Titta

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Om UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Till första programmet

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer : Representation av muslimer i svenska nyheterDela
 1. Vi frågade om man upplevde religion
  mer som källa till konflikt än fred-

 2. -och då tycker tre fjärdedelar att
  religion är en källa till konflikt.

 3. Jag är inte författaren
  till rapporten.

 4. Rapporten finns
  att ladda ner från DO:s hemsida.

 5. Marta Axner Ims var forskare
  vid Uppsala universitet-

 6. -och har nu flyttat till Norge.

 7. Jag var med i referensgruppen,
  och jag ska presentera rapporten-

 8. -men eftersom jag forskat om
  hur medier skildrar religion-

 9. -och också lite om hur människor
  upplever denna bild-

 10. -ska jag sätta in rapporten
  i ett sammanhang-

 11. -och tänka större runt hur vi kan
  förstå hur det ser ut som det gör.

 12. Jag kommer att prata en del
  om en ny rapport som visar-

 13. -att medier är den plats där
  människor främst möter religion.

 14. Jag pratar om andra forsknings-
  resultat som ger en bild av-

 15. -hur medier representerar religion.

 16. Avslutningsvis
  kommer jag prata om "medielogik"-

 17. -alltså hur medier
  driver fram vissa bilder.

 18. Men också om det här kan bidra
  till några alternativa strategier-

 19. -och kanske något om hur det hänger
  ihop med religiös profilering.

 20. Moa har gått igenom alla begrepp,
  så då behöver jag inte göra det.

 21. Jag kan direkt på rapporten.

 22. Den första bilden är från ett
  skandinaviskt jämförande projekt-

 23. -som har förkortningen COMREL.

 24. Enkäten gjorde vi i april 2015-

 25. -bland totalt tretusen personer
  i Norge, Sverige och Danmark.

 26. Den visade ett mönster
  som vi sett i andra undersökningar:

 27. Om vi frågar var man stötte på frågor
  om tro och religion senast-

 28. -så svarar de flesta att det var
  genom tv eller tidningar.

 29. Familj och vänner är en plats
  där man har mött frågor om tro.

 30. Arbete och skola var en fjärdedel.

 31. Sociala medier är inte så stort,
  förutom hos de yngre.

 32. Mellan svenskar 16 till 80 år
  är det 17 procent.

 33. Religiösa organisationer
  ligger lågt ner.

 34. Det är bara 7 procent
  som mött frågor om tro där.

 35. Vi frågade också om man diskuterade
  nyheter om religion-

 36. -och framför allt extremism.

 37. Det visade sig att 28 procent
  diskuterade minst en gång i veckan-

 38. -nyheter om religion
  med andra personer.

 39. Medierna har ett ansvar här-

 40. -för det är där människor får
  sin bild av religion-

 41. -inte som vi skulle kunna tro
  religiösa organisationer.

 42. Människor talar också om
  mediebilden av religion.

 43. De gör det framför allt
  med vänner och familj.

 44. Bara 9-10 procent
  diskuterar i sociala medier-

 45. -och ibland tänker vi
  att det är där diskussionen pågår-

 46. -men människor diskuterar mycket
  det här med sina nära sammanhang.

 47. Det är viktigt när vi kommer till
  hur bilden ser ut.

 48. Rapporten är tänkt
  att ge en sorts översiktsbild-

 49. -av hur dagstidningar,
  radio och tv skildrar muslimer-

 50. -under en period av sju veckor
  som var hösten 2014.

 51. I den finns en kvantitativ innehålls-
  analys med fördjupande inslag-

 52. -och intervjuer med redaktörer
  vid olika nyhetsredaktioner-

 53. Expressen, SR:s Eko-redaktion,
  Aftonbladet, Svd och UNT.

 54. Innehållsanalysen gjordes
  utifrån en konstruerad vecka.

 55. Man tar under en längre period
  slumpvis olika veckodagar.

 56. Det gör man för att undvika att en
  viss händelse får stort genomslag.

 57. Tiden som rapporten gjordes
  dominerades nyhetsflödet av-

 58. -IS militära expansion
  i Syrien och Irak.

 59. Men hade vi gjort det i år hade det
  också varit nån militär expansion-

 60. -så på det viset tror jag inte
  det gav så mycket utslag.

 61. Marta har gjort en
  kvalitativ och kvantitativ analys-

 62. -av mönster
  och tendenser i materialet.

 63. Analysen följer en vedertagen metod
  inom kvantitativ innehållsanalys-

 64. -nämligen att gå igenom artiklar-

 65. -eller inslag och radio och tv
  genom att leta efter sökord.

