Titta

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Om UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Föreläsningar från kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Till första programmet

UR Samtiden - Diskriminering av muslimer : Rättsliga skyddet för muslimer i dagDela
 1. Etnisk profilering från polisens
  sida, som det ofta är-

 2. -omfattas inte
  av vår diskrimineringslag.

 3. Det är mycket riktigt
  så som Göran berättar här.

 4. Kontexten är speciell när det gäller
  muslimers rättigheter i Europa.

 5. Domstolarna är i hög grad-

 6. -arenan där mycket av de här frågorna
  utspelar sig.

 7. Det finns ungefär just nu...

 8. ...fyra stora frågor
  som diskuteras...

 9. Just det... Jag är inte från Moment.

 10. Inte för att jag
  skulle ha nåt emot det, men...

 11. Jag fortsätter medan bakgrundsbilden
  kommer upp.

 12. Det är fyra frågor som är centrala.

 13. Den första handlar om, när vi pratar
  om huvuddukar och liknande-

 14. -förhållandet till jämställdhet
  och jämställdhetsvärderingar.

 15. Den andra centrala frågeställningen
  handlar om en konflikt-

 16. -mellan negativ religionsfrihet,
  alltså friheten från religion-

 17. -respektive positiv religionsfrihet,
  frihet till religion.

 18. Det ena är människors rätt-

 19. -att slippa konfronteras med religion
  i det dagliga livet.

 20. Det andra är troendes rätt
  att uttrycka religionen.

 21. Det är en diskussion
  som främst förs på kontinenten-

 22. -där Frankrike och Belgien
  sticker ut.

 23. De hänvisar till att det finns en
  skyldighet att säkra neutralitet.

 24. Staten ska vara neutral.
  Ska inte intresset av neutralitet-

 25. -också gälla på andra platser,
  som t.ex. stranden.

 26. Som del av det icke-religiösa...

 27. ...ska man slippa konfronteras
  med religiösa symboler.

 28. En tredje frågeställning handlar om-

 29. -hur mycket som ska skyddas av
  religionen och religionsutövningen.

 30. Där finns en konservativ bild-

 31. -som bygger
  på en kristen religionssyn-

 32. -där det som skyddas
  är den inre tron.

 33. Man pratar om "forum interior".
  Det är katolsk terminologi.

 34. Den yttre manifestationen,
  "forum exterior"-

 35. -handlar främst om rätten
  att be och gå i kyrkan och liknande.

 36. Frågan är i vad mån det yttre
  religionsutövandet ska inkludera-

 37. -saker som religiös klädsel och hur
  pass starkt ska det skyddet vara?

 38. Det är de fyra frågor
  som är på tapeten.

 39. Jag tänkte fokusera lite
  på neutralitetsfrågan.

 40. I Frankrike pratar man om "laïcité'".

 41. Vi kommer att höra
  Slim Ben Achour prata senare.

 42. I Belgien pratar man om "neutralité".

 43. Det handlar om-

 44. -att staten själv
  ska framstå som neutral.

 45. Man ska också ha ett intresse av
  att säkra att vissa zoner-

 46. -t.ex. i utbildningssammanhang
  och andra offentliga situationer-

 47. -inte är religiöst präglade.

 48. Det finns en diskussion i Frankrike-

 49. -om vad som följer
  av laïcité-principen.

 50. Det går jag inte in närmare på.

 51. Den här synen har legitimerats
  av Europadomstolen-

 52. -i förhållande till Turkiet när det
  var mer sekulärt än vad det är i dag-

 53. -och senare
  även beträffande Frankrike.

 54. Det finns en ganska ny dom
  som heter Ebrahimian-

 55. -som handlar om en fransk
  socialsekreterare på ett sjukhus-

 56. -som börjar bära hijab
  och då blir av med sin anställning.

 57. Det har franska domstolar och
  Europadomstolen ansett berättigat-

 58. -i ljuset av statens intresse att
  upprätthålla religiös neutralitet.

 59. Frågan är om neutralitetssynen
  kan exporteras till andra zoner.

 60. Om staten har ett intresse av
  att förmedla neutralitet-

 61. -har inte privata arbetsgivare också
  ett intresse av-

 62. -att ha religiös neutralitet
  på sina arbetsplatser-

 63. -och kunna förmedla en bild
  utan religion till sina kunder?

 64. Precis den frågan är på prövning
  i två mål EU-domstolen.

 65. Det är en annan domstol
  än Europadomstolen.

 66. Europadomstolen är slutinstans
  när det gäller religionsfrihet.

 67. I EU-domstolen handlar det om hur
  diskrimineringsskyddet ska se ut.

 68. Det EU-domstolen säger blir direkt
  styrande för oss i Sverige-

 69. -och hur vi tolkar
  diskrimineringsbegreppet.

 70. När det gäller det Europadomstolen
  säger om religionsfriheten-

 71. -har staterna ett större utrymme att
  själva definiera hur det ska se ut.

 72. Nu är det skarpt läge i EU-domstolen.

 73. Det första målet heter Achbita.
  Det är ett gammalt Belgiskt mål.

 74. Omständigheterna
  hänför sig till 2003.

 75. Det handlar om en muslimsk kvinna
  på säkerhetsföretaget G4S.

 76. Hon var nån form av receptionist
  som hyrdes ut.

 77. Hon arbetade där i tre år
  utan huvudduk-

 78. -och sen började hon bära huvudduk
  på arbetet.

 79. Hon sägs då upp,
  med hänvisning till att företaget-

 80. -som har både privata
  och statliga kunder-

 81. -har en neutralitetspolicy-

 82. -som då förbjuder anställda
  att bära symboler-

 83. -som har religiösa, filosofiska
  eller politiska konnotationer.

