Titta

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Om UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föreläsningar och samtal från Nordens barn - insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga. Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Till första programmet

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga : Inkluderande av nyanlända eleverDela
 1. Det viktiga i skolan är att man
  först och främst har kunskap om...

 2. ...symptomen på posttraumatisk stress.

 3. Först vill jag tacka för inbjudan
  till den här viktiga konferensen.

 4. Det är spännande
  att höra om hur andra i Norden gör.

 5. Apropå det du sa,
  så är det även i Norge så-

 6. -att barnen börjar i skolan
  från dag ett.

 7. Det stod tre till sex månader, men
  i praktiken är det från första dagen.

 8. Min uppgift i dag är att prata om
  olika ackulturationsstrategier.

 9. Titeln är: "Barns och ungas olika strat-
  egier i mötet med det nya samhället."

 10. "Vad bör man göra för att nyanlända
  elever ska känna sig inkluderade?"

 11. Jag pratar norska!
  Men det är text på bilderna.

 12. Om ni inte förstår det jag säger,
  så kan ni se på bilderna.

 13. Jag vill ställa frågan: Hur ska man
  presentera Ozan för en ny klass?

 14. Om vi har information om Ozan,
  hur använder vi den i en ny klass?

 15. Hur presenterar vi honom? Vilken sorts
  information ger vi och på vilket sätt?

 16. Jag har en lista med saker
  vi kan veta om Ozan.

 17. Jag återkommer på slutet av föredraget
  och säger lite mer om principer-

 18. -för vad som kan vara bra att säga.

 19. Är det t.ex. smart att säga
  att Ozan inte kan så mycket norska?

 20. Eller kan vi fokusera på sånt
  som stärker kontakten med klassen?

 21. Jag är forskare, och ska visa
  forskningsresultat på vårt arbete-

 22. -men först vill jag säga nåt om
  olika gruppers olika sårbarhet.

 23. Ozan är flykting.

 24. Ska man betrakta flyktingar
  och arbetsinvandrare lika?

 25. En viss medvetenhet om varför
  man har kommit till landet behövs-

 26. -i mötet med eleverna. Och jag
  ska prata om ackulturationsprocessen.

 27. Även om man har olika skäl
  för att komma, så är alla nyanlända-

 28. -i en ackulturationsprocess.

 29. Jag ska använda den kanadensiske
  forskaren John Berrys struktur.

 30. Jag har använt den mycket i mitt arbete
  för att förstå hur komplicerat det är-

 31. -att komma till ett nytt land.

 32. Jag ska gå in på ackulturations-
  strategier, som är en faktor-

 33. -i de modeller han har i sin struktur,
  plus några till.

 34. Jag ska säga lite om radikalisering,
  och om mobbning-

 35. -som vi har forskat på, och sambandet
  med marginalisering som strategi.

 36. Och som moderator sa,
  ska jag även säga lite om trauman.

 37. Hur förhåller man sig som lärare
  till ett traumatiserat barn?

 38. Man ska ju inte vara terapeut,
  men kan man bidra...?

 39. Hur kan man bidra på andra sätt
  till barnets inlärning?

 40. En viktig sak jag alltid pratar om-

 41. -i samband med det här temat,
  det är att se individerna som individer.

 42. Inte som representanter för sin kultur.
  Jag tror det har nämnts förut i dag.

 43. De här barnen
  är mer än bara sin kultur.

 44. Tidigare, från 80-talet och framåt,
  har man fokuserat på kunskap om-

 45. -barnets kultur, eller den kultur
  barnet har som referensram...

 46. Ja, till en viss grad, men barn
  är som sagt mer än sin kultur.

 47. Principer för arbete med inkludering.
  Hur Ozan presenteras i en ny klass.

 48. Vi säger "personer med invandrar-
  bakgrund" om alla som kommer.

 49. SCB i Norge skiljer på första
  och andra generationens invandrare.

 50. Man talar om "invandrare" och
  "norskfödd med invandrarföräldrar".

 51. Vi tänker kanske att de nyanlända
  har de största utmaningarna.

 52. Som möter och känner en
  främmande kultur in på bara kroppen.

 53. Men andra generationen,
  de norskfödda med invandrarföräldrar-

 54. -möter andra slags utmaningar.

