

 53. Och just oron och fokuset på
  läsning i den allmänna debatten-

 54. -kanske är anledningen
  till att vi står här i dag-

 55. -och kanske att ni också
  sitter här i salongen.

 56. Så vår bok kan på ett sätt
  alltså sägas...

 57. Så där ser den ut också för er
  som inte såg den från podiet.

 58. Boken kan alltså sägas
  vara ett utsnitt-

 59. -av den aktuella läsforskningen
  i Sverige.

 60. Men det finns självklart i den
  här boken väldigt många luckor-

 61. och perspektiv som inte alls
  är representerade.

 62. Till exempel har vi inga kapitel
  eller forskare i denna antologi-

 63. -som gör studier om läsning
  utifrån neuropsykologi t.ex.

 64. Alltså vad som händer
  specifikt i hjärnan.

 65. Det här är ett område
  som dock beforskas i dag-

 66. -på Stockholms universitet
  och Karolinska Institutet.

 67. Där är det studier på gång.

 68. I boken har vi inte heller
  faktiskt med ett enda kapitel-

 69. -där andraspråksperspektivet
  är representerat.

 70. Och det är ett tydligt tecken
  på att den här typen av studier-

 71. -faktiskt är väldigt få
  totalt sett.

 72. Och att de nästan saknas.

 73. Alltså perspektiv
  på andraspråk och läsande.

 74. Men häromdagen, förra veckan
  eller för två veckor sedan-

 75. -disputerade Catarina Economou
  på Göteborgs universitet-

 76. -på en avhandling om läsande
  och andraspråksperspektiv.

 77. Det är fler studier på gång, men
  här finns ett skriande behov-

 78. -av ny kunskap.
  Vi vet väldigt lite om detta.

 79. I boken samsas forskare från
  humanistiska och utbildnings-

 80. -vetenskapliga traditioner:
  litteraturvetare och pedagoger-

 81. -och personer
  från nordiska språk-

 82. -och pedagogiskt arbete
  till exempel och pedagogik.

 83. Och texterna har vi organiserat
  utifrån tre rubriker.

 84. En är "Skolans läspraktiker".
  Många texter handlar om det.

 85. Det är också, kan man säga,
  ett vanligt fält som studeras-

 86. -i svenskämnesdidaktiken.

 87. En annan rubrik som vi
  har organiserat texterna under-

 88. -är "Läsarens läsning och
  specifika tolkningspraktiker"-

 89. -där man mer går in och
  tittar på några enskilda läsare-

 90. -eller ett specifikt sammanhang
  där läsningen försiggår.

 91. Slutligen har vi tre texter som
  handlar om mer övergripande-

 92. -och teoretiska perspektiv på
  läsning och läsundervisning.

 93. Och alla kapitel är alltså
  skrivna av olika forskare-

 94. -i olika studier.

 95. Och i den första...

 96. I den första gruppen:
  Skolans läspraktiker-

 97. -så finns det en text
  som handlar om förskolan.

 98. Och den heter
  "Högläsning för förskolebarn"-

 99. -"disciplinerande
  eller frigörande".

 100. Det är två forskare från Malmö
  som gjort en studie-

 101. -om förskolebarns läsande
  eller läsning i förskolan.

 102. Och hur läsning är organiserat
  och hur man kan tänka om-

 103. -hur viktigt läsning är
  för förskolans barn.

 104. Och det de hittar i sin studie
  är att de-

 105. -tycker kanske att läsningen
  är inte så högt prioriterad-

 106. -som språkutvecklande aktivitet
  som man skulle kunna önska.

 107. I stället när man jobbar
  i förskolan sätter man fokus-

 108. -på andra
  språkutvecklande aktiviteter.

 109. När läsning kommer in i bilden
  så är det kanske väldigt ofta-

 110. -att man har det som
  en disciplinerande aktivitet-

 111. -i form av läsvila till exempel.

 112. De använder läsande och littera-
  tur för att skapa lugn och ro-

 113. -och ser inte att aktiviteten
  läsning behöver bli föremål-

 114. -för pedagogiska
  och didaktiska åtgärder.

 115. Och författarna propagerar för
  en aktiv läsvila på förskolan-

 116. -i stället för det de beskriver
  som en passiv läsvila.

 117. Och här ska läsning ses
  som en viktig aktivitet i sig.

 118. Och inte som nånting som bara
  ska skapa en särskild stämning-

 119. -eller fungera som
  en disciplinerande aktivitet.

 120. I det här första kapitlet
  så finns det också två kapitel-

 121. -som sätter fokus
  på multimodalitet och läsning:

 122. "Ett multiliteracies-perspektiv
  på läsutvecklingsarbete"-

 123. -som Petra Magnusson
  har skrivit.

 124. Och "Näsa för att läsa
  och känsla för att glänsa".

 125. Två forskare från Luleå tekniska
  universitet har skrivit den.

 126. Båda tar sig an fältet med läs-
  ning i relation till nya medier.

 127. Någonting som också är väldigt
  aktuellt, både för forskare-

 128. -i det svenskämnesdidaktiska
  fältet och för verksamma lärare.

 129. Det är svårt att hålla isär
  i dag skrivna, tryckta texter-

 130. -och multimodala texter med bild
  och ljud och ljus och så.

 131. Båda menar att det är nödvändigt
  att läsundervisningen-

 132. -tar intryck av digitalitet
  och multimodalitet.

 133. Man kan liksom inte låtsas
  att det inte finns längre.

 134. Och Petra Magnusson utgår från
  ett arbete med gymnasieelever-

 135. -där bilder har ett stort fokus
  i undervisningen.

