Titta

UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Om UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Föreläsningar från Dietisternas riksförbunds kongress där temat var den nya visionen: Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet. Visionen inkluderar mat, miljö och levnadsvanor. DRF firade även 40 år som organisation. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa : Barnrättsperspektiv på nutritionDela
 1. Ett barn kommer till er
  med kraftig övervikt eller fetma.

 2. Det är ert ansvar att fundera på
  vad ni gör i den här situationen.

 3. Susann Swärd,
  människorätts- och barnrättsstrateg.

 4. Jag jobbar även på Rättighetsfokus-

 5. -som jobbar med kompetensutveckling
  av kommuner, landsting och andra.

 6. Jag ska knyta ihop det här med
  barnets rättigheter inom nutrition.

 7. För det är en solklar koppling.
  Jag ger er ett underlag-

 8. -så att när ni ska äska pengar får ni
  allt serverat och kan använda det-

 9. -till att stärka er som barnrätts-
  aktivister inom detta område.

 10. Konventionen om barnets rättigheter-

 11. -går upp för beslut i riksdagen
  den 14 juni om den ska bli lag.

 12. Man är ganska säker på
  att den går igenom.

 13. Från och med den 1 januari 2020
  blir den då lag.

 14. FN:s barnrättskommitté består av
  arton internationella experter-

 15. -från alla rättssystem i världen.

 16. De hjälper oss
  att tolka barnkonventionen.

 17. Den är inte jätteutförligt beskriven
  i artiklarna.

 18. Då finns det allmänna kommentarer-

 19. -som är tematiserade och djupdyker
  inom vissa områden.

 20. För er finns det ett antal
  som det är bra att ha koll på.

 21. De intressanta för er är nummer 4.
  Ungdomars hälsa och utveckling.

 22. 7. Genomförandet av barnets
  rättigheter under tidig barndom.

 23. 12. Barnets rätt att bli hörd.

 24. 14. Barnets rätt att få sitt bästa
  satt i främsta rummet.

 25. Och 15. Barnets rätt till
  bästa uppnåeliga hälsa.

 26. Det är i den jag tänker visa
  hur de lyfter fram nutrition.

 27. En stat ska erbjuda näringsrika
  livsmedel i tillräcklig omfattning-

 28. -och säkerställa
  tillgången till näringsriktig-

 29. -kulturellt lämplig och säker mat.

 30. Varje land är skyldigt att se till
  att den här tillgången säkerställs.

 31. Man ska bekämpa undernäring.

 32. Näringsrelaterade insatser för gra-
  vidas, fosters och spädbarns skull-

 33. -för att det ska ha
  en hälsosam utveckling.

 34. Man rekommenderar helamning
  upp till sex månaders ålder.

 35. Att man som stat ser till
  att det här genomförs och främjas-

 36. -och att man helst fortsätter amma
  efter sex månader-

 37. -parallellt med annan mat
  upp till två års ålder.

 38. Denna internationella rekommendation
  bygger på tillgång till rent vatten.

 39. Vi vet att om näringslösningar
  blandas med orent vatten-

 40. -leder det till fatala konsekvenser
  för små barn-

 41. -när man ändå har amning
  som en näringsrik källa.

 42. Jag har jobbat i Vietnam med barn
  i särskilt utsatta situationer.

 43. Där jobbade jag med världens främsta
  amningsexperter. Onödigt vetande:

 44. Om ett nyfött barn får ena bröstet
  och en ettåring får det andra-

 45. -får brösten olika blandningar.

 46. Om ni låter barnen byta bröst,
  så byts blandningen.

 47. Det kommer ingen näringsformula
  nånsin att kunna ersätta.

 48. Så det finns en fantastisk resurs
  som FN bejakar-

 49. -och säger att de med möjlighet att
  helamma ska göra det i sex månader.

 50. Det är viktigt med fullgod kontroll
  av näringstillförsel-

 51. -och utveckling under tidig barndom.
  Att vi följer det här noga.

 52. Alla elever ska få
  ett riktigt mål mat varje dag.

 53. FN lyfter fram skolbespisningen
  och kopplar samman det med-

 54. -att det är en förutsättning för
  barns uppmärksamhet vid inlärning.

 55. Skolbespisningen bör kombineras med
  undervisning i näringslära och hälsa-

 56. -t.ex. genom utbildning av lärare i
  att förbättra barns näringsintag.

 57. Visst är det hela ert uppdrag?
  Vackert formulerat av FN.

 58. Även följande:

 59. Man säger att marknadsföring av dessa
  produkter till barn bör regleras-

 60. -och att tillgängligheten i skolor
  och på andra platser ska begränsas-

 61. -eller helt förbjudas.