 66. Det gör man för att välja ut
  relevanta artiklar.

 67. Sökorden valdes ut utifrån tidigare
  studier av religion i massmedier-

 68. -och dels utifrån DO:s önskemål
  om vad som vore intressant.

 69. De här orden har visat sig lyfta fram
  intressanta artiklar om religion.

 70. Jag har använt såna här själv, och
  det är sällan man missar nånting-

 71. -för ofta förekommer orden,
  och det bygger på-

 72. -att medier ofta generaliserar
  för att bygga en viss bild-

 73. -och för att relatera till
  vad som är vår tolkningsram.

 74. Det finns kritik om att man redan
  har bestämt vad man söker efter-

 75. -men som jag har sett missar man
  väldigt lite med den här metoden.

 76. Sen kategoriseras
  de olika artiklarna-

 77. -utifrån
  vilken tidning eller program-

 78. -var det inrikes- eller utrikesnyhet
  och vilka teman som kom fram.

 79. De kategorier som var mest frekventa-

 80. -var säkerhet,
  terrorism och militära insatser-

 81. -muslimer i utrikesnyheter och
  till viss del extremism och våld.

 82. Jag går mer in på det sen.

 83. Sen användes en kvalitativ metod för
  att se hur temana relaterade till-

 84. -om muslimerna framställdes som
  utövare av eller offer för våld-

 85. -eller om de hade
  andra handlingsutrymmen-

 86. -och vilka bilder av islam
  som kom upp i materialet.

 87. Resultaten visar att det finns
  en dominerande huvudbild-

 88. -och det är över hälften
  av artiklarna som kom fram.

 89. Det handlar om
  artiklar i utrikessektionen-

 90. -i tidningarna eller tv-programmen.

 91. Det handlar mycket om muslimer
  på nån annan plats än Sverige.

 92. Här används islam
  generaliserande som gruppmarkör.

 93. Det kan handla om jihadister,
  muslimska länder, islamisttrupper.

 94. Många gånger används IS,
  Islamiska staten, som gruppmarkör.

 95. Det blir
  en ganska generaliserande bild.

 96. De teman som kommer upp i artiklarna-

 97. -handlar om säkerhet,
  terrorism och militära insatser.

 98. I de flesta artiklarna skildras
  muslimer som utövare av våld-

 99. -snarare än som offer eller
  konstruktiva parter i en konflikt.

 100. Det är den dominerande bild som vi
  ser i materialet under perioden.

 101. Men det finns alternativa bilder.

 102. I fördjupande nyhetsreportage-

 103. -fokuserar medierna
  ofta på individer, vardagsliv-

 104. -och lokalbefolkningens upplevelser
  av att vara offer för konflikter-

 105. -och man lyfter fram
  lokala röster och experter.

 106. De här artiklarna
  ger fler perspektiv-

 107. -och en mer nyanserad bild
  än bilden av islam som gruppmarkör.

 108. Artiklar om Sverige går in på
  muslimer som en del av kulturlivet.

 109. Här används porträtt av individer-

 110. -och mer nyanserade
  och konstruktiva bilder.

 111. Men det är tydligt
  att de här muslimerna-

 112. -skildras
  i relation till ett problem.

 113. Det är ofta islamofobi,
  diskriminering, hot mot muslimer-

 114. -eller upplevelser av utanförskap
  och problem med integration.

 115. Så bilden framställs mycket
  i relation till ett problem.

 116. Marta har också lyft fram
  artiklar med positiva exempel-

 117. -och ganska ofta är det
  unga, muslimska tjejer.

 118. Hon tar fram Malala Yousafzai, som
  lyfts fram som "den starka flickan".

 119. Hon skildras som
  att hon har handlingsutrymme-

 120. -men tydligt som en kontrast
  mot att hon utsatts för våld-

 121. -från en muslimsk patriarkal kultur.

 122. Så den bilden är också positiv i
  relation till en negativ kontrast.

 123. Om vi tittar på slutsatsen handlar de
  flesta artiklar och inslag om-

 124. -islam i relation till våld,
  hot eller spänningar i samhället-

 125. -både i Sverige och internationellt.

 126. De flesta artiklarna genomsyras av
  stereotyper och vi-och-dem-tänkande.

 127. Väldigt mycket fokuserar på
  krig och våldshandlingar-

 128. -där islam används
  som en generaliserande kategori-

 129. -som en gruppmarkör.

 130. I de alternativa bilderna kommer det
  fram mer individuella berättelser-

 131. -mer av nyanser och bilder
  där muslimer inte bara utövar våld-

 132. -utan där de agerar på olika sätt
  i en situation präglad av våld-

 133. -eller agerar mot
  ett samhälleligt problem.