 136. Och Graeske och Lundström
  diskuterar datorspel.

 137. Och hur man skulle kunna använda
  sig av avataren som en del-

 138. -i att gestalta läsundervisning
  i klassrummet.

 139. Jätteintressanta båda två.

 140. Och flera studier
  i den andra gruppen:

 141. Alltså "Läsarens läsning och
  specifika tolkningspraktiker".

 142. De lyfter internetgenerationens-

 143. -inställning
  till fiktionsläsning.

 144. Och i en text som heter
  "Myt och verklighet"-

 145. -"om svenska 18-åringars
  fiktionsläsande"-

 146. -påpekar författaren
  Olle Nordberg att unga i regel-

 147. -har en positiv inställning
  till böcker och läsande.

 148. När man frågar dem:
  "Vad tycker ni om..."

 149. "Vad är er uppfattning
  om litteratur och böcker?"

 150. Så är det ganska positivt.
  Man hör inte alls det här-

 151. -att "böcker är inte för mig"
  som man kan höra ibland.

 152. Samtidigt är uppfattningen
  bland de unga-

 153. -att de inte har påverkats av
  skolans litteraturundervisning.

 154. Och det kan ju kännas
  lite nedslående.

 155. De här unga som Olle Nordberg
  har studerat går på gymnasiet.

 156. Och de har ju ganska många års
  svenskundervisning bakom sig.

 157. Men de uppger att de inte alls
  har påverkats av undervisningen.

 158. Nordberg slår fast i studien att
  internetgenerationens attityd-

 159. -tycks vara att fiktionsläsning
  görs i böcker-

 160. -när man kopplar av
  från det uppkopplade.

 161. Och det kanske inte är det
  specifikt man gör i skolan-

 162. -när man läser böcker.

 163. Men, menar Nordberg,
  samtidigt kan de växla över-

 164. -till analytisk läsning när
  text och situation kräver det.

 165. Så de har en repertoar.
  När det efterfrågas i skolan-

 166. -så går det att växla över
  till den läsningen.

 167. Och det känns ju lite hoppfullt.

 168. Och i boken så-

 169. -så uppfattar de allra
  flesta forskarna att läsning-

 170. -är läsande av fiktion
  och skönlitteratur.

 171. Och inte så mycket sakprosa. Nåt
  enstaka exempel handlar om det.

 172. Och relativt många bidrag
  har just samtal om fiktion-

 173. -och litteratur
  som studieobjekt.

 174. I avdelningen teoretiska och
  systemövergripande perspektiv-

 175. -på läsning och läsundervisning,
  den sista gruppen där-

 176. -då belyser man kopplingen
  mellan kropp och läsande.

 177. Och just det här fokuset
  på samtal-

 178. -är ganska vanligt i den svensk-
  ämnesdidaktiska traditionen.

 179. Många forskare belyser just
  hur samtalandet går till-

 180. -och funderar på vilket lärande
  som utgår-

 181. -från samtalande om det lästa.

 182. Men i den här texten som heter:

 183. "Läslust och litterär förståelse
  ur ett kroppsligt perspektiv"-

 184. -sätter författarna fokus på
  just kroppens roll i läsningen.

 185. De propagerar för att läsning
  och lust för att läsa-

 186. -och att skapa mening då
  kring det här lästa-

 187. -det har rent kroppsliga,
  fysiska aspekter också.

 188. Inte bara för de yngre läsarna
  utan också långt upp i åldrarna.

 189. Det här är något läroplanerna
  helt har bortsett från-

 190. -menar de här författarna.

 191. Och i sin text så skriver de...

 192. Det är Katarina Elam och
  Olle Widhe från Högskolan Väst-

 193. -som har författat
  det här bidraget.

 194. Och Elam och Widhe menar
  att "skolan väljer fel väg"-

 195. -"om den utestänger lust
  och kropp för att satsa på"-

 196. -"det i traditionella former
  mätbara."

 197. Och här är vi inne i sektorn:
  hur ska man kunna tänka om-

 198. -att avgöra
  vad elever kan om läsning.

 199. Och vilken läskompetens de har.
  "En sådan undervisning"-

 200. -"förutsätter att kunskapens mål
  är förutbestämda".

 201. "Kunskapsbegreppet blir statiskt
  och kunskapen löper risk"-

 202. -"att isoleras från levd er-
  farenhet" menar Elam och Widhe.

 203. Och propagerar alltså för
  ett mycket mer flexibelt ämne-

 204. -där kroppen också får plats.

 205. Sammanfattningsvis kan vi alltså
  konstatera att den här boken-

 206. -har ett ganska brett
  och varierat utbud av studier.

 207. Även om det finns begränsningar
  som också kanske då avspeglar-

 208. -begränsningarna
  på fältet i stort.

 209. Men vi kan också se att
  rent metodiskt och empiriskt-

 210. -så är det
  en ganska stor enhetlighet.

 211. Det är ungefär samma typer
  av teoretiska utgångspunkter.

 212. Det är ungefär samma typer
  av empiriska studier-

 213. -och ungefär samma typer
  av frågor som man ställer sig.

 214. Många av studierna
  belyser äldre elevers läsande.

 215. Den här första studien
  jag pratade om-

 216. -om läsande i förskolan-

 217. -är en ganska, jag ska inte säga
  udda företeelse, men förskolan-

 218. -är inte särskilt studerad
  i relation till läsning.

 219. Det är mycket gymnasieelever
  som är fokus för dessa studier.

 220. De teoretiska ingångarna
  påminner mycket om varandra.

 221. Endast några enstaka använder
  t.ex. kvantitativa metoder.

 222. I stället är det väldigt stort
  fokus på kvalitativa metoder.

 223. Man är i få klassrum, och
  träffar få elever och få lärare.

 224. Men man får å andra sidan veta
  mycket om just det sammanhanget.

 225. Och de kvantitativa metoderna
  i studierna som finns i boken-

 226. -finns i relativt förenklade
  former skulle man kunna säga.