 62. Ursprunget i barnkonventionen
  är artikel 4-

 63. -om barns rätt
  till bästa uppnåeliga hälsa.

 64. Under den, i själva barnkonventionen,
  lyfter man fram-

 65. -rätten till tillräcklig och närings-
  rik mat, rent vatten och amning.

 66. Det står i barnkonventionen. Det ni
  fick innan var tilläggsfördjupningen.

 67. Rätten till information
  under artikel 17 är också viktig.

 68. Barn har rätt till viktig information
  om sin utveckling och hälsa.

 69. Den ska handla om
  levnadsvanor, mat och motion-

 70. -anpassas till ålder, mognad, indi-
  viduella förutsättningar och behov.

 71. Den som ger information ska säker-
  ställa att barn har förstått den.

 72. Det är en del av ert uppdrag.

 73. Kraven ökar
  när barnkonventionen är lag.

 74. Barn ska vara delaktiga i
  frågor som berör dem-

 75. -och vi som har en skyldighet att
  informera barn måste ta pulsen på-

 76. -om de förstår vad vi berättar.
  Har de kunnat ta åt sig av våra råd?

 77. Eller var det för komplicerat språk?

 78. Mötte vi inte barnet på den nivå
  som de behövde informationen?

 79. Ibland krävs det repetition. Att man
  återkommer med information över tid.

 80. Grunden är också
  en av portalartiklarna. Artikel 6.

 81. Om rätten till liv, överlevnad
  och utveckling.

 82. I detta lägger man
  psykisk, fysisk, moralisk, social-

 83. -och kognitiv utveckling.

 84. Man lyfter fram att sunda matvanor
  bidrar till en positiv utveckling.

 85. Rätten till fungerande daglig omsorg
  handlar om vårdnadshavarnas ansvar.

 86. Man kan också dela den med skolan.

 87. Men vårdnadshavarna har huvudansvaret
  för omsorgen och uppfostran.

 88. De ska utgå ifrån barnets bästa.
  Det säger vår föräldrabalk också.

 89. Vi ska utgå ifrån våra barns bästa.

 90. Men ibland vet man inte
  vad som är barnets bästa.

 91. Ibland gör man en annan bedömning
  eller bortser från det-

 92. -på grund av svårigheter som gör att
  man inte utgår ifrån barnets bästa-

 93. -för att man kanske har problem med
  psykisk ohälsa eller missbruk.

 94. Föräldrar ska se till att barnet
  har en skälig levnadsstandard-

 95. -och skydda barnet
  mot vanvård och försummelse.

 96. Nutrition är
  en viktig del av omsorgen.

 97. Omvänt kan man säga-

 98. -att om föräldrar brister i
  att ge barnet en trygg uppväxt-

 99. -med den levnadsstandard som barnet
  behöver med hänsyn till nutritionen-

 100. -är det ju en orosanmälan
  som ska till.

 101. Det finns sex grundprinciper
  som är bra att känna till.

 102. Jag tänker gå igenom dem
  på rekordhastighet.

 103. Den första är tummen upp.
  När nåt är bra. Bra, bättre, bäst.

 104. Principen om barnets bästa
  handlar om att vi ska veta.

 105. Har vi evidens för
  det vi bestämmer är bra för barnet?

 106. Vi ska vara evidensbaserade.

 107. Vi ska ha koll på rådande praxis.
  Vilka riktlinjer finns?

 108. Vad har man sagt
  från vårt departement?

 109. Men också omvärldskoll.
  Vad har fungerat på andra ställen?

 110. Vad har vi för beprövad erfarenhet
  i min kommun och region?

 111. Vad har fungerat,
  och vad har absolut inte fungerat?

 112. Vad har barn själva tyckt? Ni kan ha
  den mest fantastiska metoden-

 113. -för att få barn med kraftig övervikt
  att gå ner.

 114. Forskningen är på er sida. Riktlinjer
  kanske säger: "Använd er av den."

 115. För kollegor i andra län
  kan det ha funkat.

 116. Ni kan ha prövat den på andra barn.
  Men det funkar inte på detta barn.

 117. Barnets delaktighet är superviktig
  när vi jobbar med-

 118. -att få dem att bli motiverade
  att ta in det vi försöker få med oss.

 119. Det går inte att genomföra barnets
  bästa utan barnets delaktighet-

 120. -och att de förstår
  vad vi gemensamt ska försöka uppnå.