 134. Men som vi har sett
  finns det en tendens-

 135. -att det positiva blir
  mot en kontrast av det negativa-

 136. -och det tenderar
  att förstärka kontrasten.

 137. Det positiva blir ett undantag
  snarare än det vanliga.

 138. I intervjuerna
  som har gjorts med redaktörerna-

 139. -finns det en medvetenhet om den
  problematiska representationen.

 140. De har fått respondera
  på bilden som kom fram.

 141. Redaktörerna pratar om
  nyhetsvärderingen-

 142. -som drivande faktor-

 143. -men också att journalistkåren
  har få aktiva muslimer-

 144. -eller kommer från
  muslimskt dominerade länder.

 145. Man har brist på tid,
  resurser och alternativa källor.

 146. Men det finns en stark tilltro
  till att medierna klarar det här-

 147. -genom att arbeta med kvalité
  och vara noggranna.

 148. Den här rapporten
  har fått kritik i medierna-

 149. -för att den är vetenskapligt svag-

 150. -inte ger en statistiskt fastställd
  bild eller allmängiltig sanning.

 151. Och en studie utifrån ett urval ger
  aldrig en allmängiltig sanning.

 152. Jag vet inte om nån vetenskap kan ge
  det - verkligheten förändras jämt.

 153. Och allt som utgår från urval kan
  inte ge nåt statistiskt fastställt.

 154. Vi samhällsvetare sysslar inte med
  numeriska analyser på det sättet.

 155. Men rapporten är inte missvisande
  eller dålig forskning.

 156. För trots att den är
  begränsad i tid och urval-

 157. -stämmer bilden väldigt väl med
  nordiska och brittiska studier-

 158. -av religion och islam i dagspress
  under de senaste decennierna.

 159. Några av tendenserna i studierna,
  som gjorts över en period av 35 år-

 160. -visar tydligt
  att för det första ser vi faktiskt-

 161. -ett fortsatt intresse för religion -
  till och med ett något ökat intresse.

 162. Men det sker mycket
  på mediernas villkor.

 163. Vi ser en förändring från fokus på
  nationella majoritetskyrkor-

 164. -som t.ex. Svenska kyrkan-

 165. -till ett fokus på islam,
  som börjar från mitten på 90-talet.

 166. I det svenska materialet är det
  en ökning från 4 till 13 procent.

 167. Det är fortfarande inte en majoritet
  men en väldigt tydlig ökning.

 168. Vi ser en viss glidning från fokus på
  religion som nyhet i dagstidningar.

 169. För de förlorar mycket av
  sin position som nyhetsdrivande-

 170. -till digitala medier
  och gratistidningar.

 171. De kommer att fokusera mer
  på debatter och ledartexter.

 172. Framför allt blir det en koppling
  till integration och demokrati.

 173. När det gäller islam
  ser vi att islam "flyttar in"-

 174. -från att ha varit
  nåt som händer i nåt annat land-

 175. -till att bli en fråga
  integrerad i det svenska samhället-

 176. -och i diskussioner
  om hur vi ska göra demokrati-

 177. -i ett land som är mer kulturellt
  och religiöst pluralistiskt.

 178. Islam sätter många gånger i gång
  frågor om integration-

 179. -jämlikhet och olika typer
  av värdekonflikter-

 180. -vilket är en spännande bild.

 181. Om vi går tillbaka till enkäten-

 182. -för att säga nåt om människors
  attityder till mediebilderna-

 183. -så frågade vi
  i den enkäten något om-

 184. -vad man tyckte om mediernas uppdrag
  att skildra religion.

 185. Där ser vi ganska tydligt
  att 28 procent-

 186. -önskar mer täckning
  av islam i medierna.

 187. Vi frågade också om täckning
  av kristendom och judendom-

 188. -och islam önskar man något mindre
  än de andra religionerna.

 189. Det finns en stark önskan
  om objektiv rapportering.

 190. Nu frågade vi om SVT och SR-

 191. -och över 50 procent anser att
  program om islam ska vara objektiva.

 192. 75 procent vill att medier ska
  bidra till dialog och förståelse.

 193. Men över 40 procent - alltså fler än
  de som vill ha mer nyheter om islam-

 194. -vill att medier
  ska vara mer kritiska mot islam.

 195. Det är lägre
  ifråga om kristendom och judendom.

 196. Ni ska inte tänka att det finns
  ett enkelt orsakssamband-

 197. -mellan mediebild och attityder, för
  det ska mätas mot ett visst program-

 198. -men när vi frågade om religion var
  en källa till konflikt mer än fred-

 199. -så tycker över tre fjärdedelar att
  religion är en källa till konflikt.