 227. Och just det här sättet
  att tänka om forskning-

 228. -och svenskämnesdidaktik
  och läsning också förstås-

 229. -har präglat den svenskämnes-
  didaktiska traditionen länge.

 230. I en studie som Michael och jag
  inledde för några år sen-

 231. -så ville vi
  utmana den här traditionen.

 232. Vi tänkte att om vi ställer
  andra frågor på annat sätt-

 233. -med andra teoretiska
  och metodiska ingångar-

 234. -så får vi andra svar.

 235. Och det skulle kunna få in
  nya perspektiv i fältet.

 236. Och den studien-

 237. -har vi nu resultat av.
  Vi håller på att avsluta den.

 238. Och skriver en ny bok
  runt den studien.

 239. Det är också det som Michael
  ska prata lite mer om nu.

 240. Ja, det ska jag göra.

 241. För det är ju så att även om den
  är väldigt bra den här boken-

 242. -så har ju vi inte med
  en enda studie i den här.

 243. Det är ju lite tråkigt, och
  lite självupptagna som vi är-

 244. -så vill vi gärna liksom berätta
  nånting om vad vi håller på med.

 245. -Jag tror du tog mina papper.
  -Jaha du. Det var inte meningen.

 246. -Nej, du. Jo, där var de.
  -Där. Jättebra.

 247. Och då är det så att den här
  boken som Nina har pratat om nu-

 248. -kom ju i januari, var det va?
  Februari kanske?

 249. Det här är nästa bok
  som är på gång-

 250. -som bygger på forsknings-
  projektet "Läsa mellan raderna"-

 251. -som vi har hållit på med
  i fyra år, va?

 252. Boken ska heta det också.
  Den kommer på samma förlag.

 253. Förhoppningsvis
  nån gång på vårkanten här.

 254. Och i det här
  forskningsprojektet-

 255. -så har vi
  tillsammans med lärare-

 256. -försökt designa undervisning
  som ska träna eleverna-

 257. -i att göra just detta:
  läsa mellan raderna.

 258. Mellan raderna i noveller-

 259. -och mellan raderna
  i argumenterande texter.

 260. Och det här har vi gjort
  lite grand mot bakgrund...

 261. Eller när vi började var det
  inte direkt den här Pisachocken-

 262. -som drabbade Sverige och en del
  andra länder också-

 263. -för ett antal år sen.

 264. Och det var inte bara heller
  de här allmänna beklagandena-

 265. -över svenska elevers
  sjunkande läsförståelse.

 266. Utan snarare så handlade det om
  att vi hade börjat fundera över-

 267. -på vilket sätt undervisningen
  kunde bidra till-

 268. -att göra elever bättre
  på att processa text.

 269. Alltså att göra
  mer avancerade texttolkningar.

 270. Och vi var lite upptagna
  av den här bilden-

 271. -av den här läsaren som läser...
  Jag vet inte...

 272. Lucy Calkins kom ut med en bok-

 273. -i svensk översättning
  tidigare i år-

 274. -där hon beskriver en läsare
  som hon kallar "teflonläsare".

 275. Jag vet inte om ni har hört det
  begreppet, men det är den här-

 276. -som kommer och berättar:
  "Jag läste 63 sidor igår kväll."

 277. Så säger läraren: "Vad spännande
  och vad handlade det om då?"

 278. Ja, ni vet.
  Han har säkert läst 63 sidor-

 279. -men inte mycket fastnade.

 280. Det var nånting vi hade med oss
  från lärarerfarenhet också-

 281. -vilket i och för sig
  är ganska längesen nu.

 282. Men som vi också
  diskuterade med lärare.

 283. Och som vi såg i klassrum
  att det fanns många elever-

 284. -som läste text
  men hade svårt att beskriva-

 285. -vad de varit med om och vad
  som egentligen hade fastnat.

 286. Så det genererade
  frågeställningen:

 287. Hur kan läsundervisningen
  bidra till att göra eleverna-

 288. -mer aktiva under läsandet
  så de blir mer strategiska-

 289. -och kritiska läsare
  av olika slags texter?

 290. Och då kan man
  säga så här att-

 291. -den tidigare forskningen
  i Sverige på det här området-

 292. -har varit ganska duktig
  på att beskriva-

 293. -olika slags läsningar
  och tolkningsstrategier och så.

 294. Men inte så intresserad av
  att följa upp effekterna-

 295. -av vad olika typer
  utav läsundervisning-

 296. -bidrar till för läsutveckling
  eller hur det påverkar läsaren.

 297. Så det ville vi göra nånting åt
  och när det gäller just-

 298. -lässtrategiprogram som är det
  som vi har hållit på med-

 299. -så finns det ganska mycket
  internationella studier om det.

 300. Men de bedrivs ofta under
  ganska kontrollerade former.

 301. Man isolerar några strategier
  och tränar dem under en period-

 302. -och så kollar man effekterna
  av just det.

 303. Och vi var intresserade av
  att tillsammans med lärare-

 304. -konstruera en undervisning
  som höll på länge och som var-

 305. -mer autentisk i den mening
  att det var strategier-

 306. -som både lärarna
  och eleverna kände igen sig i.

 307. Man kan också säga om de studier
  som bedrivits på detta område-

 308. -som handlar om att man sätter
  i gång såna här strategiprogram-

 309. -att de ganska sällan
  tar hänsyn till-

 310. -vad för slags texter
  det är som man läser.