 84. Achbita ifrågasätter uppsägningen
  i belgiska domstolar.

 85. De säger att det
  inte är en fråga om diskriminering-

 86. -och att företaget har rätt
  att upprätthålla neutralitetspolicyn.

 87. Det belgiska rättssystemet
  är intrikat.

 88. Man kan diskutera
  vad som är den högsta instansen.

 89. En av de högsta instanserna
  är "cour de cassation"-

 90. -som hänskjuter frågor
  till EU-domstolen.

 91. Det är en form av bindande
  rådgivningsfunktion.

 92. Om man anser att det är oklart
  hur rätten ska tolkas-

 93. -så kan en nationell domstol,
  i detta fall en belgisk domstol-

 94. -ställa frågor till EU-domstolen
  om hur de ska besvaras.

 95. EU-domstolens svar
  är då bindande för hela EU.

 96. Den fråga som ställs är:

 97. "Är det förenligt
  med EU:s diskrimineringsförbud"-

 98. -"att en arbetsgivare säger upp nån"-

 99. -"med hänvisning
  till en neutralitetspolicy?"

 100. Alla vi som arbetar
  med diskrimineringsrätt-

 101. -tyckte att svaret
  var ganska självklart.

 102. Det är tydliga regler.
  En förbjuder religiösa-

 103. -en filosofiska
  och en politiska symboler.

 104. Den regel som förbjuder religiösa
  symboler är diskriminerande.

 105. Det är tydligt att det är religionen
  man riktar in sig på.

 106. Då blev vi ganska förvånade.

 107. Många blev förvånade-

 108. -när EU-domstolens
  generaladvokat Juliane Kokott-

 109. -kom med ett förslag till avgörande-

 110. -där hon föreslår att EU-domstolen
  ska döma på ett visst sätt.

 111. I förslaget gör hon
  en ganska stor omsvängning-

 112. -från vad som tidigare ansetts gälla.

 113. Hon säger först
  att det här med religiös klädsel-

 114. -är nåt som kan jämställas
  med politisk klädsel.

 115. Det är nåt
  man kan ta på och ta av sig.

 116. Eftersom regeln förbjuder politiska,
  filosofiska och religiösa symboler-

 117. -ska den ses som neutral och inte
  särskilt inriktad på religion.

 118. I och med att den är neutral
  kan den också rättfärdigas.

 119. Anser man att den är diskriminerande
  kan den inte rättfärdigas.

 120. Men anser man att regeln är neutral
  så kan man rättfärdiga den.

 121. Hon anser
  att intresset av neutralitet-

 122. -är legitimt för en arbetsgivare
  att upprätthålla.

 123. Hon går vidare och talar för
  att den är proportionerlig-

 124. -d.v.s. att den kan rättfärdigas
  i sig.

 125. Hon säger även en del andra saker-

 126. -som gör att man kan ana hennes
  inställning till religiösa uttryck.

 127. Hon säger att det faktum-

 128. -att kvinnan jobbade tre år innan hon
  satte på sig huvudduken-

 129. -talar för
  att integrationen fungerade.

 130. Man kan utläsa att det är ett
  misslyckande att hon tar på sig den.

 131. Det finns en sån passage där.

 132. Hon har inte fått stå oemotsagd.

 133. Det finns ett annat mål från
  Frankrike som har gjorts samtidigt.

 134. Det heter Bougnaoui.

 135. Där är det en fransk ingenjör
  som heter Bougnaoui-

 136. -som bär huvudduk.

 137. Hon jobbar för ett IT-konsultföretag.

 138. Hon skickas ut till en kund-

 139. -och vid kundbesöket
  har hon huvudduk på sig.

 140. Kundföretaget meddelar att det
  inte uppskattas av de anställda-

 141. -att hon har huvudduk på sig.

 142. Av sin arbetsgivare ombeds hon
  ta av sig huvudduken vid kundbesök.

 143. Det gör hon inte
  och då förlorar hon sin anställning.

 144. Det går genom rättssystemet
  och det går frågor till EU-domstolen.

 145. I grund och botten
  handlar det om samma fråga.

 146. De här symbolerna
  väcker nån form av anstöt.

 147. "Vi har ett intresse av att skydda
  kunder och andra från anstöten."

 148. "Är det legitimt? Vi är ett företag
  som vill tjäna pengar."

 149. "Kan vi begränsa detta?"
  Det är frågan.

 150. En annan generaladvokat
  som råkar vara engelsk-

 151. -Eleanor Sharpston-

 152. -gör ett eget förslag till avgörande-

 153. -som då går tvärtemot
  Kokotts tidigare förslag.

 154. Man kan säga att hon går i polemik
  med en andra generaladvokaten.

 155. Hon säger då specifikt
  att man inte kan jämställa det-

 156. -med politisk klädsel eller den typen
  av manifestation.

 157. Religion är inget man tar på eller av
  sig, uttrycker hon det.

 158. Hon menar att det är tydligt att det
  är fråga om direkt diskriminering-

 159. -att begränsa uttrycket
  på det här sättet-

 160. -och att det inte kan rättfärdigas.

 161. Vi vet i dag inte hur EU-domstolen
  kommer att döma i de här fallen.

 162. Det finns spekulationer
  åt båda hållen.

 163. Men som Göran Rosenberg sa är det här
  en laddad politisk kontext-

 164. -och domarna är också människor
  som verkar i detta samhälle-

 165. -och påverkas av tidens strömningar.

 166. Man kan notera att Kokotts linje-

 167. -har stöd av EU-kommissionen.

 168. Att säga att den är helt outlandish
  är svårt.

 169. Det finns personer som argumenterar
  för det här som har tungt stöd.

 170. Konsekvensen, beroende på
  hur domstolen skriver, är-

 171. -att det ger ytterligare legitimitet
  för neutralitetsargumentet.

