Titta

UR Samtiden - Klimatforum 2016

UR Samtiden - Klimatforum 2016

Om UR Samtiden - Klimatforum 2016

FN:s klimatmöte i Paris innebar en historisk överenskommelse för hela världens länder. Nu ska alla arbeta för att sänka koldioxidutsläppen. Men hur? Toppolitiker, kommunala företrädare och forskare ger både lokala och internationella perspektiv samt en och annan konkret lösning. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Till första programmet

UR Samtiden - Klimatforum 2016 : Konsten att konsumera rättDela
 1. Innan vi ser på konsumtionsbaserade
  utsläpp, ser vi på utsläpp i Sverige.

 2. Varje utsläppskälla sammanställs,
  granskas, rapporteras.

 3. Det är tillförlitliga uppgifter.

 4. De används för att följa upp
  nationella och internationella mål.

 5. Här är utsläppskurvan. Det är
  minskande utsläpp, som vi har hört.

 6. Utsläppsminskningen sker
  tack vare en utfasning av olja-

 7. -framförallt i hur vi värmer upp
  våra bostäder.

 8. Vi har också infört deponiförbud-

 9. -så vi får mindre metanutsläpp
  från avfallsdeponier.

 10. Det har minskat med 24 % sen 1990.

 11. Men vad är det för utsläpp kvar?

 12. Det är utsläpp från transporter,
  industrin-

 13. -och utsläpp från jordbruket
  och produktion av el och värme.

 14. Uppgifterna om utsläpp i Sverige-

 15. -är viktiga för att beräkna
  konsumtionsbaserade utsläpp.

 16. Det man behöver för att räkna om dem
  till konsumtionsbaserade utsläpp-

 17. -är att fördela dem per bransch-

 18. -och veta den ekonomiska aktiviteten
  branscherna emellan.

 19. Och vi behöver känna till
  vår utrikeshandel.

 20. Man kan med metoden miljöexpanderad
  input-output-analys...

 21. Det är viktigt att veta att olika
  metoder kan ge olika resultat.

 22. Man kan inte jämföra två studier
  som är gjorda med olika metoder.

 23. Man kan också få olika resultat
  om man har olika datakällor-

 24. -och om man gör olika antaganden.

 25. Det ska man minnas när man tittar
  på konsumtionsbaserade utsläpp.

 26. Jag lägger till den kurvan. Den
  ligger över utsläppen i Sverige.

 27. Och nivån över tidsserien
  är ganska oförändrad.

 28. Det här inkluderar alla utsläpp
  som sker vid användning-

 29. -men också i alla tidigare led,
  oavsett var produktionen sker.

 30. Det finns osäkerhet i det här måttet,
  men storleksordningen är verifierad-

 31. -och att man kan jämföra över tiden.

 32. Man använder samma metod och
  reviderar årligen hela tidsserien.

 33. Vi tittar lite närmare på kurvan-

 34. -på hur utsläppen i Sverige
  och i andra länder utvecklar sig.

 35. Det här är alla konsumtionsbaserade
  utsläpp i Sverige.

 36. Man kan se att på total nivå
  är det i stort sett oförändrat-

 37. -men att utsläppen
  i andra länder ökar-

 38. -medan utsläppen i Sverige
  från konsumtion minskar.

 39. Vad beror ökningen i andra länder på?

 40. Jo, konsumtionen har i allt högre
  grad tillgodosetts av import.

 41. Den beror också på att vi importerar
  mer utsläppsintensiva produkter-

 42. -eller importerar från länder som
  har en utsläppsintensiv produktion.

 43. Vi ska titta på vilka som konsumerar.

 44. Två tredjedelar av utsläppen-

 45. -orsakas av hushållens konsumtion.

 46. Resten är offentliga aktörers
  konsumtion och bruttoinvesteringar.

 47. Det är konsumtion
  av varor som inte förbrukas-

 48. -som t.ex. hus och vägar.

 49. Men två tredjedelar
  är hushållens konsumtion.

 50. Om man ser till vad som konsumeras-

 51. -så är transporter och livsmedel
  de största delarna-

 52. -och de har också ökat mest
  vad gäller utsläpp i andra länder.

 53. De andra delarna som ni ser
  är utsläpp från boende.

 54. Utsläpp som inkluderas där
  är t.ex. uppvärmning.

 55. Det är finansiella tjänster:
  möbler, reparationer.

 56. I transportbiten ingår,
  förutom inrikes transport-

 57. -även resor utomlands.