 311. Utan ofta är inställningen att
  det här med förståelse av text-

 312. -och inferensskapande och så-

 313. -är en allmän företeelse man gör
  oberoende av vilken text det är.

 314. Men vi menar att det här
  att göra inferenser exempelvis-

 315. -utifrån öppna slut i en novell
  är nånting annat.

 316. Eller det ställer krav
  på andra förmågor-

 317. -än om man ska exempelvis
  identifiera tesen-

 318. -i en argumenterande text.

 319. Så det har varit utgångspunkt
  för det här projektet.

 320. Och vad vi har gjort
  är att vi har bedrivit-

 321. -olika former av interventioner.

 322. Och det har gått till så
  att vi låter ett antal klasser-

 323. -följa en sådan intervention.

 324. De får delta
  i ett undervisningsupplägg-

 325. -som vi designat
  med lärarna som ska undervisa.

 326. Sen har vi andra klasser som
  ingår i en kontrollsituation-

 327. -som deltar i samma undervisning
  de skulle ha deltagit i annars.

 328. Och så finns det nåt som kallas
  en baslinje, ett slags förtest-

 329. -och ett eftertest som vi gör
  i början och slutet av perioden.

 330. Där vi på olika sätt försöker
  ta reda på vad de kan-

 331. -vid de tillfällena.

 332. I fråga om de här aspekterna
  av läsförmågan-

 333. -som vi är intresserade av
  att påverka.

 334. I idealfallet har vi
  ett fördröjt eftertest.

 335. Det har vi gjort vid något
  tillfälle, men inte alltid.

 336. Det har varit upplägget
  för de här studierna.

 337. Och vad vi har gjort
  är att vi har velat kombinera-

 338. -tre olika komponenter
  skulle man kunna säga.

 339. Dels en uppsättning
  av olika lässtrategier-

 340. -med strukturerade textsamtal-

 341. -och med responsskrivande.

 342. Alltså där vi har gett eleverna
  ganska utmanande skrivuppgifter-

 343. -som på något sätt ber dem
  att ta ställning-

 344. -till texterna som helhet.

 345. Alltså göra övergripande
  tolkningar av texterna.

 346. Och de här tre delarna
  har vi kombinerat-

 347. -på så sätt
  att samtalen har varit basen.

 348. I samtalen
  så har de här strategierna-

 349. -introducerats och tränats.

 350. I samtalen har skrivuppgifterna
  förberetts och formulerats-

 351. -tillsammans med eleverna och
  också efterarbetats i samtalen.

 352. För att åstadkomma en successiv
  förändring av elevernas-

 353. -förhållningssätt till texterna
  och deras förståelse av dem.

 354. Och den här modellen kallar vi
  dialogisk strategiundervisning.

 355. Och här har vi gjort så att...

 356. Och så är det inte
  i alla strategiprogram.

 357. Om ni känner till
  "Reciprocal teaching"-

 358. -eller "Transactional strategies
  instruction" och såna-

 359. -så har man några strategier
  som går igen hela tiden.

 360. Men här har vi valt strategier-

 361. -utifrån vilka texttyper
  vi har jobbat med.

 362. När vi jobbat med noveller har
  det varit dessa sju strategier:

 363. Summera, göra förutsägelser,
  värdera och ta ställning-

 364. -visualisera, ställa frågor,
  jämföra med andra texter-

 365. -hitta luckor
  och göra inferenser.

 366. Nu känner ni förstås igen en del
  strategier från andra program.

 367. Och flera av er
  har säkert jobbat med dem också.

 368. Även om vi plockade strategier
  som vi absolut inte hade sett-

 369. -i några andra program
  som värdera och ta ställning-

 370. -som vi tyckte var
  en ganska viktig sak att få med.

 371. Det var strategier vi använde
  när vi, eller rättare sagt-

 372. -lärarna som iscensatte detta
  jobbade med noveller.

 373. När det var argumenterande text
  hade vi tre andra strategier-

 374. -som vi kallade identifiera,
  analysera-

 375. -och värdera och ta ställning.

 376. Dem gissar jag ni inte känner
  igen från andra strategiprogram.

 377. Vi har inte sett till dem.

 378. Men vad vi ville göra
  var att träna eleverna-

 379. -i att de skulle identifiera
  argumentationsstrukturen-

 380. -i exempelvis en debattartikel
  eller en insändare.

 381. Eller för den delen en recension
  eller en reklamtext.

 382. De skulle också analysera
  kvaliteten i argumenten.

 383. I vilken mån är argumenten rele-
  vanta i förhållande till tesen?

 384. I vilken utsträckning kan man
  säga att argumenten är hållbara-

 385. -utifrån den tes som de ska
  så att säga motivera?

 386. Sen hade vi värdera
  och ta ställning som handlar om-

 387. -att träna eleverna
  i att svara på en argumentation.

 388. Inte bara genom att uttrycka en
  egen åsikt. Det kan alla elever:

 389. "Jag tycker så här."

 390. Men att göra det med att
  ta ställning till argumentet-

 391. -det vill säga att värdera
  argumentet och svara på det-

 392. -är betydlig svårare.

 393. Så det var vad vi
  ville jobba med i stället.

 394. Det var strategierna.
  Nu lite om resultaten.

 395. Nu kommer vi in
  på det kvantitativa och siffror.

 396. Men vi mjukstartar lite
  med ett vanligt diagram.

 397. Det skulle komma där.
  Det gjorde det inte.

 398. Här jobbade vi med noveller
  och då höll vi på i-

 399. -eller klasserna jobbade
  i tretton veckor effektiv tid.

 400. Det var något lov däremellan
  och lite studiedagar-

 401. -men ungefär tretton veckor
  effektiv tid.