 200. Vi frågade om upplevelser av religion
  i relation till svensk kultur-

 201. -där nästan 40 procent i Sverige såg
  islam som ett hot mot svensk kultur.

 202. I Danmark och Norge
  är siffran över 50 procent.

 203. Så det är en liten del
  av en bakgrund som betonar-

 204. -att folk önskar att medierna ska
  vara objektiva och bidra till dialog-

 205. -men att det finns en ganska negativ
  bild när det gäller islam-

 206. -i relation
  till mediernas framställning.

 207. Om vi försöker
  gå lite in på medieteori-

 208. -och försöker förstå
  varför bilden blir så här-

 209. -varför blir den dominerande bilden
  på det här sättet?

 210. Några begrepp kan hjälpa oss nysta i
  varför det ser ut som det gör.

 211. Det första är "medialisering", som
  pekar på nåt vi nog alla upplever:

 212. Under 1900-talet har medier blivit
  dominanta på ett nytt sätt.

 213. Politiken är ett exempel.
  I mitten av 1900-talet-

 214. -stod mediereportrar
  och hälsade på statsministern-

 215. -och var noga med
  att markera rollerna-

 216. -medan nu får statsministern planera
  utspel så det funkar med medierna.

 217. Så medierna har tagit över
  dagordningsfunktionen.

 218. De är vår främsta källa
  till information om religion-

 219. -men de är också de som bestämmer
  dagordningen för andra institutioner-

 220. -och hur de kommer till uttryck.

 221. Medialiseringen handlar också om att
  eftersom medier får en så stark roll-

 222. -kommer andra institutioner i
  samhället att tänka som medierna-

 223. -när de ska interagera.

 224. Det kallas för
  att man integrerar en medielogik.

 225. Logiken ska man inte förstå
  som nåt schema som medierna följer.

 226. Det är mer en inarbetad magkänsla:
  "Så här gör vi."

 227. "Det här brukar ju funka."

 228. En hel del av medielogiken
  som är intressant för rapporten-

 229. -handlar just om nyhetsvärdering.
  Det handlar om två saker.

 230. Nyhetsvärdering bygger på
  att nyheter alltid är viktiga-

 231. -och att journalister
  har en privilegierad position.

 232. De är kritiska mot makten
  och lyfter fram viktiga saker.

 233. Nyhetsvärdering handlar också om
  magkänslan för vad som är en nyhet.

 234. Magkänslan bygger mycket på-

 235. -en känsla av att man letar upp
  ett brott eller en olycka-

 236. -det som är oväntat, det som
  gärna inbegriper kända personer-

 237. -men också det som kan sammanfattas
  ganska kort och enkelt.

 238. Men nyheter måste också ha
  ett annat viktigt element-

 239. -och det är att de ska knyta an
  till ett större och känt tema.

 240. Nyhetsvärdering bygger på att koppla
  ihop det oväntade med det förväntade.

 241. Det är så det fungerar.

 242. Nyhetsvärderingen gör många gånger
  händelser till nyheter-

 243. -för att de kan tematiseras i termer
  av konflikter och polarisering-

 244. -men också
  knytas an till en berättelse.

 245. Och det kan bidra
  till mycket av nyhetsbilden-

 246. -av krig och konflikter
  när det gäller islam.

 247. En del av medielogiken
  är det här med objektivitet.

 248. Där pekar rapporten på
  att många av redaktionerna-

 249. -har en policy om att inte lyfta fram
  religion om det inte är relevant.

 250. Man ska vara försiktig med
  att lyfta fram religion.

 251. Marta Axner pekar på
  att det kan vara en god princip-

 252. -men om vi tänker att det
  relevanta styrs av medielogiken-

 253. -så blir det krig, olyckor
  och problem runt muslimer.

 254. Alltså benämns muslimer som muslimer
  när de kopplas till nyheterna-

 255. -men inte
  när de hämtar sina barn på dagis-

 256. -eller intervjuas som
  representanter för en skola.

 257. Då anses det inte relevant,
  för det är inte en nyhet.

 258. Så tanken att bara nämna
  när det är relevant-

 259. -kan ge en oönskad konsekvens.
  Hur gör medierna det här, då?

 260. "Representation" och "framing"
  är intressanta begrepp.

 261. Representation innebär att verklig-
  heten inte framställs "som den är"-

 262. -utan medier lyfter fram
  symboler och kategorier-

 263. -och här
  kommer begreppet "stereotyp" in-

 264. -för att förenkla
  eller tydliggöra saker.

 265. En stereotyp skildrar inte
  individuella karakteristika-

 266. -utan en person
  som en del av en grupp-

 267. -med vissa egenskaper
  och vissa roller.