 121. Det vet ni som inte haft med barnen.

 122. Det ska vara bra på lång sikt.

 123. Det hjälper inte
  om det funkar till sommarlovet.

 124. Och under sommarlovet
  har hemmet inte varit med.

 125. Och så har vi
  ett annat resultat än vi hoppats.

 126. Det ska funka i framtiden.
  Vi ska bygga sunda nutritionsvanor-

 127. -som gör att det håller livet ut.
  Hur gör vi då det?

 128. I de situationer där vi råkar ut för
  situationer som vi är vana vid-

 129. -gör vi prövningen av barnets bästa
  så här snabbt.

 130. Vi vet vad riktlinjerna säger,
  vi vet vad man gör i andra landsting-

 131. -och det här vet vi att barn köper.

 132. När vi stöter på nånting som inte
  fungerar, får man börja gå baklänges.

 133. "Okej, vad har vi för erfarenhet
  i andra kommuner?"

 134. "Det funkar inte med detta barn. Vet
  kollegor från andra kommuner nåt?"

 135. "Nej, ingen har stött på det här.
  Vad finns det för andra sätt"-

 136. -"att jobba med det här barnet?"

 137. "För det köper inte det vi försöker
  ändra eller förbättra."

 138. Det är prövningen av barnets bästa
  i ett nötskal.

 139. Jag försökte illustrera ett lockande
  pekfinger. Det såg ut som en snigel.

 140. Ni får föreställa er
  ett lockande pekfinger.

 141. Vi får aldrig peka på barn
  och tvinga dem att berätta nåt.

 142. Delaktigheten bygger på frivillighet.
  Det är ingen skyldighet.

 143. De har, enligt barnkonventionen
  och vår gällande lagstiftning-

 144. -rätt att vara delaktiga i
  det som berör dem.

 145. Det barn som är i stånd att bilda
  egna åsikter ska få uttrycka dem.

 146. Vi som jobbar med barnen
  ska tillmäta deras åsikter betydelse-

 147. -i förhållande till barnets
  ålder och mognad.

 148. Och barnet har rätt till stöd
  för att uttrycka sin åsikt.

 149. Förarbetet till barnkonventionen
  som lag lyfter fram-

 150. -att funktionsnedsatta och de som
  inte har svenska som modersmål-

 151. -också har rätt till detta.
  Tummen upp: barnets bästa.

 152. Pekfingret: delaktighet. Nu en symbol
  som ni känner igen: "Fuck you."

 153. Nej,
  vi gör den till en positiv symbol.

 154. Ni stannar vid ett rödljus, och bilen
  vid sidan om sticker ut fingret.

 155. Då känner ni en varm känsla.

 156. "Jag håller med. Inget barn
  ska utsättas för diskriminering."

 157. Sen får ni inte ge tillbaka fingret.
  Ni får ge dem tummen upp.

 158. Alla barn är lika mycket värda. Inget
  barn får diskrimineras på nån grund.

 159. Det handlar om att det ska vara
  jämställt och om likabehandling.

 160. Vi ska se till att barn får det de
  behöver, inte att de behandlas lika.

 161. Vi säger att här är en rätt att må
  så bra som möjligt enligt artikel 24.

 162. Vissa barn når inte dit.
  Dem får vi lägga tid och resurser på-

 163. -för att de ska ges likvärdiga
  förutsättningar att må så bra de kan.

 164. Tummen upp: barnets bästa.
  Pekfingret: delaktighet.

 165. Långfingret: icke-diskriminering.
  Ringfingret är löftesfingret.

 166. Här är ditt yrkeslöfte. Jag lovar:

 167. När jag är i tjänst,
  försvarar jag barns rättigheter.

 168. Det är ett lagkrav att ni ska vara
  barnrättsaktivister på jobbet.

 169. Det står i ert uppdrag.
  Vi har ett ansvar för att prioritera-

 170. -respektera, skydda och säkerställa
  barns rättigheter inom verksamheten.

 171. Ledningen och våra förtroendevalda
  ska dela det med oss.

 172. Det är inget vi kan välja.
  Ni är barnrättsaktivister på jobbet.

 173. Jag har försökt med löneförhandling,
  men det funkar inte jättebra.

 174. Barnets bästa, delaktighet,
  icke-diskriminering och ansvar.

 175. Sen lillfingret. Ni som kan
  teckenspråk, vilken bokstav är det?

 176. I. Bokstaven I är magisk.

 177. Man sätter den på en liten skylt
  i vägrenen, kör förbi i 120-

 178. -och hjärnan hinner med
  och säger: "Information."