 402. -Det blir nästan en termin.
  -Hur gamla var eleverna?

 403. De här gick i årskurs 7.
  Bra fråga.

 404. Och här ser ni alltså resultaten
  från förtestet och eftertestet.

 405. Och de två graferna, den röda är
  interventionsgruppens resultat.

 406. Eller interventionsgrupperna.
  Det var totalt tio klasser däri.

 407. Och den blå grafen
  är kontrollgrupperna.

 408. Tolv klasser ingick där.

 409. Här ser man att det har skett
  en förbättring.

 410. Ni ser att
  interventionsgruppens resultat-

 411. -låg lite lägre i genomsnitt
  i början.

 412. Ändringen i interventionsgruppen
  är statistiskt signifikant.

 413. Den är statistiskt säkerställd.

 414. De har blivit bättre.
  Skillnaden i kontrollgruppen-

 415. -är inte
  statistiskt säkerställd.

 416. Men skillnaden i förbättringen
  mellan de här två grupperna-

 417. -är inte så stor att den kan
  vara statistiskt signifikant.

 418. Så vi kan alltså inte hävda
  att det är så.

 419. Trots att de har jobbat
  intensivt i tretton veckor-

 420. -med ett särskilt designat
  lässtrategiprogram-

 421. -kan vi inte hävda att eleverna-

 422. -som har ingått
  i interventionsgruppen-

 423. -haft bättre förutsättningar
  att utveckla sin läsförståelse-

 424. -än i kontrollklasserna.

 425. I alla fall inte såvitt vi kan
  mäta med instrumenten vi använt.

 426. Detta gäller för gruppen som
  helhet, när alla elever är med.

 427. Vi plockade ut bara de elever,
  eller...

 428. Men vi tittade
  på olika prestationsnivåer.

 429. Vi skiljde ut de elever som hade
  lägst resultat på förtestet-

 430. -de som låg i mitten
  och de som hade högst resultat.

 431. För de elever som hade
  lägst resultat på förtestet-

 432. -det vill säga de som hade
  mellan 0 och 4 poäng-

 433. -visade det sig att det var
  väldigt stor skillnad-

 434. -på om man ingått
  i interventionsklasserna-

 435. -eller om man hade ingått
  i kontrollklasserna.

 436. Man kan säga: "Har man väldigt
  låga resultat på förtestet"-

 437. -"har man stora förutsättningar
  att förbättra sina resultat."

 438. Men det hade man också om
  man ingick i kontrollklasserna.

 439. De hade samma genomsnittliga
  poäng på förtestet så att säga.

 440. Den skillnaden är signifikant
  så vi kan med säkerhet säga-

 441. -att det var mer gynnsamt
  för de eleverna-

 442. -som hade lägre resultat
  på förtestet.

 443. De kan kallas svagare läsare
  eller läsare med svårigheter.

 444. Men vi vet inte så mycket
  om just de eleverna.

 445. Vi vet bara att de hade
  låga resultat på förtestet.

 446. Men de gynnades mer alltså
  av att ingå i det här-

 447. -interventionsprogrammet.

 448. Den andra interventionen som
  handlade om argumenterande text-

 449. -genomfördes i årskurs 9.
  Då höll vi på i sex veckor bara.

 450. Det var ganska kort tid.
  Totalt femton lektioner.

 451. Och nu kommer det lite
  annan form av kvantifiering här.

 452. Men vi hoppas ni ska tåla detta.

 453. Vi tittar inte på alla siffror,
  men det man ser...

 454. Nu ska vi se.
  Nu skulle jag använda den här-

 455. -men den funkar inte
  över huvud taget.

 456. Jo, där kom den. Ha ha!

 457. Om vi tittar på den övre raden
  så är det resultaten-

 458. -för alla elever, och då har ni
  det genomsnittliga resultatet-

 459. -på förtestet där och
  resultatet på eftertestet där.

 460. Och sen så får man fram nånting
  som kallas för effektvärde.

 461. För er som läst Hattie så vet ni
  vad effektvärde är: Cohens d.

 462. Och ni vet också då
  att ett Cohens d på 0,60...

 463. Här fanns inga kontrollgrupper.
  Det är ganska så stort.

 464. Det är mer än vad man förväntar
  sig att elever utvecklar...

 465. Alltså måttet på vad de lär sig
  över ett läsår.

 466. Vilket motsvarar
  ungefär Cohens d 0,4.

 467. Så att det är ändå ganska stor
  effekt på gruppen som helhet.

 468. Tittar vi sen
  på de olika grupperna...

 469. Vi delade in dem utifrån
  hur de presterat på förtestet.

 470. Och vi tittade på dem vi kallar
  "low achievers" på förtestet.

 471. Så ser ni att det är
  en ganska stor förbättring-

 472. -och leder till ett effektvärde
  på d = 1,41.

 473. Och den som kan sin Hattielista
  här nu, över faktorer-

 474. -med särskilt god påverkan
  på elevers kunskapsutveckling-

 475. -vet att har man Cohens d 1,41
  är man högst upp på den listan.

 476. För där är liksom taket
  för vad man klarar av.

 477. Men nu är det här
  en särskilt utvald elevgrupp.

 478. De som hade låga resultat
  på förtestet.

 479. Men det är också stark effekt på
  dem som ligger i mellansnittet.

 480. Men för dem som har
  presterat högst på förtestet-

 481. -den tredjedel av eleverna
  som haft högst resultat-

 482. -så är det ingen effekt
  över huvud taget.