 55. T.ex. brottsstatistiken visar att det
  är andra generationens invandrare-

 56. -som är mer representerade.

 57. De utsätts i högre grad för korstryck
  än första generationens invandrare.

 58. Föräldrarna
  kanske förväntar att de ska-

 59. -hålla sig till den ursprungliga
  kulturen och leva enligt den.

 60. Men de kanske ser sig själva som
  norska, svenska, danska eller finska-

 61. -eftersom de har vänner
  från landet de bor i.

 62. Ett sånt korstryck
  kan vara väldigt jobbigt för ungdomar.

 63. Och flykting kontra arbetsinvandrare?

 64. Där finns det också utmaningar.

 65. Att vara flykting
  kan innebära olika saker.

 66. Det kan vara både kvotflyktingar
  och asylsökande.

 67. Det är klart... Jag var flyktingguide
  för Röda korset i Stavanger-

 68. -för en kvotflykting från Eritrea.
  Hon vet att hon får stanna i Norge.

 69. Hon kom genom organiserade åtgärder
  och har en förutsägbar framtid.

 70. Det har inte de asylsökande.
  Deras situation är mycket mer sårbar-

 71. -än kvotflyktingarnas.

 72. Bland asylsökande
  har vi ensamkommande barn.

 73. De har kanske en bror eller en kusin
  med sig, men ingen närstående vuxen-

 74. -som t.ex. en förälder.

 75. Och de kan också ha haft
  en traumatiserande resa, o.s.v.

 76. Forskning i Norge, från NTNU
  och Folkehelseinstituttet, visar att-

 77. -unga asylsökande har större psykiska
  utmaningar än andra invandrargrupper.

 78. Longitudinella studier visar
  att 40 % upplever psykiska problem.

 79. Vi ska se på ackulturationsprocessen.

 80. Den är gemensam för alla grupper,
  oavsett varför de har kommit hit.

 81. Enkelt uttryck är ackulturation
  den förändringsprocess som uppstår-

 82. -när man möter en kulturell grupp.

 83. De flesta har nog varit med om
  en ackulturationsprocess nån gång-

 84. -när vi har gått igenom en förändring.

 85. Men här gäller det när man
  flyttar från ett land till ett annat.

 86. Här står det "enkulturation"
  och "resocialisering".

 87. Det handlar om att man å ena sidan
  kan vara i ett land utan att man-

 88. -inhämtar formellt lärande eller att
  nån berättar vad som är annorlunda.

 89. Enkulturation innebär att man lär
  känna en kultur utan formellt lärande.

 90. Vid resocialisering lär man sig att
  saker och ting görs på ett annat sätt.

 91. Vi socialiseras från barnsben,
  hur vi ska hälsa och tacka för maten-

 92. -och nu ska man lära sig ett annat sätt.

 93. Ackulturationsprocessen handlar om
  att man konfronteras-

 94. -med det man representerar.
  Ens identitet blir konfronterad.

 95. Det har först och främst
  med språk att göra.

 96. Jag kommer in på språk
  och introduktionsklasser lite senare.

 97. Det har med beteende i skolan att göra.
  Hur man tillrättavisar, t.ex.

 98. Om jag tillrättavisar dig, kanske jag
  tycker det är viktigt med ögonkontakt.

 99. Det är ett sätt att visa respekt
  i Norge och i övriga Norden-

 100. -men i andra länder
  är nedslagen blick uttryck för respekt.

 101. Det är ett helt motsatt beteende
  i det land man har kommit till.

 102. Tro, religion och värdegrund har också
  nämnts. Det kan knytas till beteende.

 103. Värdegrunder kan vara knutna
  till könsroller, t.ex. i skolan.

 104. Är det så att det man har avtalat
  med mamma verkligen gäller-

 105. -eller måste mamma
  inhämta pappas godkännande?