 172. Man kan då fråga om det ska sluta
  i förhållande till arbetstagare.

 173. Det finns ett belgiskt mål
  som gäller en glassbutik.

 174. Butiken har ansetts kunna hindra
  kunder som bär hijab från att handla-

 175. -med hänvisning till att andra kunder
  ska slippa konfronteras med religion.

 176. Det är samma typ av argument
  som vi ser i burkinifallet.

 177. Hur ser det ut i Sverige då?

 178. Här har inte neutralitetsfrågan
  blivit särskilt stor.

 179. De enda som håller sig med det
  är SVT:s nyhetsredaktion.

 180. Där har man som regel
  att nyhetsankarna-

 181. -inte får ha religiösa
  eller politiska symboler.

 182. Jag känner inte till nåt annat fall
  där det är uppe.

 183. I Sverige handlar det mycket
  om jämställdhetsfrågan-

 184. -alltså, förhållandet
  till jämställdhetsvärderingar.

 185. Man kan säga, väldigt grovt,
  att de fall vi ser-

 186. -kan man dela in i tre kategorier.

 187. Det första gäller religiös klädsel.

 188. Där har vi samma syn som Sharpston.

 189. En regel som säger att man
  inte får bära religiösa symboler-

 190. -är diskriminering
  som inte kan rättfärdigas.

 191. De mål vi har drivit
  har inte gällt den typen av regler-

 192. -utan neutrala regler som begränsar
  möjligheten att använda huvudbonad.

 193. De träffar muslimska kvinnor-

 194. -och även andra religioner där man
  bör huvudbonad, som sikher-

 195. -på ett negativt och missgynnande
  sätt.

 196. Vi kan nämna-

 197. -att vi har drivit ett ärende
  mot ett hotell-

 198. -som hade som klädkod
  att man inte fick ha huvudbonader.

 199. Hotellet ville inte anställa
  en muslimsk kvinna.

 200. När de skulle anställa en muslimsk
  kvinna som lokalvårdare sa man-

 201. -att hon kunde bära huvudduk
  så länge kunderna inte såg det.

 202. Det andas neutralitetsaspekterna.

 203. Där medgav man diskriminering
  efter att vi hade stämt dem.

 204. Ett annat ärende...

 205. När man pratar om DO tror man
  att vi sysslar med processföring.

 206. Det är en liten del av vår
  verksamhet. Vi sysslar med tillsyn.

 207. Sen kan vi i principiellt viktiga
  fall gå vidare till domstol.

 208. Ett tillsynsärende
  gäller statliga Jernhusen.

 209. Det är ett fastighetsbolag som hade
  en klädkod som inte tillät huvudduk.

 210. I samband med tillsynen
  slopade man det kravet.

 211. Ett tredje ärende
  som gäller religiös klädsel-

 212. -är ett pågående mål
  mot Karolinska institutet-

 213. -som inte tillåter en
  tandläkarstudent bära engångsärmar-

 214. -för att skyla sina armar.

 215. DO ser det
  som indirekt diskriminering.

 216. KI anser att det är motiverat
  för patientsäkerheten.

 217. Vi har haft huvudförhandling
  och domen väntas nästa vecka.

 218. Det ska bli spännande
  att se hur det går.

 219. Sen har vi, som ingen har lyckats
  undgå, frågor om handskakning-

 220. -som är på tapeten i vårt land.

 221. Där har vi från 2010...

 222. Det finns inte
  många domar på området.

 223. Det finns en tingsrättsdom som gällde
  en man i ett arbetsmarknadsprogram-

 224. -som anvisades en praktikplats.

 225. I samband med det
  tog han inte en kvinnlig chef i hand.

 226. Uppgifterna gick isär huruvida
  han hälsade på ett annat sätt.

 227. Han stängdes som en följd av
  av arbetsförmedlingen.

 228. Man ansåg att han hade misskött sig.

 229. DO stämde och fick en dom om att det
  var diskriminering i tingsrätten.

 230. Domen har ifrågasatts av många.

 231. Vi har drivit ett mål som gäller en
  kvinna som sökte specialistläkarvård.

 232. Undersökningen avbröts.

 233. Frågan handlade
  om varför undersökningen avbröts.

 234. Tingsrätten ansåg att det hade göra
  med hennes sätt att hälsa-

 235. -och att läkaren hade som krav för
  att han skulle undersöka henne-

 236. -att hon skulle hälsa
  genom handskakning.

 237. Hovrätten
  ansåg att det inte var visat-

 238. -vad skälet till att undersökningen
  avbröts var.

 239. Talan ogillades i hovrätten.

 240. Det som är synd i det målet är-

 241. -att frågan om vad som är skyddat
  i religionen-

 242. -var uppe i målet.

 243. Motparten argumenterade för-

 244. -att handskakning inte skulle ses
  som ett religiöst yttrande-

 245. -utan mer som en sedvana
  med kopplingar till religionen-

 246. -men som inte skulle skyddas
  på samma sätt-

 247. -som andra typer av utövande.
  Den frågan blev aldrig prövad.

 248. Den blev prövad i tingsrätten,
  men inte i hovrätten.

 249. Ett tredje fall är ett ärende-

 250. -där vi inom ramen för vår tillsyn
  har avslutat med ett beslut.

 251. Det gäller en person som söker jobb
  som integrationshandledare-

 252. -på ett hem för nyanlända ungdomar.

 253. Han tydliggör-

 254. -att han inte kan skaka hand
  med kvinnor-

 255. -och inte heller beröra andra kvinnor
  än dem inom hans närmaste familj.

 256. Inom ramen för det ärendet-

 257. -uttalar DO vissa saker.

 258. Enligt vår bedömning
  kan inte en arbetsgivare-

 259. -ställa ett krav på att man
  ska hälsa på ett visst sätt.