 483. Det där ns
  står för "non-significant".

 484. Ni ser om ni läser noga
  en liten nedgång.

 485. Den är så liten att det inte
  är statistiskt signifikant.

 486. Man kan säga att det inte
  hänt nånting för den gruppen.

 487. Så det här är ett återkommande
  mönster i det här studierna.

 488. Och där har ni en graf också
  som visar detta.

 489. Hur de... "Low achievers"
  är den nedersta grafen-

 490. -streckade linjen
  är "middle achievers"

 491. -och de som vi kallade
  för "high achievers".

 492. Och vi tittade också på dem
  som hade presterat högst-

 493. -i kontrollgruppen på första
  interventionen mot noveller.

 494. De hade inte heller
  åstadkommit nån förbättring.

 495. Det spelade ingen roll om man
  gick i ena eller andra gruppen.

 496. Så hade de starkaste eleverna
  inte förbättrat sina resultat-

 497. -över nästan en termin.

 498. Vad ska man säga från detta då?
  Det är ju inte så överraskande.

 499. Det är klart att designad under-
  visning, särskilt såna program-

 500. -har större effekter
  på elever som har svårigheter.

 501. Ja, kanske. Men vad beror
  det på då? Är det takeffekter?

 502. Har det att göra med att de
  som redan har höga resultat...

 503. Det är svårare
  att förbättra sina resultat-

 504. -på ett läsförståelsetest
  om man redan har högt.

 505. Det kunde förklara resultaten
  i den ena interventionen.

 506. Men i den andra låg genomsnittet
  på dem som presterade bäst-

 507. -tredjedelen som presterade bäst
  på 15 poäng av 30 max.

 508. det finns
  mycket förbättringspotential.

 509. Sen kan man hävda att
  har man 4 poäng i genomsnitt-

 510. -så finns det i alla fall
  mycket större utrymme.

 511. Det kan förklara
  varför det har större effekt-

 512. -på elever som har
  lägre resultat i utgångsläget.

 513. Men det förklarar inte varför
  undervisningen inte får effekt-

 514. -över huvud taget på de eleverna
  som presterar lite högre.

 515. Är det så att undervisningen
  fokuserar särskilt-

 516. -på de svagare läsarnas behov?

 517. Det skulle kunna vara så.
  Men vi har ansträngt oss-

 518. -i alla interventioner vi gjort
  att välja rätt utmanande texter-

 519. -och att konstruera uppgifter
  som är ganska komplicerade.

 520. Och många gånger
  när vi har valt texter-

 521. -så säger lärarna
  att de texterna är för svåra.

 522. "De kan vi inte använda.
  Vi får ta nåt annat."

 523. Sen har vi diskuterat fram och
  tillbaka, och så har de testat-

 524. -i andra klasser
  och så har det visat sig-

 525. -att eleverna gillar texten
  så de prövar.

 526. Vi har haft ganska svåra texter
  men ändå får vi detta.

 527. Så det är kanske inte
  det heller.

 528. Kan det vara så
  att lässtrategiundervisning-

 529. -är till mindre nytta
  för läsare som redan har kommit-

 530. -ganska långt
  i sin läsutveckling?

 531. Ja, för lässtrategier är nånting
  som en läsare tar till-

 532. -när man stöter på problem
  med förståelsen.

 533. Så det är nånting man tar till
  mer eller mindre medvetet.

 534. Men samtidigt hade vi ansträngt
  oss att ta in svårare texter-

 535. -och också ställa de duktigare
  läsarna inför utmaningar.

 536. Men vi vet att det är så här
  från bl.a. en ganska ny studie-

 537. -av Lisbeth Brevik och
  Glen Ole Helleskjaer i Norge.

 538. Att elever som uppfattar sig
  som lite duktigare läsare-

 539. -tycker att de har mindre behov
  av att lära sig såna strategier.

 540. De lät bland annat elever som
  gick studieförberedande program-

 541. -och yrkesförberedande program
  göra samma läsförståelsetest.

 542. De i studieförberedande program
  hade signifikant högre resultat-

 543. -på testet, än eleverna
  på yrkesförberedande program.

 544. Eller programmen,
  många elever var med.

 545. Sen intervjuade de eleverna
  för lärarna i ett antal klasser-

 546. -hade gått en kurs och tränats
  i att undervisa lässtrategier.

 547. Efter att det var genomfört gick
  de in och intervjuade eleverna.

 548. Då visade det sig att eleverna
  i studieförberedande program sa:

 549. "Visst. Jag kan stöta på problem
  när jag gör uppgifter."

 550. "Men lässtrategier är inget
  som jag behöver ändå."

 551. De tycker de klarar sig bra i
  alla fall, medan de eleverna-

 552. -som kom från yrkesförberedande
  program i mycket högre grad-

 553. -tyckte att de hade ganska god
  användning för strategierna.

 554. Så att det kan också
  ha att göra med attityder.

 555. I våra studier vet vi inte det
  för det har vi inte undersökt.

 556. Men det är intressant att efter
  de första interventionerna-

 557. -som vi gjorde om noveller
  så säger lärarna att de tror-

 558. -att undervisningen var särskilt
  gynnsam för starkare elever.

 559. Eftersom de har varit så aktiva
  och drivande i undervisningen-

 560. -och deltagit så flitigt
  i samtalen och så.

 561. Men vad vi ser på läsförståelse-
  testen är nåt annat.

 562. Och det här tål att tänkas på.

 563. Några avslutande frågor här nu
  - till er kanske.

 564. Om inte ni har frågor till oss
  kan vi ställa frågor till er.

 565. Hur ska man göra för att utmana
  elever som redan är goda läsare?

 566. Det är bra att undervisningen
  är mest gynnsam för de elever-

 567. -som har svårast i utgångsläget.
  Så ska det vara. Utan tvekan.