 179. Den handlar om information
  om barnets rättigheter.

 180. Vi ska ha information om barnets
  rättigheter inom vårt uppdragsområde.

 181. Arbetsgivaren ska se till att alla
  kan arbeta utifrån barnkonventionen.

 182. Sen är det ert eget ansvar
  att omsätta information till praktik.

 183. I praktisk implementering.

 184. Barnets bästa...
  Den snabbaste genomgången nånsin!

 185. Delaktighet, icke-diskriminering,
  ansvar och information.

 186. Vi sätter barnet i handflatan
  och vänder och vrider på det.

 187. Nu kan vi se barnet
  från olika vinklar och vrår.

 188. Det här handlar om barnets rätt
  till liv, överlevnad och utveckling.

 189. En av barnkonventionens vackraste
  artiklar:

 190. Barn har rätt att bli allt de kan bli
  utifrån sin inneboende potential.

 191. De har rätt till bästa möjliga
  förutsättningar för sin utveckling.

 192. Man ska utvecklas i sin takt
  och utifrån sina förutsättningar.

 193. Vi måste se till hela barnet
  och alla delar runt barnet.

 194. Vi kanske tittar på vår lilla fyrkant
  och säger:

 195. "Det övriga är ju inte mitt ansvar."

 196. Men artikel 6 kallas
  samverkansartikeln.

 197. För den här handen kan man sträcka ut
  för att få samverkan.

 198. Det här handlar om
  att gå över verksamhetsgränser-

 199. -och samarbeta med andra.

 200. Vi kommer ingenstans
  om vi inte har med oss föräldrarna.

 201. De behöver vara samarbetspartners.
  Vi måste samverka med föräldrarna.

 202. Förskolan och skolan är viktiga
  aktörer. Ibland också socialtjänsten.

 203. Det finns jättemånga aktörer
  runt de här barnen.

 204. Den här artikeln kräver att det är
  vi runt barnet som ska mötas-

 205. -utan att barnet behöver bekymra sig
  för hur vi löser stödet runt barnet.

 206. Det är spännande när barnkonventionen
  blir lag om samverkanskraven ökar-

 207. -utifrån barnet i centrum och inte
  utifrån våra verksamhetsgränser.

 208. När vi ser
  barnets hela livssituation-

 209. -upptäcker vi i vissa fall
  att barn inte har det bra.

 210. Extra skydd kan behövas. Föräldrarna
  förstår kanske inte daglig omsorg-

 211. -har inte kunskap om nutrition eller
  kan inte ta till sig det de behöver-

 212. -för att barnets utveckling
  ska gå på bästa möjliga sätt.

 213. Vi gör orosanmälningar för att barn
  har rätt till bästa uppnåeliga hälsa-

 214. -och de bästa förutsättningarna
  för en optimal utveckling.

 215. De föräldrar som inte klarar av det-

 216. -utan kanske till och med ser till
  att barnets utveckling går bakåt...

 217. Då måste vi ha civilkurage
  att kunna göra en orosanmälan.

 218. Civilkurage innebär inte att det är
  valbart. Ni är skyldiga enligt lag.

 219. Och att vi förklarar det på ett sätt
  som utgår ifrån barnets rättigheter.

 220. "Kalle har rätt
  att må så bra som möjligt."

 221. "Er familj behöver mer stöd
  än vi klarar av"-

 222. -"för det stöd vi ger
  räcker inte runt Kalle."

 223. "Vi samverkar med socialtjänsten
  genom en orosanmälan där vi angett"-

 224. -"att ni behöver och har rätt till
  extra stöd för att Kalle ska må bra."

 225. "Så här
  har vi beskrivit er situation."

 226. "När socialtjänsten kontaktar er, kan
  ni berätta vad ni behöver för stöd."

 227. Allt fokus på barnets rättigheter.
  Inte på dåliga föräldrar.

 228. Fokus på barnets rätt till goda
  förutsättningar för sin utveckling.

 229. Det här är vad som förväntas av er.

 230. När barnkonventionen blir lag,
  men den gäller redan...

 231. Den har gällt sen -79.

 232. Vi ska veta vad barnets bästa är.
  Har vi forskning bakom oss?

 233. Har vi tankat av våra kollegor
  i hela landet?

 234. Vad tycker barnen?
  Vi ska göra dem delaktiga.

 235. Vad tycker de?
  Hur ser livssituationen ut?

 236. Alla barn ska vi möta med respekt.
  Vi får inte diskriminera nåt barn.

 237. Inte heller p.g.a. deras föräldrar.

 238. När jag sitter med det här barnet,
  har jag ett ansvar-

 239. -att prioritera detta barns rättig-
  heter. Det är min lagskyldighet.

 240. Jag har den information jag behöver.
  Om jag saknar det-

 241. -säger jag till min arbetsgivare
  att jag behöver kompetensutveckling.