 260. Man kan hälsa respektfullt
  på flera sätt än ett.

 261. Men vi säger också-

 262. -att en arbetsgivare kan,
  utan hinder av diskrimineringslagen-

 263. -uppställa ett krav på
  att inte göra åtskillnad-

 264. -på basis av kön och etnisk
  tillhörighet och liknande.

 265. Hälsar man på ett annat sätt-

 266. -så ska man göra det i förhållande
  till alla utan åtskillnad.

 267. En arbetsgivare
  kan uppställa ett sånt krav.

 268. Vi ansåg att mannen
  inte hade diskriminerats-

 269. -eftersom arbetet krävde fysisk
  beröring både med pojkar och flickor.

 270. Han var då inte jämförbar-

 271. -med någon som kunde beröra
  ungdomarna på samma sätt.

 272. Sen har vi en sista kategori.

 273. Jag var inne på det
  med integrationshandledaren.

 274. Det handlar om samvetsfrihet
  kopplat till arbetsuppgifter-

 275. -där man inte kan utföra vissa
  arbetsuppgifter p.g.a. sin religion.

 276. Där har vi fall
  som ni säkert känner till.

 277. Vi har fallet med en kristen kvinna
  som utbildat sig till barnmorska-

 278. -som ville söka jobb som det.
  Hon klargjorde-

 279. -att hon inte kunde tänka sig
  att arbeta med abortsjukvård.

 280. Landstinget sa att hon då inte kunde
  jobba där. Hon anmälde det till DO.

 281. Vi ansåg att arbetsgivaren
  hade ett legitimt intresse av-

 282. -att uppställa det här kravet.

 283. Det ingick i arbetet som barnmorska
  att ägna sig åt abortsjukvård.

 284. Kravet var berättigat-

 285. -i ljuset av intresse
  för andra kvinnors liv och hälsa.

 286. Det är en bedömning-

 287. -som, mig veterligen, två eller tre
  domstolar har lutat sig på.

 288. Vi har ett pågående mål
  som gäller ett Jehovas vittne.

 289. Han anvisas av arbetsförmedlingen
  ett arbete-

 290. -som rör försäljning av lotterier
  och säger nej till det.

 291. Han stängs av för att man menar
  att det är misskötsel.

 292. Den mannen-

 293. -har förlorat prövningarna
  i förvaltningsprocessen-

 294. -men vi driver ett parallellt
  diskrimineringsärende.

 295. Där har Stockholms tingsrätt
  ansett att det var diskriminering-

 296. -för att mannen kunde göra
  rätt många andra arbeten-

 297. -och att säga att han missköter sig
  utgjorde diskriminering.

 298. Det är nu föremål för provning
  i hovrätten.

 299. Om jag ska sammanfatta
  vad som händer...

 300. Det pågår prövningar
  i Europa och även här-

 301. -som berör centrala frågor
  för muslimers rättighetsskydd.

 302. Den största frågan gäller kanske
  vad skyddet ska omfatta.

 303. Ska såna saker som vi anser
  är självklara ingå i skyddet-

 304. -som kläder, vissa gester
  och liknande?

 305. Är det ifrågasatt
  att det här omfattas?

 306. Vi har en fråga om neutralitet.

 307. Hur långt kan neutralitetsargumentet
  gå och bära?

 308. Kommer vi att få ett avgörande
  från EU-domstolen? Och när?

 309. Antagligen slåss de
  om just den här frågeställningen.

 310. Slutligen...

 311. Oavsett utfallet, får vi hoppas
  att våra domstolar står pall-

 312. -för det politiska tryck
  som finns i de här frågorna.

 313. -Tackar så mycket.
  -Ja... Tack ska du ha, Martin.

 314. Domare och domstolar
  består av människor-

 315. -och de är väl påverkade av klimatet.

 316. Du nämner och betonar
  den rättsliga utvecklingen-

 317. -och man tittar på prövningar
  av olika fall.

 318. Men...

 319. Jag tänkte försöka knyta an
  till temat för konferensen.

 320. Etnisk profilering eller
  diskriminerande etnisk profilering...

 321. Kan du berätta hur rättsläget
  ser ut där, mer specifikt?

 322. För det första
  så är just etnisk profilering-

 323. -när det gäller från polisens sida-

 324. -nåt som inte omfattas
  av vår diskrimineringslag.

 325. Vi har möjlighet inom ramen
  för vårt främjandeuppdrag-

 326. -att ha kontakter med myndigheter
  men kan inte utöva tillsyn.

 327. Det är naturligtvis
  en problemställning...

 328. -...men jag kan uttala mig.
  -Gör gärna det.

 329. Där är det så...

 330. Slim Ben Achour kommer att prata om
  det. Jag ska inte förta det du säger-

 331. -och jag ska inte prata om det
  franska avgörandet som precis kom.

 332. Etnisk profilering handlar mycket
  om användning av stereotyper.

 333. Man använder nån form av statistik-

 334. -oavsett om den är kunskapsbaserad-

 335. -eller bara utifrån erfarenheter.

 336. Den här typen av stereotyper gör då-

 337. -att vissa stoppas
  i högre grad än andra.

 338. Det finns ett argument att det här
  inte skulle vara diskriminering.

 339. Man menar, eftersom det finns
  statistik, att vissa folkgrupper-

 340. -är överrepresenterade
  för en viss typ av brott-

 341. -och att det berättigar att man
  stoppar just de här personerna.

 342. Där finns det ett känt fall
  från tidigt 2000-tal...

 343. ...som gäller etnisk profilering
  av romer på Prags flygplats.

 344. Vid den tidpunkten,
  p.g.a. situationen i Tjeckien-

 345. -kom många romer till Storbritannien
  i hopp om att få stanna.