 568. Men vi behöver också fundera
  över hur vi ska kunna utmana-

 569. -de elever
  som redan är goda läsare.

 570. Och sen vet vi naturligtvis
  att det bedrivs en himla massa-

 571. -god läsundervisning i många
  klassrum i det här landet.

 572. Men vi behöver också fundera
  över vad för slags kunskaper-

 573. -som vi behöver
  för att kunna bygga-

 574. -inte bara förutsättningar för
  god läsundervisning här och var-

 575. -utan ett utbildningssystem som
  garanterar god läsundervisning-

 576. -för alla elever.

 577. Och har ni förslag på vad det är
  för slags kunskaper som behövs-

 578. -för att kunna bygga såna system
  så tar vi gärna emot dem.

 579. Det är om inte annat det som
  staten betalar oss för att göra.

 580. Så att det ska vi ägna oss åt.

 581. Men vi avslutar där
  med de frågorna.

 582. Och har ni andra frågor till oss
  får ni gärna ställa dem också.

 583. Hur långt hade de kunnat nå
  de här duktigare eleverna?

 584. Var det jättelångt kvar?
  Hur mycket utveckling hade de...

 585. Jag ska bara upprepa frågan.

 586. Hur långt hade
  de duktiga eleverna kunnat nå?

 587. I poäng räknat var det så
  att på sista delen-

 588. -om argumenterande texter
  hade gruppen med högst resultat-

 589. -den tredjedelen av eleverna,
  hade i genomsnitt 15 poäng.

 590. Maxresultatet var 30 så
  det fanns ganska mycket utrymme-

 591. -för liksom att förbättras.

 592. Har det att göra med också
  att de inte kunde ord och så?

 593. Att de använder
  en del strategier-

 594. -men att det finns de
  som behöver kunna mer om ämnet-

 595. -eller kunna orden
  som används i texten.

 596. -De duktigare eleverna?
  -Detta hade att göra med...

 597. Att de inte kan
  bara för att de inte förstår.

 598. Frågan är alltså
  om eleverna kunde strategier-

 599. -men behövde mer ordkunskap
  och kontext runt texterna.

 600. Det var en bra fråga. Det har
  vi aldrig ens funderat på.

 601. Vad intressant.

 602. Vi kan säga också att parallellt
  med de kvantitativa studierna-

 603. -har vi gått in i klassrummet
  och analyserat vad som sker-

 604. -och gjort analyser av samtal
  och lärandesituationer-

 605. -som kommer att finnas med
  i boken som kommer under våren.

 606. Och där kan man ju... Det vi gör
  med de kvalitativa studierna-

 607. -är ju att nyansera bilden
  lite grand.

 608. Att man kan få exempel
  på hur det kan se ut-

 609. -för specifika elever
  och lärare i olika klassrum.

 610. Kanske att... Framför allt när
  det gällde argumenterande text-

 611. -så blev det mycket ordkunskap
  som det handlade om-

 612. -i vissa sammanhang då.

 613. För att argumentera och förstå
  en argumenterande textstruktur-

 614. -så behöver man ju tränga in
  i texten på ett djupare plan-

 615. -än i en skönlitterär text.

 616. Så både elever och lärare ägnade
  sig åt att kontextualisera.

 617. Men det gjorde man också när det
  gällde den skönlitterära texten.

 618. Så kontextualiseringen är ju en
  stor del av den här strategin-

 619. -att...

 620. -fylla i luckor och använda
  inferensskapande och så.

 621. Kontextualisering ägnade de ju
  sig en hel del åt i klasserna.

 622. När de jobbade med texterna
  så var ju det en del av arbetet-

 623. -att bryta ner texten:
  Vad handlar den om?

 624. Vad vet vi sen tidigare?

 625. Men sen kan det vara en faktor
  som påverkat ändå.

 626. Det kan det vara.

 627. Jag är nyfiken på
  hur testet var utformat.

 628. Hur testet var utformat
  är frågan.

 629. När det gäller novellerna
  då hade vi faktiskt tanken-

 630. -att det här skulle vara
  nånting som skulle ta ett mått-

 631. -på den typen utav läsförmåga
  som eleverna prövades på-

 632. -inom ramen för skolsystemet.

 633. Såsom skolsystemet
  normerade vad läsförmåga är.

 634. Därför så valde vi uppgifter
  från tidigare nationella prov.

 635. Och då gick de här eleverna
  i årskurs 7.

 636. Vi använde uppgifter
  från nationella provet i åk 9.

 637. Men de hade jobbat med texter
  som var hämtade-

 638. -från tidigare nationella prov.

 639. Så de var vana vid att jobba
  med den typen av texter.

 640. Men kanske lite väl
  utmanande uppgifter ibland.

 641. Vad gäller argumenterande text
  hade vi designat testet själva-

 642. -för att testa dels förmågan
  att identifiera teser i texter.

 643. Där skedde nästan ingen för-
  bättring. Bara för tredjedelen-

 644. -som hade lägst resultat,
  men inte för de övriga alls.

 645. En sektion som testade förmågan
  att analysera argumenten:

 646. Det vill säga att konstatera
  om det här är ett sakargument-

 647. -eller ett värdeargument.
  Att ta ställning-

 648. -till argumentets relevans
  och hållbarhet.

 649. Sen fanns en sektion där de fick
  svara på texterna som de läst.

 650. Av en extern bedömare bedömdes
  hur väl de svarat på argumentet-

 651. -i vilken mån de formulerat
  ett eget argument och så vidare.

 652. Fler frågor?

 653. Tidigare när ni pratade
  om första boken-

 654. -så var det nåt
  som handlade om kroppen.