 268. Det här återkommer ganska ofta
  i representationen av islam.

 269. Kvinnan i slöja. Den brinnande skolan
  som ett exempel på islamofobi.

 270. Videor som skickas ut av IS som
  exempel på muslimskt "barbari".

 271. Det går snabbt i kopplingen, för
  representationen fungerar mycket-

 272. -genom upprepning
  och förenkling via stereotyper.

 273. Framing handlar om
  hur medier ur ett stort material-

 274. -väljer en viss del, förstärker
  en viss bild och kategoriserar.

 275. Många av ramarna
  som används i nyhetsvärdering-

 276. -bygger ofta på
  att det ska finnas en bra story.

 277. Såna stories
  har en tydlig uppdelning av roller.

 278. När det gäller krig
  har vi förövaren och offret.

 279. En annan vanlig ram-

 280. -är den lilla människan mot politiken
  eller det hemska företaget.

 281. En "conflict frame" hjälper oss
  att förstå huvudbilderna.

 282. Muslimer blir ofta förövare eller
  offer. Båda förstärker en stereotyp-

 283. -där individerna har ganska
  litet eget handlingsutrymme.

 284. Men för att förstå komplexiteten
  i alternativa bilder-

 285. -som Malala eller andra tjejer i
  slöja som talar för sig själva-

 286. -vill jag också berätta om
  "human interest frame".

 287. Det är en annan typ av ram-

 288. -som handlar om att ge ett ansikte
  till en svår fråga.

 289. Ofta väljer man ut nån
  som uppfyller vissa positiva drag-

 290. -som gärna är oskyldig, har moral-

 291. -och gärna ser bra ut och är trevlig.

 292. Personen blir då den här bilden av
  alternativet som vi vill lyfta fram-

 293. -för att vi
  ska kunna identifiera oss med någon.

 294. I många skildringar
  av unga muslimska tjejer-

 295. -tycker jag att bilden kommer in.

 296. Den är bra för att bryta stereotyper.
  Vi får en annan bild.

 297. Men de kan också fungera negativt-

 298. -eftersom de gömmer en komplexitet,
  i t.ex. muslimska tjejers situation.

 299. De gör det svårare för dem som inte
  ser bra ut att komma igenom bilden.

 300. Och de kan förstärka bilden av att
  personer som Malala är undantag.

 301. Hon representerar värderingar
  som vi känner igen-

 302. -demokrati, frihet och jämställdhet.

 303. Men de andra är fortfarande likadana.

 304. Genom att lyfta fram undantaget-

 305. -kan bilden av stereotypen
  också förstärkas.

 306. För att avsluta
  vill jag säga nånting om-

 307. -vad jag kallar religiös profilering,
  som är konferensens tema.

 308. Är bilden verkligen så här mörk?
  Finns det framåtsyftande strategier-

 309. -när det gäller mediernas arbete med
  att skildra religion, främst islam?

 310. Jag vill peka på några saker.
  Dels visar intervjuerna-

 311. -som Marta Axner
  gjorde med nyhetsredaktioner-

 312. -att det pågår en diskussion
  om mediernas självbild.

 313. Problemet är att medierna
  lutar sig starkt på sin roll-

 314. -som de som har ett kritiskt
  privilegium i samhället-

 315. -och de som har egna kriterier
  för kvalité och objektivitet.

 316. Det behövs mer självreflektion
  om när-

 317. -de egna inlärda systemen
  kan skapa oönskade konsekvenser.

 318. Jag ser exempel på det.
  Jag har sett ledartexter gå-

 319. -från att inte alls tala om islam
  till en mer nyanserad bild.

 320. Jag tänker på faktarutor som vi nu
  ganska ofta ser i tidningar-

 321. -som visar att det finns skillnad
  mellan sunni och shia-

 322. -och att inte alla är jihadister.

 323. Jag tänker på program som "Människor
  och tro" eller "Jag är muslim"-

 324. -som försöker skapa en motbild.

 325. Så det finns goda exempel som visar
  att självreflektion pågår.

 326. Att medierna ses som nån som ska stå
  på den lilla personens sida-

 327. -kanske kan vara en utgångspunkt
  för att förmodade muslimer-

 328. -ofta är den lilla
  och inte den onda människan.

 329. Det kan användas
  som en princip inom medierna.

 330. De pressetiska reglerna utgår från
  saklighet och objektivitet-

 331. -som man kan arbeta utifrån
  för att visa på att bilden finns.

 332. En sak som efterlyses,
  och här kommer ni-

 333. -DO, religiösa organisationer
  och skolor, in-

 334. -är att jobba med medierna
  när de önskar större mångfald.