 346. Av de som sökte asyl i Storbritannien
  var en stor del tjeckiska romer.

 347. Det gjorde att man från
  Storbritanniens sida placerade ut-

 348. -motsvarigheten till våra
  migrationsverkstjänstemän-

 349. -som skulle bedöma
  vilka som skulle få inresetillstånd.

 350. I samband med det-

 351. -kom man fram till
  att det var 400 gånger mer sannolikt-

 352. -att en rom stoppades, utfrågades
  och nekades inresetillstånd-

 353. -i förhållande till andra.

 354. I den rättsliga prövningen
  framfördes det här argumentet.

 355. "Vi har tydlig statistik här."

 356. Det är rationellt för tjänstemännen
  att inrikta sig på romer.

 357. Det är inte diskriminering.
  Det är sakligt och grundat på fakta.

 358. Det hade en viss framgång
  i engelska domstolar-

 359. -tills högsta instansen sa-

 360. -att det inte går att särskilja
  från etniciteten.

 361. Det är etniciteten
  som gör att man stoppas.

 362. Det var ett långt svar.

 363. Jag tänkte på det Slim Ben Achour
  ska prata om-

 364. -nämligen etnisk profilering
  och några rättsfall i Frankrike.

 365. Finns det nån motsvarade risk
  i Sverige-

 366. -där polisen självsvåldigt, utifrån
  vad de anser sig behöva göra-

 367. -agerar utifrån etnisk profilering?

 368. Om de åker ut nånstans
  är det då risk för att man...

 369. ...väljer ut människor utan annan
  anledning än utseende och namn...

 370. Ja, det skulle man kunna säga.

 371. Det finns en allmän syn om att
  problemen finns inom vissa områden-

 372. -och att det är där polisen
  ska befinna sig.

 373. Det leder till att statistiken
  ser ut på ett visst sätt.

 374. Personer från de områdena döms
  vilket rättfärdigar nya insatser-

 375. -inriktade på de områdena.

 376. Det finns en inbyggd risk för detta.

 377. Det har att göra
  med det som har sagts tidigare-

 378. -att vi använder stereotyper
  som en form av genvägar.

 379. Att poliser skulle vara förskonade
  från psykologisk bias-

 380. -är svårt att tro.

 381. Kan man tala om etnisk profilering
  av vissa frågor?

 382. Vi tar enkla, till synes
  väldigt pragmatiska frågor-

 383. -om kommunala bad ska ha särskilda
  tider för kvinnor-

 384. -eller könsdelad idrott.

 385. Det finns pragmatiska argument
  för att det är bra.

 386. Vi har haft det själva
  och har haft könsseparerade skolor.

 387. Men de här frågorna har blivit
  extremt laddade i svensk debatt-

 388. -för att de har
  en muslimsk dimension.

 389. Kan du kommentera det?

 390. Finns det
  en rättslig problematik här?

 391. Det kan finnas
  en rättslig problematik-

 392. -om man väljer att behandla
  en viss grupp sämre.

 393. Säg att vi gör vissa saker för
  att underlätta för en viss grupp-

 394. -men för en annan grupp gör man inte
  det. Där finns det problem.

 395. Men det gör det omöjligt för vissa
  muslimska kvinnor att gå till badet-

 396. -även om andra kvinnor kanske tycker
  det är en utmärkt idé.

 397. I frågan beträffande simhallar
  har vi en pågående tillsyn.

 398. Jag vill inte avslöja
  vad beslutet kommer att bli.

 399. Rent generellt,
  när vi pratar etnisk profilering-

 400. -så talar vi framför allt
  om selektion.

 401. Jag missbrukade ordet lite.

 402. Det känns som man profilerar vad som
  annars vore en ganska normal fråga.

 403. Den blir etniskt laddad.

 404. Samhällsklimatet, så som det är, gör-

 405. -att de här frågorna
  blir starka symbolfrågor.

 406. Det är just islam och muslimer
  i fokus.

 407. Det är nog svårt att påstå att det
  skulle förhålla sig på annat sätt.

 408. Där finns en massmedialogik.

 409. Jag tittar på Mia som talade om-

 410. -att det finns
  ett starkt intresse för frågorna-

 411. -och att få en bild bekräftad
  i frågorna.

 412. Det gör att man skriver mer om
  muslimer än om t.ex. buddhister.

 413. Du nämnde att i Frankrike-

 414. -så har neutralitetsbegreppet blivit-

 415. -ett argument för att hålla nere
  religiösa uttryck i det offentliga.

 416. Här har vi jämställdheten
  som nyckelord.

 417. Ser du det
  som att jämställdheten kan bli-

 418. -ett slags argument
  för diskriminering?

 419. Jag tror inte man ska förminska-

 420. -att den här konflikten,
  som ibland är upplevd-

 421. -faktiskt finns.

 422. Det ankommer på oss
  och domstolarna i slutändan-

 423. -att avgöra
  hur avvägningarna ska ske.

 424. Om det är diskriminering eller inte
  blir en rättslig fråga.

 425. Om vi tittar på skilda badtider-

 426. -är det en fråga om ett undantag
  i diskrimineringslagstiftningen-

 427. -från könsdiskriminering-

 428. -och om det kan omfatta
  en sån här åtgärd eller inte.

 429. Jag lämnar ordet fritt.
  - Ammar... Du ska få en mikrofon.

 430. Ammar Makboul...

 431. Ammar Makboul från DO.
  Jag har en fråga till Martin.

 432. Vi pratade om att diskriminerande
  etnisk profilering-

 433. -inte behöver ha att göra med polisen
  eller rättsväsendet-

 434. -utan också kan utövas
  i samband med-

 435. -när man ska ta banklån
  eller föra över pengar.