 58. Livsmedel är konsumtion av mat
  och dryck, kafé- och restaurangbesök.

 59. I "övrigt"-kategorin-

 60. -döljer sig en stor blandning
  av konsumtionsvaror och -tjänster-

 61. -som t.ex. hälso- och sjukvård,
  textilier, elektronik.

 62. Genom att mäta och följa upp, har vi
  möjlighet att sätta in åtgärder-

 63. -där de har som störst effekt.

 64. Vi har sett när vi mäter utsläpp
  i Sverige, att de minskar-

 65. -men vi har en oförändrad nivå
  på konsumtionsbaserade utsläpp-

 66. -och ökade utsläpp i andra länder
  från vår konsumtion.

 67. För att minska utsläppen ska vi
  fortsätta med åtgärder i Sverige-

 68. -men i andra länder
  måste utsläppen också minska.

 69. Det globala klimatavtalet
  ger förutsättningar-

 70. -att minska utsläppen även utomlands.

 71. Genom att ändra
  våra konsumtionsval i Sverige-

 72. -kan vi påverka konsumtionsbaserade
  utsläpp både i Sverige och utomlands.

 73. Ändrade konsumtionsmönster
  ska Joanna berätta lite mer om.

 74. Tack. Bra, jag hörs.

 75. Att ändra våra konsumtionsvanor i
  mindre klimatpåverkande riktning:

 76. Hur styr man mot en sån utveckling?

 77. Klimatpåverkan minskar alltså inte
  från vår konsumtion i Sverige-

 78. -vilket motverkar nationella
  och globala mål på klimatområdet.

 79. Generationsmålets inriktning är att
  till nästa generation lämna över-

 80. -ett samhälle
  där miljöproblemen är lösta-

 81. -utan att flytta miljöproblem
  till andra länder.

 82. Jag tänker på visionen om
  nettonollutsläpp. Vi hörde 2045.

 83. Klimatpåverkan från konsumtion
  motverkar att vi ska kunna klara det.

 84. Och vi har överenskommelsen att hålla
  temperaturökningen under 1,5 grader.

 85. Hur kan vi styra så att vår
  konsumtion påverkar klimatet mindre?

 86. För att skapa bra styrmedel
  behöver vi förstå-

 87. -vad som styr våra konsumtionsval.
  Hur vi konsumerar, och varför.

 88. Naturvårdsverket har sammanställt
  forskning på området-

 89. -som visar ett flertal mekanismer.

 90. Man kunde tro att vi är rationella,
  men konsumtion styrs ofta av vanor-

 91. -och vardagsvanor är svåra att bryta.

 92. Sen behöver det finnas ett utbud som
  är mindre klimatpåverkande att välja.

 93. Om det är svårt att hitta alternativ,
  ställer tidsbrist hinder i vägen.

 94. Vi talar om vardagspussel:

 95. Att hinna
  sätta oss in i klimatsmarta val.

 96. Ett exempel är byte av elleverantör.

 97. Det måste man sätta sig in i.

 98. Hur är elen miljömärkt?
  Var kommer den ifrån?

 99. Vi kanske inte har tid
  att bli upplysta konsumenter.

 100. Social acceptans.

 101. Materiell konsumtion handlar ofta om
  att signalera känslor, identitet:

 102. Vilka kläder eller mobiler vi väljer.
  Status och normer.

 103. Resmål styrs mycket av normer.

 104. Marknadsföring går ut på
  att vi ska vilja ha sånt vi inte har.

 105. Att vara klimatmedveten
  innebär lite uppoffring.

 106. Om jag avstår från en vara
  och lite av de sociala normerna-

 107. -är det negativt för mig, men jag ser
  inte direkt de positiva effekterna.

 108. De påverkar miljön lite diffust
  och människor nån annanstans.

 109. Rekyleffekter är en viktig fråga.
  När vi konsumerar energieffektivare-

 110. -kanske genom bränslesnåla bilar,
  sparar vi bensinpengar.

 111. Med det ökade konsumtionsutrymmet
  kan vi antingen köra längre-

 112. -eller konsumera nåt annat
  - kanske en flygresa.

 113. Vi måste tänka på vad gör vi med det
  som blir över när vi har sparat.

 114. Men samhället ger dubbla signaler. Vi
  pratar om att minska klimatpåverkan.

 115. Samtidigt måste vi konsumera
  för att hålla hjulen rullande.

 116. För att få hållbar konsumtion, måste
  vi påverka och beakta vissa faktorer.

 117. Utbud: Är det hållbara utbudet
  billigare än det mindre klimatsmarta?

 118. Vi behöver påverka kunskap,
  normer, värderingar, attityder.

 119. Dessa påverkas i sin tur av politik,
  näringsliv och civilsamhälle.

 120. I naturvårdsverkets utvärdering av
  nationella miljökvalitetsmål 2015-

 121. -finns 33 förslag på styrmedel
  för att nå miljökvalitetsmålen.

 122. Ett flertal av dem handlar
  om hållbar konsumtion.

 123. Det handlar om hur vi
  som klimatsmarta konsumenter äter.

 124. Man föreslår att skattesystemet
  för livsmedel ses över.

 125. Vi vill utreda en differentiering
  av skattesatser på livsmedel-

 126. -så att det slår igenom vilka som har
  mer och mindre klimatpåverkan.

 127. Vårt resande har stor klimatpåverkan.

 128. Man föreslår ett återinförande
  av flygskatten.

 129. Det handlar om hur vi ska främja att
  vi köper mindre energislukande bilar.

 130. Det finns en fordonsskatt
  som kan differentieras-

 131. -beroende på hur mycket bilen drar.

 132. Man kan även
  minska efterfrågan på bilresor-

 133. och planera städer så att det är lätt
  att cykla, gå och åka kollektivt.

 134. Det handlar om att minska vårt behov
  av att resa överhuvudtaget.

 135. Närhet till service och arbete.

 136. Styrmedlen är t.ex. trängselskatt,
  vägslitageskatt för tunga fordon.

 137. Även reseavdraget, som i dag
  gynnar boende i storstadsregioner-

 138. -väl så mycket som glesbygdsbor.

 139. Vissa styrmedel är incitament så
  att vi kan bli mer resurseffektiva-

 140. -och förlänga livslängden
  på det vi köper.

 141. Ekonomiska incitament för att
  återanvända, återvinna och reparera.

 142. Det kan vara ett "rep-avdrag"
  i likhet med rot eller rut.

 143. En momslättnad
  för reparationstjänster-

 144. -för en omställning till en cirkulär
  ekonomi där vi sköter våra grejer.

 145. Man vill utreda effekten
  av delningsekonomi:

 146. Dyra varor som vi använder sällan:
  gräsklippare, verktyg, som vi delar.

 147. Effekterna av resursutnyttjandet
  kan vara positiva och negativa.

 148. Naturvårdsverket vill utreda dem.

 149. Informativa styrmedel är viktiga.

 150. Svenskarna tillhör de mest
  miljömedvetna folken i Europa-

 151. -men vår kunskap om hållbar
  konsumtion kan öka.

 152. Ett sätt är att rikta in oss på våra
  framtida konsumenter - skolungdomar.

 153. De kan få ökad kunskap om hållbar
  livsstil och om klimatsmarta val-

 154. -till exempel genom
  kompetensutveckling av lärare.

 155. Vi är också konsumenter
  när vi placerar våra pensionspengar.

 156. Där skulle det kunna finnas
  en miljömärkning.

 157. Pensionsmyndigheten skulle kunna
  ta fram ett förslag på-

 158. -hur finansiella varor och tjänster
  kan få miljörating.

 159. Det var ett urval av förslagen.

 160. Man kan nämna
  miljökrav i offentlig upphandling.

 161. Det finns mer att läsa
  om förslagen på styrmedel-

 162. -dels i en fördjupad utvärdering
  av de nationella miljökvalitetsmålen-

 163. -och dels i en fokusområdesrapport
  om hållbar konsumtion.

 164. Det är ytterligare kunskapsunderlag
  och styrmedelsförslag - 26 stycken.

 165. Jag rekommenderar denna läsning.
  Tack.

 166. Tack. Vi ska ställa
  lite frågor till er-

 167. -medan vi inväntar Per Bolund
  som ska komma hit.

 168. Vilka styrmedel, om ni får friheten
  att tycka och värdera-

 169. -är viktigast av dem
  ni har föreslagit i det här arbetet?

 170. Grunden är ju kunskap,
  så jag säger informativa styrmedel.

 171. Vi vet vad vi söker
  när vi vill minska klimatpåverkan-

 172. -men de ekonomiska styrmedlen
  är nog viktigare.

 173. Det ska vara lätt
  att hitta alternativ-

 174. -så produktionen behöver ekonomiska
  incitament att leverera såna varor.

 175. Det ska vara billigare
  som konsument att välja rätt.

 176. Men ett styrmedel räcker inte.
  Det behövs en kombination.

 177. Jag nämnde inledningsvis
  att det som jag har sett-

 178. -är att de här frågorna har varit
  undangömda och nu blommar de upp.

 179. Håller du med om det?

 180. Absolut, det har skett
  en stor utveckling på området.

 181. I början av 90-talet
  började Statistiska centralbyrån-

 182. -räkna på konsumtionsbaserade
  utsläpp.

 183. Men det var inget man pratade om
  eller använde politiskt.

 184. Naturvårdsverket började
  efterfråga underlagen 2008-2009.

 185. När generationsmålet
  omformulerades 2010-

 186. -bestämde man
  att vi ska lösa våra miljöproblem-

 187. -utan att orsaka ökad miljö-
  eller hälsoeffekt utomlands.

 188. Då kom en policy
  som man kunde hänga upp analysen på.

 189. Därefter har man ställt fler frågor-

 190. -och det här sättet att tänka på
  har mognat.

 191. Hur ser planerna
  på det fortsatta arbetet ut?

 192. Det görs fortfarande utveckling
  av metoden.

 193. Sverige har kommit långt,
  men metodutveckling behövs.

 194. Att fortsätta mäta
  och följa upp är viktigt.

 195. Har vi några frågor i publiken?
  Två stycken.

 196. Vi börjar där och sen du.
  Bra, presentera dig gärna.

 197. Artur Granstedt.

 198. Det som saknas i den
  sektorfördelade klimatbelastningen-

 199. -är förändrad markanvändning
  och avskogning.

 200. Det är en allvarlig sak.

 201. Inte minst med fyra promille-målet.
  Vi ska öka mullhalten.

 202. Då har det påpekats.

 203. Vi fortsätter. En fråga här nere.

 204. Ställ dig gärna upp
  och berätta gärna vem du är.

 205. Anna Backlin, region Gävleborg.

 206. Hur kommer ni att styra momsen
  när det gäller ett hållbart jordbruk?

 207. Eller det konventionella?
  Vad har man för tankar om det?

 208. Livsmedel som kommer från jordbruket
  ska man se över skattesystemet för.

 209. Om man kan differentiera
  beroende på miljöpåverkan.

 210. Så det blir inte moms rakt av
  på en produkt?

 211. Vi vill att det ska utredas. Jag vet
  inte hur det skulle kunna se ut.

 212. Har vi fler frågor?

 213. Milan, kommunalråd i Malmö stad
  och ansvarig för teknik och miljö.

 214. Ett enkelt sätt är lärande
  för hållbar utveckling.

 215. Jag tänker på konsumtion
  av kläder och leksaker.

 216. Vi vet att många medel
  i grejerna är giftiga.

 217. När barn föds har de
  mellan 200 och 240 kemikalier i sig.

 218. Av cirka 2 000 är 200 cancerogena,
  200 påverkar hjärna och utveckling.

 219. Man borde märka giftfria kläder
  och leksaker.

 220. Man köper inte leksaker
  med cancerogena ämnen.

 221. Med en sån märkning ändrar man
  beteende. Är det nåt ni jobbar med?

 222. Har det dykt upp i ert arbete?
  Märkning av kläder och leksaker?

 223. Jag tänker på cirkulär ekonomi.

 224. När kläderna har tvättats
  ett antal gånger...

 225. Man vill slippa kemikalier, men det
  är bättre med plagg som har tvättats.

 226. Att återanvända kläder längre, med
  klädbytardagar, är ett viktigt steg.

 227. En sista snabb fråga? Varsågod.

 228. Ove Andersson, Haninge kommun.

 229. När man ska pressa fram bättre
  miljötänkande generellt sett-

 230. -får man känsla av att det kan bli
  mera jobb-

 231. -och jobb debatteras ständigt i dag.
  Det ska skapas fler jobb.

 232. Finns det nån känsla för-

 233. -om det blir fler jobb om man
  tar större hänsyn till miljön?

 234. Det är en bred fråga.
  Känner ni att ni vill...

 235. Finns det resonemanget med
  i ert arbete?

 236. Nej, inte i det här.
  Vi hänvisar till Anders Wijkman.

 237. Han visar att övergång till cirkulär
  ekonomi ger ett antal jobb.

 238. Det fanns en positiv påverkan.

 239. Det har gjorts många studier på det.
  Per Bolund kanske har tankar om det.

 240. -Han har kommit in. Stort tack!
  -Tack.

 241. Textning: Veronika Haraldson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Konsten att konsumera rätt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Ekonomi och konsumtion, Miljö
Ämnesord:
Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Finansväsen, Klimatförändringar, Konsumtion, Miljöfrågor, Nationalekonomi, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Klimatforum 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Vägen framåt efter Paris

Efter FN:s klimatmöte i Paris är världen överens om utsläppsmålen. Men vad gör vi nu? EU:s chefsförhandlare Artur Runge-Metzger berättar här om EU:s roll. Framtidsminister Kristina Persson (S) och klimatforskaren Johan Rockström talar om vad Sverige bör och kan göra. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Sveriges klimatmål efter Paris

Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen, berättar om sitt arbete och hur Sverige nu ska sänka koldioxidutsläppen. Han menar att nästa fas är svår, men att det nu finns en väldigt bra plattform att jobba ifrån. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Klimatsmarta kommuner

Fem kommuner delar med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Det handlar om allt från snabbladdare för elbilar i Kungälv och lägenhetshus i trä i Borås till en konsumtionsfri månad i Örebro - något som skapade en viss irritation bland invånarna. Medverkande: Karolin Södermark, miljö- och energiplanerare Kungälv kommun, Anna Bergström, centrumledare för återbruksgallerian i Eskilstuna, Hanna Dufva, enhetschef Örebro kommun, Susanne Arneborg, energisamordnare Borås kommun, och Peter Rydberg Krahl, projektledare klimatprogram Göteborgs stad. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Konsten att konsumera rätt

Hur påverkar egentligen vår konsumtion klimatet? Och hur mäter vi detta? Hanna Brolinson och Joanna Dickinson, båda klimathandläggare Naturvårdsverket, diskuterar här styrmedel för minskat bilresande, hur man ska bygga för att det ska vara nära till service samt rep-avdrag och miljömärkning på pensionssparande. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Regeringens arbete med hållbar konsumtion

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) skräder inte orden när han berättar om sina planer för att påverka Sveriges konsumtion i en mer hållbar riktning. Han menar att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria länder och ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Nudging gör det lätt att göra rätt

Om man erbjuds en liten i stället för stor tallrik tar man mindre mat. Det är en form av "nudging", det vill säga att knuffa någon i en mer klimatsmart riktning. Ida Lemoine på Beteendelabbet berättar med hjälp av spännande exempel om sitt arbete med att förstå beteenden för att kunna förändra beteenden. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

En liberals syn på klimatet

Den liberala debattören och författaren Mattias Svensson har bland annat skrivit boken "Miljöpolitik för moderater". Han blev ganska sent i sin karriär intresserad av miljöfrågor. Här talar han om sitt klimatengagemang ur ett liberalt perspektiv. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2016

Så blir Sverige första fossilfria landet

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) berättar om regeringens satsningar på miljön. Hon har bland annat gett ökade anslag till järnvägen, laddsamordningarna ska byggas ut och en fossilfri fordonsflotta ska införas. Åsa Romson utfrågas av klimatdebattören Maria Wetterstrand och den liberala debattören Mattias Svensson. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - The conference 2016

Matens framtid

Hur kan vi bättre förstå måltidens psykologi? Charles Spence, professor vid University of Oxford, ger här några exempel på hur teknologi kan förstärka matupplevelsen. Isha Datar, vd New Harvest, berättar om framgångarna med att framställa ägg, kött och mjölk med hjälp av olika sorters celler. Arielle Johnson, forskningschef på restaurangen Noma i Köpenhamn, berättar om samarbetet mellan henne och kockarna för att ta fram och förstärka olika smaker ur olika sorters köksavfall och rester med hjälp av ny teknik, kokkonst, forskningsmetoder och intuition. Inspelat den 17 augusti 2016 på Slagthuset, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.