 335. Att lyfta fram personer
  som är bra som källor.

 336. Att jobba mer med relationer
  till det muslimska civilsamhället-

 337. -för där finns
  en stor misstro mot medierna.

 338. Överlag tänker jag att diskriminering
  bygger mycket på brist på kunskap.

 339. Det handlar om
  att öka ett kunskapsutbyte-

 340. -från forskare och journalister om
  hur medier fungerar-

 341. -och från religiösa och forskare-

 342. -om vad
  den bredare bilden av religion är.

 343. Hur fungerar religion
  på olika sätt för olika individer?

 344. Det är några saker
  som kan vara en bakgrund till-

 345. -att religion skildras i medierna.
  De är den största mötesplatsen-

 346. -med kunskap om religion, och
  de har börjat en självreflektion.

 347. Och där kanske vi kan göra skillnad.
  Tack.

 348. Tack så jättemycket, Mia.

 349. Jag kommer ju själv
  från journalistbakgrund-

 350. -så diskussionen om medierna
  känner jag igen.

 351. Men å andra sidan känns det som om-

 352. -det är ett gammalt mediebegrepp
  ni rör er med.

 353. Det är som om vi lever kvar i
  gammelmediernas värld-

 354. -där man gör nyhetsbedömningar
  och det finns ansvariga utgivare.

 355. Var finns hänsynen till den nya
  medievärlden, som ingen kontrollerar-

 356. -och som kan-

 357. -både bidra till och motverka,
  eller ge röst åt allt möjligt?

 358. Hur kommer det in i bilden av-

 359. -hur den mediala situationen
  påverkar våra attityder?

 360. Det är intressant.

 361. Digitala medier
  innebär en annan typ av logik.

 362. Det är många olika sändare
  och mottagare.

 363. Det skapar ett annat typ av landskap
  på ett sätt.

 364. Å andra sidan är det nog så
  att de som kommer igenom-

 365. -till exempel
  från det muslimska civilsamhället-

 366. -och blir röster som tas på allvar-

 367. -får ofta tråckla sig igenom
  den traditionella mediesituationen.

 368. Om en bloggare nämns på en ledarsida
  eller i "Aktuellt" får de genomslag-

 369. -men jag vill säga två saker.
  Det första är att...

 370. "Aktuellt" är liksom ett program.

 371. Ett konkret exempel är USA.
  Trump vann det amerikanska valet.

 372. Hade han medierna på sin sida?
  Nej, men han vann ändå.

 373. Hur vann han? Såna frågor
  måste forskningen ta tag i.

 374. Hur formas attityder i
  det nya, digitala medieklimatet?

 375. I det amerikanska medieklimatet-

 376. -finns inte public service
  eller starka dagstidningar.

 377. I Skandinavien
  har de ganska mycket plats.

 378. De sätter nyhetsagendan
  på ett annat sätt.

 379. Digitala medier är bra,
  för de lyfter upp saker-

 380. -men vi har förlorat det allmänna
  mediesamtalet där alla deltar.

 381. Många gånger leder de här
  till små kluster-

 382. -där människor diskuterar bara med
  varandra. Och det är en förlust.

 383. Så det bidrar till fler röster-

 384. -men var finns den gemensamma arenan,
  där folk talar med varandra?

 385. Där har traditionella medier
  den positionen i Sverige.

 386. Rapporten
  har ju "islam" och "muslim"-

 387. -och en del raster som den tittar på-

 388. -och som den
  fångar upp i nyhetsmedierna.

 389. Men rapporten själv antyder-

 390. -att det måste skrivas
  många berättelser om muslimer-

 391. -där det inte står att de är muslimer
  utan vanliga människor-

 392. -som hämtar barnen på dagis
  eller gör nåt annat.

 393. Hur fångar ni upp
  den typen av berättelser-

 394. -som ju också är berättelser om
  människor som råkar vara muslimer?

 395. Där har nyhetsvärderingen en stor
  roll. De ses inte som intressanta.

 396. Men det skrivs ju sånt.

 397. Men vad är nyheten i
  att muslimer handlar på Ica?

 398. Det är som om det skrivs
  om vilka människor som helst-

 399. -men det framhålls inte specifikt
  att det är en muslim.

 400. -Hur fångar ni upp såna bilder?
  -Till exempel "Jag är muslim"...

 401. ...som har ett annat fokus,
  är bättre på att fånga upp det här.

 402. Sen tror jag att vi behöver
  självreflektion inom medierna-

 403. -att kanske gå ifrån policyn att
  inte nämna om det inte är relevant.

 404. För att bryta bilden måste det göras
  relevant att muslimer handlar på ICA-

 405. -eller sitter i skolstyrelsen.