 436. Moa Bursell var inne på det
  i sin presentation...

 437. Jag har en ledande fråga.

 438. Jag tänkte på ett fall från DO
  för några år sen kring Western Union-

 439. -som tangerar området väldigt väl.

 440. Det knöt an till-

 441. -när man terrorstämplade personer
  och hade namnlistor.

 442. Det finns ett ärende
  från Trollhättan med en person-

 443. -som skulle praktisera på ett företag
  som tillverkade vapendelar.

 444. Just det. Fallen du nämner-

 445. -är exempel på
  "på förhand fastställd profilering"-

 446. -där man genom vissa regler-

 447. -har inriktat sig på en viss grupp.

 448. Western Union-ärendet
  handlar kortfattat om-

 449. -att finansinstitut som sysslar
  med finansiella transaktioner-

 450. -blev bundna av ett EU-beslut
  om terroristbekämpning-

 451. -som grundades på ett FN-beslut.

 452. Där skulle alla transaktioner
  över ett visst belopp-

 453. -kontrolleras mot terrorlistor-

 454. -där man hade ett antal namn på mer
  eller mindre kända terrorister.

 455. En stor del av dessa namn
  var arabiska eller muslimska.

 456. Vi hade Muhammed Omar och liknande
  och det fick konsekvensen-

 457. -att varje gång en Omar Muhammed
  skulle skicka pengar-

 458. -blev transaktionen fryst.

 459. Han blev uppringd av amerikanska
  säkerhetstjänsten från USA-

 460. -och fick ingående frågor
  kring vem man var.

 461. Man skulle skicka passinformation
  och liknande till USA.

 462. Förutom obehaget så ställde det till
  ganska stora problem.

 463. DO drev ärendet
  som en fråga om diskriminering.

 464. Det fanns en stor risk att ett stort
  antal muslimer och araber-

 465. -skulle fångas av det här systemet.

 466. Man borde ha gjort kontrollerna
  på ett annat sätt-

 467. -för att kolla om personen
  var Muhammed Omar eller inte.

 468. Där hade man,
  genom att sätta upp namnen-

 469. -inringat ett stort antal individer.

 470. Hur i hela fridens namn
  kunde nåt sånt gå igenom?

 471. Vi talar om namn som Pelle Andersson
  eller Kalle Nilsson.

 472. Vi talar om
  de vanligaste arabiska namnen.

 473. Att det kunde få ske...

 474. Vi lyckades få det till
  att det var diskriminering.

 475. -Hur såg mekanismerna ut?
  -Där finns en intressant aspekt.

 476. Vi träffade, inom ramen för ärendet,
  finansinspektionen.

 477. Utan att nämna några namn
  så framförde vi det här.

 478. Meningen är att man ska kontrollera
  identiteten och inte bara namnet.

 479. Då sa personen på finansinspektionen:
  "Då skulle vi alla behöva visa ID."

 480. Oj då... Det var intressant.

 481. Några ska alltid göra det,
  men andra inte...

 482. Det tror jag är ganska signifikativt.

 483. "Vi ska inte behöva anpassa oss.
  De ska anpassa sig."

 484. Så ser det i praktiken ut. Du och jag
  behöver inte gå omkring med ID-

 485. -men vissa måste förmodligen
  alltid ha det på sig.

 486. Fler frågor? Varsågod.
  - Vi tar där först. Sen är det du.

 487. Presentera er och res gärna på er
  om det är möjligt.

 488. Hej. Jag jobbar för Stockholms stad.

 489. Jag skulle vilja få en förklaring
  på skillnaden-

 490. -mellan etnisk profilering och
  diskriminerande etnisk profilering.

 491. Du nämnde det engelska exemplet
  på flygplatsen.

 492. Jag förmodar
  att de har använt jämlikhetsdata-

 493. -där man registrerar
  olika etniciteter-

 494. -och det som de första instanserna i
  domstolen i England använde sig av-

 495. -var att det var
  "sakligt baserat på statistik".

 496. Vi använder inte jämlikhetsdata
  i Sverige.

 497. Vi registrerar inte efter etnicitet.

 498. Hur kan det inte bli diskriminerande
  etnisk profilering?

 499. För vi har inte ens
  "saklig statistik" att utgå ifrån.

 500. Det finns olika skiljelinjer.
  Dels saklighet och diskriminering...

 501. Grunden för det diskriminerande
  är att det missgynnar.

 502. En hel del kategorisering
  sker på annat sätt-

 503. -som inte nödvändigtvis
  missgynnar personer.

 504. Först när man har ett missgynnande-

 505. -pratar man om
  diskriminerande etnisk profilering.

 506. Det är väl
  det korta svaret på den frågan.

 507. Är du nöjd? Det är svårt det här.

 508. Jag tycker också det är svårt
  att dra gränsen.

 509. Det är svårt att dra gränsen och det
  gör att om man sysslar med detta-

 510. -på polisen, försäkringsbolag
  eller Stockholms kommun-

 511. -bör man veta att man befinner sig
  i tassemarker.

 512. Det finns risker
  med ett sånt arbetssätt.

 513. -Gungfly...
  -Gungfly, kanske det är...

 514. Tunn is...
  Vi har en massa fina uttryck.

 515. Vi har en där borta
  sen är det din tur.

 516. -Ursäkta...
  -Res gärna på dig.

 517. Leandro heter jag.
  Jag är doktorand i kriminologi.

 518. I kriget mot terrorn riktar Säpo
  och polisen in sig mycket-

 519. -på radikaliseringsprocesser-

 520. -och ett förmodat antagande
  att nån senare begår brott.

 521. I det arbetet blir i huvudsak
  muslimer utsatta för övervakning-

 522. -eller olika typer av telefonsamtal,
  etc...

 523. Hur har DO ställt sig
  till det här begreppet?

 524. Man blir misstänkliggjord
  innan man har begått ett brott.

 525. Vi har inte haft tillfälle
  att uttala oss om det specifikt.

 526. Vi har gjort det, i förhållande
  till det senaste förslaget-

 527. -som gäller de nya brottskategorierna
  med terroristresor.

 528. Det ger en utökad möjlighet-

 529. -för rättsväsendet att inrikta sig-

 530. -på att övervaka personer man anser
  vara benägna att göra detta.

 531. Här kommer vi in lite
  på den frågan du ställde.

 532. Är det så att varje gång
  polisen tittar på en grupp-

 533. -där alla har det gemensamt att de
  tillhör en viss etnisk kategori-

 534. -att det i sig är fråga om
  diskriminering? Nej, det är det inte.

 535. Om det finns organiserad brottslighet
  kopplad till vissa etniska grupper...

 536. Att samtliga inom en sån utredning
  råkar ha en viss etnisk tillhörighet-

 537. -innebär inte
  att det är diskriminering.

 538. Där har vi samma fråga-

 539. -beträffande radikalisering-

 540. -som är kopplad
  till vissa uttryck för islam.

 541. Som vi sa
  med högerextrema rörelser också...

 542. Tittar man på risken för politisk
  våld på den högerextrema sidan-

 543. -så kommer alla de som ingår i
  utredningen-

 544. -att befinna sig
  i den högerextrema kanten.

 545. Samma sak när man tittar på risken
  för våld i vänsterextrema grupper.

 546. Tittar man på grupper-

 547. -där det finns en risk eller koppling
  till terrorism-

 548. -kommer samtliga av dem
  att ingå i den delen.

 549. Ett känt exempel handlar om
  kinesiska triader i USA.

 550. Man diskuterar om polisen
  har använt sig av etnisk profilering.

 551. Men det handlar om kinesisk triad
  och då måste man titta på dem.

 552. Begreppet "riskgrupp"
  används i olika sammanhang.

 553. Det är människor man bedömer löper en
  risk att utvecklas si eller så.

 554. Är det ett tillämpbart begrepp?

 555. Finns det en risk att
  riskgruppsbegreppet kan missbrukas-

 556. -och användas för
  att dra in andra aspekter-

 557. -än att man tittar på människor
  i en miljö som företer si och så-

 558. -men ännu inte har begått nåt brott?

 559. Vi har ju nu ett exempel på detta
  genom roma-registret.

 560. Där har Stockholms tingsrätt funnit
  att det var diskriminering.

 561. Justitiekanslern har medgett
  att det är frågan om det.

 562. -De hade små barn och allt.
  -Det var precis det.

 563. Det här har polisen hållit på med
  ganska länge-

 564. -för man har bedömt att det finns
  problem i brottslighetshänseende.

 565. Man har då kartlagt nätverken
  utan brottsmisstankar.

 566. Det är ett tydligt exempel.

 567. Här har vi en gentleman som har
  väntat länge. Har du en mikrofon?

 568. Det kommer från alla håll.
  Presentera dig.

 569. Jag heter Prince Hassan Saad.
  Jag kommer från Borlänge kommun.

 570. Jag jobbar på Hagagymnasiet.

 571. Min fråga till dig, Martin, är:

 572. Det gäller tillsyn.

 573. Det är första gången
  jag hör att ni har tillsyn.

 574. Tillsynen riktar sig till kommuner
  och offentliga rummet.

 575. Inte bara... Även privata...

 576. Min fråga rör debatten i dag
  om diskriminering och rasism.

 577. Mycket händer över sociala medier
  och debatten sker på golvet.

 578. Barn och ungdomar
  får såna här diskussioner.

 579. Min fråga är...

 580. Hur har ni tänkt få ut informationen
  till allmänheten?

 581. Inte bara till myndigheter
  och kommuner o.s.v.

 582. Det du lyfter
  gäller vårt sätt att arbeta-

 583. -och det gäller i stor utsträckning
  hur vi sprider detta.

 584. Vi befinner oss i en situation-

 585. -där vårt uppdrag är att främja.

 586. Vi ska förmå aktörer att själva-

 587. -arbeta mot diskriminering-

 588. -och, om de sysslar med
  diskriminering, ändra sitt beteende.

 589. DO skiljer sig inte från andra
  tillsynsmyndigheter i det avseendet.

 590. Vi ser att det finns ett stort
  intresse för de här frågorna-

 591. -med mycket fokus på rättsprocesser.

 592. Man tror att bekämpning
  av diskriminering handlar om-

 593. -att driva ärenden i efterhand när
  diskrimineringen redan har skett.

 594. Det är en stor missuppfattning.
  Ska man jobba mot diskriminering-

 595. -måste man förhindra
  att diskriminering sker.

 596. Det är sen några år tillbaka
  vår inriktning.

 597. Det finns många som vill få oss
  att driva processer för enskilda-

 598. -och det får vi förhålla oss till.

 599. Jag håller med om att vi har en
  kommunikationsutmaning i detta.

 600. Det finns, som man säger,
  utrymme för förbättringar.

 601. "Kommunikationsutmaning"?

 602. Det har vi nog om vi ska stämma
  den klimatförändring-

 603. -man noterar i världen.

 604. -Vi hinner med en fråga. Där.
  -Jag heter Aisha Lundgren.

 605. Jag utbildar lärare
  om lika rättighetsarbete.

 606. Tack för en bra presentation.
  Det var jätteintressant.

 607. Du sa nåt som jag tror
  alla andra föreläsare har sagt.

 608. "Vi ska se hur utvecklingen går.
  Det blir spännande."

 609. Jag är muslim och tror jag talar för
  en hel del personer här inne.

 610. Jag känner inte att det är spännande.

 611. Vi lever redan i dag med hot, våld
  och trakasserier.

 612. Vi ser att vi riskerar att utsättas
  för diskriminering via lag.

 613. Det skapar fler svårigheter för oss
  att delta i arbetslivet o.s.v.

 614. Min fråga
  gäller neutralitetsargumentet.

 615. I Sverige har vi vad man kan kalla
  "jämställdhetsargumentet."

 616. Det används i vissa fall på ett sätt
  som får konsekvensen-

 617. -att det diskriminerar
  en stor grupp människor.

 618. Tusentals muslimska kvinnor
  kan kanske inte jobba inom vården.

 619. Kan man inte hänvisa till
  regeringsförordningen paragraf 2-

 620. -som säger att alla har lika värde
  och ska ha lika rättigheter.

 621. Om neutralitetsargumenten-

 622. -får som konsekvens
  att det här inte uppnås-

 623. -kan man inte hänvisa till det då?

 624. Underbart. Grundlagen
  kanske vi ska använda nån gång...

 625. Jag är tacksam för att du tar upp det
  här med att det är "spännande".

 626. Jag menar "spännande"
  i kontexten "hårresande".

 627. Det är så vi ser på utlåtandet
  från Kokott.

 628. Det skulle innebära stora
  förändringar i rättighetsskyddet.

 629. När det gäller regeringsformen
  får man ibland intrycket av-

 630. -att diskrimineringslagstiftningen
  handlar om-

 631. -nåt suspekt i arbetslivet och att DO
  är nån sorts fackförening.

 632. De här värderingarna och värdena
  som gäller diskriminering-

 633. -är värden som anses ingå
  i statsskickets grunder.

 634. Den uppgift vi har
  är mycket kopplad till den.

 635. Vi har dock inte tillsynsmandat
  i de avseenden man skulle önska-

 636. -men det får vi titta på.

 637. Stor tack, Martin.

 638. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Rättsliga skyddet för muslimer i dag

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer? Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen av rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer. Flera fall i Europa pågår där man diskuterar neutralitetsprincipen. Det vill säga att man bedömer användandet av religiösa symboler och kläder på samma sätt som politiska symboler eller kläder, för att hålla nere religiösa uttryck i det offentliga rummet. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Muslimer, Religiös diskriminering, Rättsskydd , Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av svenska muslimer

Moa Bursell, sociolog och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, har utifrån anmälningar om upplevd diskriminering sammanställt en rapport som visar när, var och hur svenska muslimer och förmodade muslimer upplever sig ha blivit diskriminerade. Hon ger exempel på hur några av anmälarna har blivit etniskt profilerade som antingen potentiella snattare, terrorister och säkerhetsrisker. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Diskriminering av franska muslimer

Högsta domstolen i Frankrike kom 2016 med ett beslut i ett rättsfall som har pågått i sju år, där en medborgare anmält polisen för etnisk diskriminering vid identitetskontroller. Franska HD anser att myndigheterna måste utesluta att identitetskontrollerna inte är diskriminerande. Detta har polis och franska myndigheter inte kunnat bevisa. Juristen Slim Ben Achour, som har drivit fallet, menar att metoden kan appliceras av såväl svenskt som europeiskt rättsväsende. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

En annan berättelse är möjlig

Dokumentärfotografen Elin Berge berättar om sin bok och fotoutställning "Slöjor". Där porträtteras 44 unga muslimska kvinnor i Sverige, som själva berättar om sina hijab. Elin Berge ville komma bort från diskussionen om det är bra eller dåligt att bära slöja. Istället vill hon fokusera på valet att bära slöja eller inte och komma åt de personliga berättelserna - bortom den stereotypa bilden av en kvinna som bär hijab. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

När mänskliga rättigheter ställs på prov

Hur gick det till när de båda svensk-egyptiska männen ansågs utgöra ett säkerhetshot mot Sverige och därför avvisades? Männen avvisades trots att man hade kunskap om att de skulle kunna utsättas för tortyr. I efterhand har det kommit fram att det inte fanns några grunder för anklagelserna. Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront, jurist och tidigare ombud för svensk-egyptierna, berättar vad som hände. Hon menar att Sverige behöver se över de skyddsmekanismer som ändå finns för att det inte ska kunna hända igen. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Representation av muslimer i svenska nyheter

Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, presenterar en rapport om representation av muslimer i svenska nyheter. Rapporten visar att majoriteten av artiklar och inslag om muslimer handlar om våld, hot eller spänningar. De innehåller även stereotyper av vi-och-dom tänkande. I de mer fördjupande reportagen finns visserligen ett större fokus på individer och ett mer nyanserat berättande. Men man når sällan förbi den stereotypa bilden av muslimer i dag. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Diskriminering av muslimer

Rättsliga skyddet för muslimer i dag

Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer? Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen av rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer. Flera fall i Europa pågår där man diskuterar neutralitetsprincipen. Det vill säga att man bedömer användandet av religiösa symboler och kläder på samma sätt som politiska symboler eller kläder, för att hålla nere religiösa uttryck i det offentliga rummet. Inspelat den 11 november på Clustret, Stockholm. Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

Fred och messiansk judendom

Kristian Steiner, lektor vid Malmö högskola, talar om messiansk judendom. Han berättar om hur ledare för den israeliska messianska rörelsen formulerar förhoppningar om fred i Mellanöstern och det israeliska samhället. Dani Filc som är lektor vid Ben-Gurion universitetet i Israel ställer frågor till Kristian Steiner. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

Kvinnan bakom gardinen

I Malmös ortodoxa synagoga sitter kvinnorna bakom ett draperi. Eller på balkongen. Inom judendomen pågår idag en kamp om hur de uråldriga lagarna som Gud gav till Israels folk ska tolkas. Är kvinnan oren när hon har menstruation? Har hon rätt att hålla i den heliga skriften?