 106. Där finns det också utmaningar.

 107. Ackulturationsprocessen
  är en slags anpassningsprocess.

 108. Tidigare sågs det som en
  anpassningsprocess för nyanlända-

 109. -men numer anses det vara en
  anpassningsprocess för båda parter.

 110. Både för oss som lärare,
  och för dem vi möter.

 111. Det är en anpassning för oss också.

 112. Det jag vill ta upp här är några
  faktorer som har betydelse för-

 113. -om det går bra eller om det går dåligt,
  som ett resultat av-

 114. -ackulturationsprocessen. Det handlar
  om mer eller mindre stabila faktorer-

 115. -före och efter man kommer,
  och faktorer under tiden.

 116. Jag ska säga lite om ålder och kön-

 117. -innan jag går vidare
  till de andra punkterna.

 118. När det gäller ålder
  kan man ställa frågan om det är-

 119. -lättast för Ozans föräldrar
  eller för Ozan själv, att anpassa sig?

 120. För att ställa frågan på sin spets.

 121. De flesta av er
  hade nog kunnat svara på det.

 122. Yngre har lättare för att anpassa sig.

 123. Ju äldre vi blir,
  desto mer medvetna blir vi om våra liv.

 124. Det blir svårt för oss att ändra
  på det vi gör och anser.

 125. Men jag vill fokusera på ungdomstiden.

 126. Man måste vara medveten om
  att det är en period som kan vara svår.

 127. Man vill hitta sin identitet
  och ta reda på vem man vill vara.

 128. Det är en speciellt jobbig period,
  som jag tror har nämnts tidigare i dag.

 129. Och kön, då? Är det lättast för
  män eller kvinnor? Pojkar eller flickor?

 130. Det är lite speciellt att betrakta det
  som en separat faktor-

 131. -men knutet till ålder kan man säga
  att det oftast är lättast för män.

 132. De arbetar, medan kvinnorna är
  hemma och inte möter norsk kultur-

 133. -eller den kultur man befinner sig i.

 134. Och ungdomstiden, då?

 135. Jag har forskat på det psykosociala, på
  depression och depressiva symptom.

 136. Det jag har funnit, och som stöder
  forskning om depression hos unga är-

 137. -att flickor ligger på en högre nivå än
  pojkar när det gäller psykiska problem.

 138. Depression och depressiva symptom.

 139. Men om vi jämför norska ungdomar
  och invandrare, så är skillnaden-

 140. -mellan könen mindre bland nyanlända,
  än bland de som är födda här.

 141. Så pojkarna närmar sig flickorna
  när det gäller psykiska problem.

 142. De äldsta pojkarna i högstadiet är
  nästan på samma nivå som flickorna.

 143. Det visade undersökningen vi gjorde
  bland 3 000 norska högstadieelever.

 144. Det finns anledning till att vara
  uppmärksam på de äldsta pojkarna-

 145. -i högstadiet, om man kan säga så.

 146. Och ackulturationsstrategier:
  Språk, introduktionsklasser-

 147. -orsaker till migration,
  trauman, kultur och attityder.

 148. Ackulturationsstrategier
  är en central faktor-

 149. -i John Berrys struktur,
  som jag har pratat om.

 150. Det är främst två frågor
  som är utgångspunkten-

 151. -i väldigt många situationer
  som man möter som ny i ett land.

 152. I vilken grad ska jag
  fokusera på min ursprungliga kultur-

 153. -och göra som i mitt hemland?

 154. Och i vilken grad ska jag införliva
  det norska, svenska, danska, o.s.v.?

 155. Beroende på vad man svarar på dessa
  frågor, så får man fyra olika resultat.

 156. Ni känner säkert igen begreppen
  integrering, assimilering-

 157. -segregering, separering
  och marginalisering.

 158. Integrering är
  när man svarar ja på båda frågorna.

 159. Man behåller en del av sitt ursprung,
  och tar samtidigt till sig det norska.

 160. Man fokuserar på norska vänner,
  och att ha många olika relationer.

 161. Det är definitivt den bästa strategin,
  enligt forskningen-

 162. -när det gäller psykosocial anpassning.

 163. Vi säger gärna att vi vill ha
  en bra integreringspolitik i Norge-

 164. -men många anser att det i praktiken
  är en assimileringspolitik vi har.

 165. Assimilering är när man säger nej till-

 166. -att behålla ursprungskulturen, och ja
  till att man ska ta till sig det norska.

 167. I Norge
  talar vi om förnorskningspolitik.

 168. Samerna är en grupp som har utsatts
  för en hård förnorskningspolitik.

 169. De fick inte ens tala samiska i skolan,
  utan blev straffade för det.

 170. Vi har separering, eller segregering,
  som är när man bara fokuserar-

 171. -på det ursprungliga. Det är inte
  en relevant strategi i norsk skola.

 172. När barnen går i skolan, så tar de
  helt automatiskt till sig det norska.

 173. Men det kan vara en relevant strategi
  när det gäller föräldrarna.

 174. Mödrar har kanske bara kontakt med
  andra från samma kulturella grupp.

 175. De hamnar ofta
  i den här segregeringsstrategin.

 176. Till slut har vi marginalisering,
  som är den "värsta".

 177. Det är den strategi
  som är kopplad till att man varken-

 178. -tar till sig den norska kulturen,
  kanske på grund av rasistiska åsikter...

 179. Och man har inte kontakt med det
  ursprungliga. Det finns kanske inte-

 180. -så många från hemlandet, vilket
  försvårar kontakt med ursprunget.

 181. Det talas ofta om en tredje identitet
  i samband med marginalisering-

 182. -och kriminella grupper.
  Man faller mellan stolarna lite grann.

 183. Då går det inte så bra.

 184. Jag har några kommentarer om
  marginalisering och radikalisering.

 185. Det är ett begrepp, eller ett fenomen,
  som är aktuellt och diskuteras mycket.

 186. Vad är det egentligen
  och vad leder till radikalisering?

 187. Det är intressant att se det i samband
  med marginaliseringsstrategin.

 188. Vid radikalisering
  accepterar man i ökande grad-

 189. -våld i politiskt syfte.

 190. En del dras in i detta
  genom manipulerande tekniker.

 191. Man är på jakt efter sårbara personer
  och vill ändra deras identitet.

 192. Men vissa väljer det även själva.

 193. De söker aktivt upp extrema grupper
  eller extrema handlingar.

 194. Det verkar
  till stor del bero på frustration.

 195. Man söker andra och extrema sätt
  att förstå samhället på.

 196. Eller upplevd isolering och marginalis-
  ering i samhället, eller utanförskap.

 197. Forskning visar
  att det ofta handlar om sociala behov-

 198. -snarare än ideologisk övertygelse.

 199. Det är intressant att ensamhet,
  depression, osäkerhet om livsval-

 200. -och frustrerande livssituation
  är fenomen som ofta knyts till detta.

 201. Norska författaren Åsne Seierstad har
  skrivit en bok som heter "Två systrar".

 202. De blir radikaliserade. I intervjuer
  med flickor under arbetet med boken-

 203. -framkom att radikalisering
  ofta handlar om behov av samhörighet.

 204. Då har vi kommit till nästa tema
  som är knutet till marginalisering-

 205. -nämligen mobbning. Vi har forskat
  en del om det på Læringsmiljøsenteret.

 206. För att förstå varför man mobbar,
  eller hur det kan vara en strategi-

 207. -som invandrare använder,
  så måste vi förstå mer om mobbning.

 208. Det är komplicerat,
  så var uppmärksamma.

 209. Kanske inte det bästa att prata om
  direkt efter lunch. Men vi försöker.

 210. Först lite om aggressionsteori.
  Innan jag lärde mig om aggression-

 211. -så tänkte jag
  att en aggressiv elev var en arg elev.

 212. Men det är bara en sorts aggression,
  s.k. reaktiv aggression.

 213. Aggressionen bottnar i att eleven
  är frustrerad över nåt som har hänt.

 214. "Om jag förlorar i ett spel,
  så blir jag arg."

 215. Nåt händer som framkallar aggression.

 216. Det är en sorts aggression, men inte
  den främsta förklaringen till mobbning.

 217. Den andra sorten
  kallas proaktiv aggression.

 218. En instrumentell aggression, d.v.s.
  den är ett instrument för att uppnå nåt.

 219. Inget händer som gör en aggressiv.
  Man är aggressiv för att uppnå nåt.

 220. Är ni med på skillnaden?
  Det man kan vilja uppnå...

 221. Vi har sett att det kan vara makt,
  eller att man vill höra till.

 222. Vid maktrelaterad proaktiv aggressivitet
  har man en tendens-

 223. -att bli stimulerad
  när man har makt över nån.

 224. Tillhörighetsrelaterad
  proaktiv aggressivitet:

 225. "Vi blir bättre vänner
  om vi retar en annan."

 226. Det är en psykologisk mekanism att en
  gemensam fiende skapar starka band.

 227. Om man tillsammans mobbar nån eller
  bara skrattar åt nån, om vi har roligt-

 228. -på andras bekostnad, så knyts
  starka band mellan oss som har roligt.

 229. De här typerna av aggressivitet
  är starkt knutna till mobbning av andra.

 230. Vi ställde oss frågan i våra studier
  om norska elever och invandrare-

 231. -om det var skillnad på
  varför de mobbar.

 232. Det var ganska mycket mobbning
  bland invandrarna. De mobbade mer.

 233. Varför ställde vi oss den frågan?
  Vilka slutsatser kunde vi dra-

 234. -som kunde peka på nån skillnad?

 235. Vi tänkte på
  maktrelaterad proaktiv aggressivitet.

 236. En del invandrarkulturer har-

 237. -i alla fall de
  som har islam som religion...

 238. Där är det mannen som har makt.

 239. Var det så att maktrelaterad proaktiv
  aggression visade sig bland pojkarna?

 240. Eller gör det faktum att man möter
  en ny kultur och ett nytt samhälle-

 241. -att man känner utanförskap
  och behov av tillhörighet-

 242. -och använder mobbning
  som en strategi?

 243. Eller kan ackulturationsprocessen,
  som är komplicerad och svår-

 244. -föra till en frustration som gör
  att man mobbar? Det var våra frågor.

 245. Vi hittade mycket intressanta skillnader
  mellan norska och nyanlända elever.

 246. Ni ska få se siffrorna svart på vitt.
  Eller blått och rött på vitt.

 247. Jag vill gärna visa siffrorna. Modellen
  visar de tre aggressivitetstyperna-

 248. -och hur starkt sambandet är till att
  eleverna uppger att de mobbar andra.

 249. De blå siffrorna visar norska pojkar.
  Bara hos pojkarna fann vi skillnader.

 250. De röda siffrorna visar invandrar-
  pojkarna. De är alla högstadieelever.

 251. Styrkan på sambandet
  kan vara mellan -0,1 och +1.

 252. Siffran ska vara markerad
  med en stjärna.

 253. Då är det signifikant och mindre
  än 95 % risk att det är en slump.

 254. Vad ser vi för skillnader
  mellan blå och röda siffror?

 255. Det står 0,47 i blått,
  mellan "makt" och "mobba andra".

 256. Norska pojkar har i hög grad makt
  som motiv för den mobbning de utför.

 257. Det är ett litet, negativt samband
  till makt, som den röda siffran visar.

 258. För invandrarna har vi 0,73 mellan
  "tillhörighet" och "mobba andra".

 259. Det betyder att för invandrare
  tycks tillhörighet i väldigt hög grad-

 260. -vara motivet för att mobba andra.

 261. Använder invandrarpojkar i högstadiet
  mobbning som en strategi-

 262. -för att höra till?

 263. Det är väldigt viktig information för
  att förebygga och hindra mobbning.

 264. Vilka andra upplevelser av samhörighet
  kan vi ge invandrarpojkar-

 265. -så att de inte tar till mobbning
  som strategi för att höra till?

 266. Så det är en viktig fråga.

 267. Det har också med inkludering att göra.
  Och introduktionsklasser.

 268. Olika modeller har nämns, och även
  Bunar, som är inriktat på flexibilitet.

 269. Vi forskar just nu
  runt introduktionsklasser.

 270. Vi har intervjuat högstadieelever om
  hur det är att gå i introduktionsklass-

 271. -jämfört med att gå i en vanlig klass.

 272. Introduktionsklass är väldigt bra
  med tanke på intensiv språkinlärning.

 273. Och syftet är ju att man så fort det går
  ska lära sig så bra norska man kan.

 274. Men de säger
  att de känner sig väldigt frustrerade.

 275. De inkluderas under en kort period-

 276. -i nåt som de sen blir av med.

 277. Att vännerna i introduktionsklassen
  försvinner upplevs som ett problem-

 278. -och det är svårt att komma in i
  en ny klass som redan är etablerad.

 279. De känner sig ovälkomna, och att de
  norska eleverna inte vill ta emot dem.

 280. Många kopplar det till sin etnicitet.

 281. "Det finns några...
  De tänker annorlunda. Norge är bäst."

 282. "De tänker att jag inte säger så mycket
  eftersom jag är utlänning."

 283. "Jag trodde alla var rädda för mig."
  Så säger de när de börjat i en ny klass.

 284. Jag säger inte-

 285. -att introduktionsklass är dumt,
  eller att det ska man inte ha.

 286. Men det är vore bra med en
  smidig övergång till den nya klassen.

 287. Det finns naturligtvis variationer
  beroende på var man bor.

 288. Introduktionsklasser
  bör finnas på hemorten-

 289. -så att de kan lära känna
  sina blivande klasskamrater.

 290. Nu måste jag prata fortare, ser jag.
  Jag ska säga lite om trauman.

 291. Atle Dyregrov definierar trauma
  som överväldigande-

 292. -okontrollerbara händelser, som inne-
  bär en extraordinär psykisk belastning.

 293. Barnet känner sig ofta
  hjälplöst och sårbart.

 294. Det som är trauma för ett barn,
  behöver inte vara det för ett annat.

 295. Det ska man komma ihåg.

 296. Men det handlar om enorma känslor,
  förfärliga känslor, som är knutna-

 297. -till minnen som man inte
  har kunnat bearbeta på vanligt sätt.

 298. Därmed har det inte fallit på plats som
  en händelse som hör till det förflutna.

 299. Då har det en tendens att dyka upp
  och vålla obehag för människor.

 300. Det är negativt på många sätt.
  Det påverkar inlärning-

 301. -och förmågan att skapa nya relationer.
  Det kan leda till PTSD-

 302. -posttraumatiskt stress-syndrom,
  som är en allvarlig ångestsjukdom.

 303. Enligt forskning har flyktingar större
  psykiska problem än andra invandrare-

 304. -troligen för att de är traumatiserade.

 305. Vi har inte hunnit forska så mycket
  på de nya grupperna än-

 306. -men det här exemplet är ganska bra.

 307. Bosnierna är en grupp som i Norge
  anses ha klarat sig väldigt bra-

 308. -både i skolan och i arbetslivet.

 309. Trots alla problem som de uppger här.

 310. Tre fjärdedelar
  besväras av mentala bilder.

 311. Drygt hälften besväras
  av ljud- och luktupplevelser.

 312. Ett flertal upplever efterreaktioner
  i form av mardrömmar och minnen.

 313. Majoriteten försöker låta bli att tänka
  på och prata om sina upplevelser-

 314. -och präglas av ett flyktbeteende.

 315. Det är extremt viktigt att notera-

 316. -att så många
  som 69,2 % av barnen rapporterar-

 317. -att människor
  inte förstår hur de har det.

 318. Vi vet ju att barn
  som inte får bekräftelse på-

 319. -att de hemska känslor
  de upplever är relevanta...

 320. Det kan nästan upplevas värre
  än själva traumat.

 321. Att bekräfta och acceptera
  deras upplevelser-

 322. -eller att de har såna känslor,
  det är extremt viktigt.

 323. Det som är viktigt i skolan
  är först och främst-

 324. -att man har kunskap om symptomen
  på posttraumatiskt stress-syndrom.

 325. Att man känner igen symptomen
  och kan hjälpa människor vidare.

 326. Olika sorters problem i samband
  med koncentrationsproblem-

 327. -flyktbeteende, rädsla, lätt att bli
  skrämd av ljud, blir fort nervösa...

 328. Om man ser mycket av det här ofta,
  så bör man utreda vidare.

 329. Det kan vara avgörande att en vuxen
  i skolan känner igen symptomen-

 330. -så man kan få hjälp av en terapeut.
  Det ska den vuxna i skolan inte vara.

 331. Den vuxna i skolan kan vara viktig
  när det gäller trygghet och stöd.

 332. Att skapa förutsägbarhet
  är jätteviktigt.

 333. Lider man av posttraumatisk stress och
  ångest, så är förutsägbarhet viktigt.

 334. Att veta vad som ska hända timme för
  timme skapar en förutsägbar vardag.

 335. Det finns även mjuka metoder som
  använder defokuserad kommunikation.

 336. Inte detaljer om vad barnen har
  upplevt, utan hur de mår rent allmänt.

 337. Vi är mer än bara kultur, som sagt.

 338. Vi har en etnisk och social dimension
  med vår identitet, men vi är mer än så.

 339. Vi har en roll i familjen.
  Ozan är storebror.

 340. Det är jätteviktigt för honom
  att vara storebror.

 341. Han är duktig i fotboll. Hans identitet
  baserar sig på hans intresse.

 342. Många kollektiva kategorier
  skapar en personlig identitet-

 343. -som det är viktigt att vi fokuserar på.
  Tillbaka till Ozan.

 344. Var mer inriktad på resurser och
  gemenskap, än på problem och kultur.

 345. Fokusera inte på det Ozan inte kan.
  Om han inte kan så mycket norska-

 346. -så kan han arabiska. Han kan lära oss
  att räkna till tio på arabiska.

 347. Fokusera på nåt som är positivt för
  värderingarna hos de andra eleverna.

 348. Det talas ofta om ett likvärdighetsideal
  i norsk skola.

 349. Dock är det viktigt
  att inte undergräva skillnaderna.

 350. Man ska ha olikhet som norm, och
  fokusera lika mycket på individuella-

 351. -som på nationella skillnader.

 352. Jag nämnde känslan av samhörighet.

 353. Det är viktigt för
  att förebygga mobbning som strategi.

 354. Till slut, sista punkten...

 355. Oavsett vad man gör för de här
  eleverna och vilka åtgärder man inför-

 356. -t.ex. hur man presenterar
  en ny elev i klassen...

 357. Men den egna inställningen
  när man gör det-

 358. -är avgörande för
  hur det upplevs av eleven.

 359. Då är min tid slut, tror jag.
  Tack för mig och för att ni lyssnade.

 360. Översättning: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Inkluderande av nyanlända elever

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad bör lärare göra för att nyanlända elever ska känna sig inkluderade? Hildegunn Fandrem, professor i pedagogik vid Læringsmiljøsenteret i Stavanger berättar om olika strategier för anpassning till ny kultur och vad lärarna kan göra för att de nyanlända ska känna sig inkluderade. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Inkluderande utbildning, Invandrarelever, Norge, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Frivilliginsatser för barn och ungas integration

Vad betyder frivilliginsatser för barns och ungas integration? Tiahes Thiaharajaer och Gitte Stærk från Bydelsmødre i Danmark samt Esraa Mohammad och Camilla Carlsson från Red Barnet Ungdom i Danmark berättar om deras projekt och arbetsmetoder för barns och ungas integration. Moderator: Lene Johansen. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Nordisk samverkan om integration

Forskning visar att insatser och föräldrastöd till nyanlända familjer som sätts in tidigt ger stor effekt och lönar sig ekonomiskt. Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, berättar om insatser för att barnen ska få en trygg uppväxt och om risk- och skyddsfaktorer samt det nordiska integrationssamarbetet. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer

Mindspring är ett psykosocialt och förebyggande program som leds av en volontär som själv har flyktingbakgrund. Grupperna följer en manual där kursens teman, övningar, bakgrund etc. finns noggrant beskrivet. Mette Blauenfeldt från Mindspring kompetencecenter i Danmark berättar här om programmet. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Forskning om stöd till nyanlända barn och familjer

Berit Berg, professor och forskningschef vid NTNU i Trondheim i Norge, berättar om flera nyligen genomförda forskningsprojekt med fokus på skola, språkutbildning och social integration av minderåriga flyktingar i Norge. Hon talar bland annat om att skolresultat och språkutbildning måste ses i sammanhang med den övergripande omsorgssituationen där levnads- och vårdsituationen och sociala nätverk utgör viktiga förutsättningar. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föräldrastöd till nyanlända

Lilia Lahmar från Linköpings kommun berättar om hur de arbetar som föräldrastödjare med utrikesfödda familjer och om Brobyggares funktioner på familjecentraler och förskolor/skolor. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Skolförberedande program från Finland

Fhilleguide-programmet syftar till att stärka barns självkänsla och förutsättningar för lärande med hjälp av föräldrarnas delaktighet och lek. Pia Rosengård Andersson från Folkhälsan i Finland berättar här om föräldrastödsprogrammet Fhilleguide som förbereder barn för förskola och skola. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Nordiska jämförelser - nyanlända barn

Anna Gärdegård, projektledare vid Nordens välfärdscenter redovisar jämförelser mellan nordiska länder i projektet "Nyanlända barn och unga i Norden". Hon beskriver skillnader och likheter i mottagande och organisering av skolgång och insatser till nyanlända barn i Norden. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Inkluderande av nyanlända elever

Vad bör lärare göra för att nyanlända elever ska känna sig inkluderade? Hildegunn Fandrem, professor i pedagogik vid Læringsmiljøsenteret i Stavanger berättar om olika strategier för anpassning till ny kultur och vad lärarna kan göra för att de nyanlända ska känna sig inkluderade. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Det omgivande samhällets betydelse

Vinje kommun i Norge har fått pris för sitt framgångsrika arbete med integration. Anders Sandvik, ungdoms- och integrationssamordnare vid Vinje kommun, berättar om hur de gjort för att uppnå god integrering av nyanlända i kommunen. Om vikten av en positiv attityd och bemötande, samt ett tydligt ledarskap av politiker och tjänstemän. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Samverkan för ett välfungerande mottagande

Hur kan samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resultera i ett välfungerande mottagande? Anna Jakobsson från Örebro kommun berättar om hur Örebro skapat tydliga rutiner och struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst och civilsamhället och hur detta bidragit till positiva resultat för ensamkommande unga. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Inkludering och jämställdhetsutveckling

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola, berättar om sin forskning som handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända barn och ungdomar. Han visar också vad som kan göras för att underlätta integrationen och bidra till ökad inkludering i samhället. Inspelat den 7 december 2017 på Nordatlantens Brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Måste språk och kunskapsutveckling gå hand i hand?

Professor Maaike Hajer forskar vid Fakulteten för lärande och samhälle och berättar om vikten av att ge elever språkliga förutsättningar för att klara av skolan. Hon säger att språk inte bara är språkämnen utan att det finns olika ämnesspecifika språk som eleverna ska behärska. Hur ska lärare förmedla de ämnesspecifika språken? Hur kan elever lära sig hantera ämnets språk? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.