 406. Så där menar du att det finns skäl
  att lyfta fram det på ett annat sätt?

 407. Jag har blivit tillfrågad
  om ni vill ställa frågor.

 408. Problemet vi har
  är att vi sänder på UR.

 409. Vi har några minuter
  för de två pass som varit.

 410. Vill ni ställa en fråga
  måste ni snea fram här-

 411. -så ni kommer i bild.
  Jag har blivit instruerad om detta.

 412. Finns det någon
  som har en fråga att ställa?

 413. -Till antingen Moa eller...
  -Man behöver inte kliva fram.

 414. Du fångar upp dem med den kameran?

 415. Så också det som Moa berättade om,
  om upplevd diskriminering-

 416. -och också det som Mia pratade om,
  om medier och muslimer-

 417. -så är det fritt fram.

 418. Där borta. Där har du en mikrofon...

 419. -...och ställ dig upp. Jättefint.
  -Hej.

 420. Du sa att huvudbilden är
  det här conflict frame.

 421. Men konflikt innebär
  på nåt sätt också-

 422. -att det blir en liknande part
  att ha en konflikt med.

 423. I detta fall låter det mer
  som en krigsretorik mot muslimer-

 424. -än som en konflikt.

 425. Hur använder ni begreppen
  i relation till vad som pågår i dag-

 426. -som är väldigt mycket diskriminering
  från media mot muslimer-

 427. -i relation till att det antingen
  är en konflikt eller krigsretorik.

 428. Du har rätt i att conflict frames
  sätts in i en berättelse-

 429. -som är väldigt gällande just när det
  gäller krig med offer och förövare.

 430. Ganska sällan har offren nåt att säga
  till om i den typen av berättelser.

 431. Så det är i det sammanhanget som jag
  använder bilden av konflikt.

 432. I andra sammanhang kan man se-

 433. -att man försöker göra mer
  av spelet, dialogen, dynamiken-

 434. -mellan den som blir utsatt och den
  som utsätter någon för konflikt.

 435. Det kan vi se i debattprogram
  och andra former av situationer.

 436. Är du nöjd?
  - Varsågod, här på kanten.

 437. -Presentera er gärna.
  -Fatima Doubakil heter jag.

 438. Jag vill gärna höra
  en lite djupare analys-

 439. -om varför medierna skildrar islam
  utifrån de här negativa kategorierna-

 440. -som våld och krig.

 441. Vad tror du är anledningen
  till just den här skildringen?

 442. Nyhetsmedierna
  fokuserar väldigt mycket på-

 443. -krig, konflikter och olyckor, och
  då fokuserar man på muslimska länder-

 444. -där det just nu
  är mycket oroligheter.

 445. Det kommer upp därför att det går in
  i sökandet efter krig och konflikter.

 446. Och jag tror att kunskapen om
  religion är låg inom journalistkåren.

 447. Det gör att man ser på religion
  som en typ av trossystem-

 448. -som gärna gränsar till fanatism-

 449. -och är något annat
  än den objektiva syn på tillvaron-

 450. -som jag som journalist
  tycker mig representera.

 451. Jag tror det framför allt är
  de sakerna.

 452. Det som gör det här värre
  är tempot i nyhetsjournalistiken.

 453. Det ska många gånger gå fort-

 454. -och då tenderar man att gå tillbaka
  till källor man haft tidigare-

 455. -vissa typer av bilder
  som man har lätt att få tag på.

 456. Därför för att få legitimitet
  så spelar man hela tiden på-

 457. -att spegla våra uppfattningar-

 458. -för att snabbt
  få igenom sitt budskap.

 459. Det är främst de tre sakerna
  som gör att det blir den här bilden.

 460. Vi kan bryta det genom att efterfråga
  nyheter om andra saker i världen-

 461. -vi kan öka kunskapen
  om vad islam är-

 462. -och säga
  att vi vill ha mer fördjupning.

 463. Vi är inte oskyldiga.
  Vi klickar på saker.

 464. Vi driver som konsumenter
  en viss typ av medielogik.

 465. Det är viktigt att komma ihåg.

 466. Vänta lite. Du måste ha mikrofon
  och ställa dig upp igen.

 467. Jag hör inte diskussionen om
  islamofobiska föreställningar-

 468. -som kan genomsyra redaktionerna
  och som producerar bilden av islam.

 469. Påstår du att det finns det?

 470. Vet du det? Du tror
  att islamofobiska föreställningar...

 471. Jag frågar om det kan vara så.
  Rent historiskt har det varit så-

 472. -att muslimer har skildrats utifrån
  islamofobiska föreställningar-

 473. -så det är inget nytt att man kopplar
  muslimer till våld och krig.