 655. Och det citatet som stod där
  var inte begripligt.

 656. -Ja, var det obegripligt?
  -Ska vi ta tillbaka det?

 657. Vad menar ni?

 658. Vad författarna menar?
  Då får jag gå in och tolka dem.

 659. Och då tänker jag att det Elam
  och Widhe vill propagera för...

 660. De har inte gjort nån empirisk
  undersökning för att förstå det.

 661. Men att läsning... Om man tänker
  i ett historiskt perspektiv-

 662. -så har läsning ofta handlat om
  att också kroppen är inblandad-

 663. -i olika fysiska uttryck-

 664. -som drama och...

 665. Alltså man använder och känner
  med kroppen när man förstår.

 666. Om man ser på unga, på små barn-

 667. -så leker de ju text och
  de leker berättelser hela tiden.

 668. De tar in texten via kroppen
  och så gör de nånting av det.

 669. För grupper som är lite äldre
  kan man se det i "cosplayandet".

 670. Eller man går in i en fankultur
  och klär ut sig till sitt fan-

 671. -och lever den här Manga-figuren
  och lever berättelsen och så.

 672. Och det Elam och Widhe...

 673. Och dansen är ju också
  ett uttryck för det kroppsliga.

 674. I klassrummet så, tittar man
  på undervisning för lite yngre-

 675. -så är ju också
  mycket mera kropp inblandat.

 676. Man flyttar runt och sätter sig
  nära varandra och man kanske-

 677. -möblerar så att man också
  har möjlighet att röra sig-

 678. -eller där kroppen i alla fall
  är en del av-

 679. -att skapa mening runt det lästa.

 680. Det, menar Elam och Widhe, tar
  läroplanerna inte hänsyn till.

 681. För att det kroppsliga då skapar
  också lust att läsa och förstå.

 682. Så de har inga specifika...

 683. Och det är väl kanske därför
  citatet är lite svårbegripligt-

 684. -för de har inga specifika sätt
  som man ska jobba med.

 685. Men bara som en utgångspunkt
  att man inte får-

 686. -tappa bort kroppen i det här.

 687. Vi får stanna där. Tack för
  att ni lyssnade så tålmodigt.

 688. Textning: Cathrine Comber
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Svenska > Läsning
Ämnesord:
Läsförståelse, Läsning, Läsundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Pedagogisk psykologi, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Skolforum 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Bättre möten från och med nu

Möten upptar en stor del av vår arbetstid och kan många gånger tjäna som tidstjuvar, menar pedagogen och författaren Terese Raymond. Ofta slarvar vi med att göra en tydlig plan för mötet och vi glömmer det viktigaste, att mötet skall ha ett tydligt syfte. Terese visar här på verktyg för att förbereda, leda och följa upp ett möte. Med en tydlig struktur får mötesdeltagarna en chans att bidra på ett bra sätt. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Meningsfulla samtal i skolan

Petter Iwarsson från Bris talar om samtalet som ett verktyg för att förbättra ungdomars psykiska hälsa, och om samtalet som grund för att möjliggöra ett framgångsrikt lärande. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Blyga och ängsliga elever i skolan

Blyghet och rädsla är vanligt hos barn och kan vara hindrande i skolan, berättar psykologen Malin Gren- Landell. Det kan handla om att inte våga räcka upp handen eller vara blyg och känna oro för kompisrelationer. Hur kan man som pedagog upptäcka de här besvären hos eleverna och vad kan man göra för att stötta? Vi får också råd om när man ska vända sig till BUP och vad man som förälder kan göra. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Läraren och relationer

Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Om språk, identitet och författarskap

Författaren Zulmir Becevic berättar här om sin bok "Avblattefieringsprocessen", en bok som handlar om att inte passa in i Sverige sedan ett främlingsfientligt parti är i majoritet. I boken tvingas huvudpersonen gå på kurs för att bli en riktig svensk. Men vad innebär det egentligen att vara riktigt svensk? Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Jämställdhet i praktiken

Jämställdhet ska vara ett kunskapsområde som diskuteras med eleverna och som utvecklas i takt med deras skolgång. Det menar de båda jämställdhetsexperterna David Flato och Maria Hulth. Här ger de en samling enkla förslag på hur man som pedagog kan förklara genus och jämställdhet. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Hur får nyanlända elever en bra början?

Vad ska man tänka på som lärare när man undervisar nyanlända elever? Vad säger forskningen? Hur får man ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt? Forskaren Tore Otterup har själv mångårig erfarenhet av att undervisa flerspråkiga och mångkulturella elever och här ger han konkreta tips på hur undervisningen kan bedrivas i klassrummet. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Skolforum 2015

Inkludering och skoldatatek

Specialpedagogen Ulrika Jonsson är en av drivkrafterna bakom det uppmärksammade Skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Här ger hon konkreta exempel på hur man kan arbeta med assisterande IT-teknik som stöd i klassrummet. I sitt arbete möter Ulrika Jonsson elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare som ständigt ger henne nya infallsvinklar och nya perspektiv på lärande idag och i framtiden. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Behöver lärare kunna mer om NPF?

Fyra av fem som jobbar i skolan anser att de inte har tillräckliga kunskaper om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd och autism. Det visar en undersökning som gjorts vid Karolinska institutet. Barnombudsmannen Fredrik Malmberg tycker att kunskapsbristen är så allvarlig att han vill se lagstiftning om mer NPF-kunskap i lärarutbildningen. Många lärarutbildningar i Sverige motsätter sig en statlig reglering och menar att om något mer ska in i lärarutbildningen så måste något annat ut. Vi besöker Källbrinksskolan i Huddinge där man aktivt jobbar med att NPF-säkra sin skola.