 242. Barnet har rätt till optimala
  förutsättningar för att utvecklas.

 243. Jag bidrar med det jag kan.
  Om det inte räcker, samverkar jag.

 244. Det är ert huvuduppdrag.

 245. Sista bilden är den här dynamiken
  i en annan situation.

 246. Längst ner har vi
  ert ansvar för barnets rättigheter.

 247. Längs den här stången är
  icke-diskriminering.

 248. Delaktighet i hävstången.
  Sen har vi barnets bästa-

 249. -och barnets rätt till utveckling
  efter sina förutsättningar.

 250. En knopp längst upp signalerar att
  barn som far illa ska uppmärksammas.

 251. Ett barn kommer till er
  med kraftig övervikt eller fetma.

 252. Det är ert ansvar att fundera på
  vad ni gör i den här situationen.

 253. Jag möter barnet med respekt.

 254. Jag lyssnar på barnet. När barnet
  berättat vad det tycker om förslagen-

 255. -vet jag vad som blir bäst
  för det här barnet-

 256. -för att det ska utvecklas optimalt.

 257. Jag är uppmärksam på
  att barn kan fara illa.

 258. Om jag upptäcker det,
  gör jag en orosanmälan.

 259. Jag ser till att det jag bidrar med
  aldrig skadar ett barn.

 260. Den kortaste presentationen nånsin!
  Har ni frågor, kan ni kontakta mig.

 261. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barnrättsperspektiv på nutrition

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka rättigheter har barn inom ämnet nutrition? Susann Swärd är människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Här pratar hon om vad det kommer att innebära om Barnkonventionen blir lag i Sverige från 2020. Hur bygger vi sunda nutritionsvanor som varar livet ut? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn, Barns rättigheter, Medicin, Nutrition, Näringslära, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Hållbar nutrition för hälsa

Mer än hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller fetma. Dietisternas riksförbunds ordförande Susann Ask menar att det inte är ett individproblem, utan ett samhällsproblem. Här berättar hon om organisationens nya vision om hållbar nutrition för hälsa genom hela livet. Att skapa en gemensam syn på hållbarhet som inkluderar mat, miljö och levnadsvanor. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Ett mänskligt varumärke

Varumärkesexperten Anna-Karin menar att ett varumärke är det intryck som vi ger andra människor, oavsett om vi är en person eller en organisation. Vilken bild har du av dig själv och vilken bild har andra av dig? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Förändra ohälsosamma levnadsvanor

Det är aldrig försent att ändra sina levnadsvanor. I snitt förlorar en person som lever ohälsosamt 14 år av sitt liv jämfört med någon som inte röker, äter hälsosamt, tränar och dricker måttligt med alkohol. Om detta berättar Irene Nilsson Carlsson från Socialstyrelsen med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Matvanor och socioekonomi

Irene Mattisson från Livsmedelsverket berättar om en kartläggning av vilka samband mellan matvanor och socioekonomi som finns i Sverige. Med tidigare vetenskapliga studier som underlag beskriver hon den ojämlika hälsan. I studien har olika parametrar och begrepp använts, som exempelvis fetma i förhållande till utbildningsnivå, tandhälsa, matvanor och konsumtion. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Mat- och alkoholvanor hos äldre

Hur äter och dricker dagens 70-åringar jämfört med tidigare generationer? Doktoranderna Felicia Ahlner och Jessica Samuelsson vid Göteborgs universitet har använt H70-studien och undersökt tre grupper från olika decennier för att se om äldre har förändrat sina mat- och alkoholvanor. H70 startades 1971 och har sedan dess undersökt 70-åringar om deras hälsa och sjukdomar. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Kunskap kring äldre och nutrition

Josephine Garpsäter är nutritionsansvarig dietist inom äldreförvaltningen. Här berättar hon om situationen i de svenska kommunerna där 30 procent av den totala hälso- och sjukvården bedrivs. Men finns motsvarande kompentens om nutrition där? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Barnrättsperspektiv på nutrition

Vilka rättigheter har barn inom ämnet nutrition? Susann Swärd är människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Här pratar hon om vad det kommer att innebära om Barnkonventionen blir lag i Sverige från 2020. Hur bygger vi sunda nutritionsvanor som varar livet ut? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

79,55% naturligt

Vad är naturliga ingredienser egentligen? Per Sandin som är forskare i bioetik på Sveriges lantbruksuniversitet berättar om det. Alla är inte överens om vad det är eller om att det nödvändigtvis är bra. Sandin menar att livsmedel är mer eller mindre naturliga. Här presenterar han ett förslag till riktlinjer för märkning som är mer lättöverskådliga än dagens. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.