 474. Jag saknar det perspektivet
  i den här presentationen-

 475. -att det finns en islamofobiskt
  driven föreställning-

 476. -som gör att vi ser de här otroligt
  negativa bilderna av islam.

 477. Jag skulle inte säga att medierna
  drivs av en islamofobisk agenda-

 478. -men de föreställningar om vad det är
  att vara svensk, religiös och muslim-

 479. -som finns spelar in, men jag skulle
  inte säga att de driver den agendan.

 480. Inte de medier som vi har tittat på.
  Men det finns såna kanaler.

 481. Det är att gå lite långt att
  tillskriva dem det perspektivet-

 482. -även om bilden
  som vi har visat på kan spela in-

 483. -i att underbygga
  såna föreställningar.

 484. Jag tänker be er applådera Mia
  och tacka så jättemycket.

 485. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Representation av muslimer i svenska nyheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, presenterar en rapport om representation av muslimer i svenska nyheter. Rapporten visar att majoriteten av artiklar och inslag om muslimer handlar om våld, hot eller spänningar. De innehåller även stereotyper av vi-och-dom tänkande. I de mer fördjupande reportagen finns visserligen ett större fokus på individer och ett mer nyanserat berättande. Men man når sällan förbi den stereotypa bilden av muslimer i dag. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Ämnen:
Information och media > Massmedia, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Rasism och främlingsfientlighet
Ämnesord:
Masskommunikation, Massmedia, Muslimer i massmedia, Sverige
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av svenska muslimer

Moa Bursell, sociolog och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, har utifrån anmälningar om upplevd diskriminering sammanställt en rapport som visar när, var och hur svenska muslimer och förmodade muslimer upplever sig ha blivit diskriminerade. Hon ger exempel på hur några av anmälarna har blivit etniskt profilerade som antingen potentiella snattare, terrorister och säkerhetsrisker. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av franska muslimer

Högsta domstolen i Frankrike kom 2016 med ett beslut i ett rättsfall som har pågått i sju år, där en medborgare anmält polisen för etnisk diskriminering vid identitetskontroller. Franska HD anser att myndigheterna måste utesluta att identitetskontrollerna inte är diskriminerande. Detta har polis och franska myndigheter inte kunnat bevisa. Juristen Slim Ben Achour, som har drivit fallet, menar att metoden kan appliceras av såväl svenskt som europeiskt rättsväsende. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

En annan berättelse är möjlig

Dokumentärfotografen Elin Berge berättar om sin bok och fotoutställning "Slöjor". Där porträtteras 44 unga muslimska kvinnor i Sverige, som själva berättar om sina hijab. Elin Berge ville komma bort från diskussionen om det är bra eller dåligt att bära slöja. Istället vill hon fokusera på valet att bära slöja eller inte och komma åt de personliga berättelserna - bortom den stereotypa bilden av en kvinna som bär hijab. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

När mänskliga rättigheter ställs på prov

Hur gick det till när de båda svensk-egyptiska männen ansågs utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och därför avvisades? Männen avvisades trots att man hade kunskap om att de skulle kunna utsättas för tortyr. I efterhand har det kommit fram att det inte fanns några grunder för anklagelserna. Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront, jurist och tidigare ombud för svensk-egyptierna, berättar vad som hände. Hon menar att Sverige behöver se över de skyddsmekanismer som ändå finns för att det inte ska kunna hända igen. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Representation av muslimer i svenska nyheter

Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, presenterar en rapport om representation av muslimer i svenska nyheter. Rapporten visar att majoriteten av artiklar och inslag om muslimer handlar om våld, hot eller spänningar. De innehåller även stereotyper av vi-och-dom tänkande. I de mer fördjupande reportagen finns visserligen ett större fokus på individer och ett mer nyanserat berättande. Men man når sällan förbi den stereotypa bilden av muslimer i dag. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Rättsliga skyddet för muslimer i dag

Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer? Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen av rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer. Flera fall i Europa pågår där man diskuterar neutralitetsprincipen. Det vill säga att man bedömer användandet av religiösa symboler och kläder på samma sätt som politiska symboler eller kläder, för att hålla nere religiösa uttryck i det offentliga rummet. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Grävande samarbete i Panamadokumenten

370 journalister från 78 länder arbetade tillsammans i över åtta månader för att granska 11 miljoner dokument som kom att heta Panamadokumenten. I en värld där pengar, företag och personer är verksamma globalt måste även undersökande journalister vara det. Här berättar några framstående journalister i denna undersökning om hur arbetet gick till. Medverkande: Mar Cabra, Helena Bengtsson, Joachim Dyfvermark och Johannes Kristjansson. Moderator: Fredrik Laurin. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning