Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Forskare och doktorander berättar om sin genusforskning under fyra olika teman: jämställdhet, genus i relation till andra maktordningar, våld och arbete. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2019 : Den ofrivilligt politiska och politik med litet pDela
 1. Numera har regeringstrogna
  feministiska grupperingar-

 2. -grupper för kvinnors rättigheter,
  approprierat feministiska begrepp.

 3. De talar om kvinnors "empowerment"
  och uppmärksammar 8 mars.

 4. Jag vill inleda med att lyfta fram
  två saker om makt och motstånd.

 5. För mig som har undersökt frågan om
  makt och motstånd på olika ställen...

 6. Jag har forskat
  på akademisk feminism.

 7. Institutionaliseringen
  av genusvetenskap-

 8. -var området för min avhandling.
  Sen har jag undersökt...

 9. ...etablerade, institutionaliserade
  i statstrukturerna-

 10. -stora kvinnoorganisationer.
  Exempelvis Sveriges Kvinnolobby-

 11. -och motsvarande i Norge och Danmark.

 12. Jag har undersökt gräsrotsaktivism.

 13. Antirasistisk feminism
  och hbtq-feminism.

 14. Jag har undersökt feminism. Då blir
  frågan om makt och motstånd central.

 15. Då... Med inspiration från Foucault,
  förstår jag makt och motstånd-

 16. -som att de befinner sig i ett
  spänningsförhållande till varandra.

 17. Enligt Foucault
  är makt utan motstånd endast lydnad.

 18. Det har inspirerat mig: Att motstånd
  kan ses som överlägset makt.

 19. Det innebär att maktrelationer...

 20. Då motstånd ses som överlägset, måste
  makt anpassa sig efter motstånd.

 21. Motstånd är inte fristående makt,
  de är i förhållande till varandra.

 22. Motståndet blir ett svar
  på maktens föränderlighet.

 23. Man kan säga att motstånd
  provocerar och sporrar makt.

 24. Motståndet drar fördel
  av maktens svagheter eller brister.

 25. Ett exempel är rösträttsrörelsen,
  när kvinnor ställde krav-

 26. -på allmän och lika rösträtt.

 27. Det bottnade i insikten att allas
  lika rättigheter inte hade uppfyllts-

 28. -förrän också kvinnor fick rösträtt.

 29. På det sättet
  drog rösträttskvinnorna fördel-

 30. -av maktens anspråk på fullkomlighet-

 31. -genom att betona dess ofullkomlighet
  för att kräva sina rättigheter.

 32. Makt och motstånd kan inte analyseras
  fristående från varandra.

 33. Den andra saken jag vill säga-

 34. -är att effekterna av motstånd
  också är oförutsägbara.

 35. Även om aktörer som utövar motstånd-

 36. -har ett mål om vad de vill uppnå,
  så har de inte full inblick-

 37. -i den sociala dynamik som
  sätts igång när de utövar motstånd.

 38. Därför måste motståndets effekter
  förstås som en räcka av händelser-

 39. -i en bredare kontext,
  som motståndet kommer till uttryck i.

 40. De här funderingarna
  ligger till grund för min forskning.

 41. Det är positivt, då det finns
  en förhoppningsfull framåtriktning-

 42. -i idén om motstånd som överlägset.
  Det är grunden för min forskning.

 43. I min forskning
  om transnationella utbyten-

 44. -i kampen för kvinnor
  och hbtqi-personers rättigheter-

 45. -har jag börjat intressera mig
  för produktionen av det politiska.

 46. Vad det politiska är
  och hur det kommer till uttryck.

 47. Jag har intresserat mig
  för gränserna för det politiska.

 48. Vad som hamnar utanför,
  och vad som hamnar innanför.

 49. För att illustrera gränserna,
  lyfter jag här fram tre fenomen.

 50. Den ofrivilligt politiska,
  och politik med litet p.

 51. Liksom frågan om
  att hitta den rätta politiska formen.

 52. Den ofrivilligt politiska-

 53. -är en figur som mot sin vilja
  görs till en politisk aktör.

 54. Den blir föremål för samhällets
  idéer om rättighetsanspråk-

 55. -trots att personen själv
  inte vill bedriva en politisk kamp.

 56. Exempel på grupper där vi kan finna
  dem är exempelvis muslimska kvinnor.

 57. Eller asylsökande hbtqi-personer.

 58. Politik med litet p-

 59. -syftar på hbtqi-aktivister som inte
  uppfattar sitt arbete som politik.

 60. De beskriver det som servicearbete,
  eller communityskapande arbete.

 61. Att hitta den politiska formen
  syftar på minoritetsorganisationer-

 62. -som jobbar med... Begreppet kommer
  från en norsk och dansk kontext.

 63. I Sverige används inte
  begreppet minoritet lika uttalat.

 64. Minoritetsorganisationer
  kan samla asylsökande, invandrare-

 65. -eller rasifierade.
  Personer som på något sätt andragörs-

 66. -i den normativa förståelsen
  av vilka samhället tillhör.

 67. Att de beskriver hur de behöver jobba
  på att hitta formen-

 68. -i mötet med politiker, är
  en framträdande tendens hos grupper-

 69. -som jag har följt.
  De behöver också hitta en plats-

 70. -i strukturen
  för att förhandla med politiker.

 71. De institutionella kanalerna.

 72. Där behöver de jobba
  på att hitta den politiska formen.

 73. De här tre begreppen eller fenomenen-

 74. -som jag kommer prata kring
  i föreläsningen-

 75. -kommer jag föreslå synliggör behovet
  av ett nytt politikbegrepp.

 76. Bortom politiska fetischer,
  dess inkluderingar och exkluderingar.

 77. Jag utgår då
  från Antonio Gramscis beskrivning-

 78. -av politik som ett pedagogiskt
  laboratorium för ett nytt samhälle.

 79. Ett sånt pedagogiskt laboratorium
  samlar olika praktiker.

 80. Politiska praktiker,
  sociala, kulturella och religiösa.

 81. Det riktar sig mot marginaliserade-

 82. -som lär sig att stärka sitt
  engagemang för social förändring-

 83. -och utveckla nya sätt att leva ihop
  som samhälleligt kollektiv.

 84. Varför detta behövs,
  kommer jag att diskutera-

 85. -och i synnerhet återkomma till
  mot slutet av presentationen.

 86. Till att börja med så...

 87. ...vill jag säga nåt om
  utgångspunkterna för min forskning.

 88. Som jag sa inledningsvis, har
  min tidigare forskning handlat om-

 89. -akademisk feminism-

 90. -och gräsrotsrörelser
  inom feministiska och hbtqi-rörelser.

 91. Några insikter som jag har dragit
  när jag har jobbat med frågorna-

 92. -är att mycket forskning
  och kunskap om feministiska rörelser-

 93. -har riktat in sig
  på dess påverkan på nationer-

 94. -och dess påverkan på staten,
  i synnerhet välfärdsstaten i Sverige.

 95. Mindre uppmärksamhet
  bland forskare...

 96. Det fick mig att börja undra över-

 97. -det faktum att jag bara undersöker
  en svensk kontext eller nordisk...

 98. Jag använde ett transnationellt
  perspektiv på en nordisk kontext.

 99. Det fick mig att börja se vikten
  av att ifrågasätta nationalismen.

 100. Röra mig bort från nationens gränser-

 101. -som en given avgränsning
  för forskning.

 102. Det har ägnats lite uppmärksamhet
  inom forskning om feminism-

 103. -och kvinnorörelser.

 104. Detta trots att vi befinner oss
  i en intensiv globaliseringsfas-

 105. -och att vi vet att maktrelationer
  inte begränsas av nationella gränser.

 106. Jag blev väldigt inspirerad
  av Diana Molinari-

 107. -som har fått
  det här fantastiska priset i dag.

 108. Som betonar betydelsen
  av att röra sig bortom nationen.

 109. Det har fått mig att ställa frågor
  om globaliseringens betydelse-

 110. -för rättvisekamper på olika platser.

 111. Om globalisering är ett resultat
  av interaktioner över jorden-

 112. -sociala, kulturella,
  ekonomiska och politiska...

 113. ...så är det viktigt att anlägga
  ett transnationellt perspektiv-

 114. -för att belysa
  de komplexa fenomenen.

 115. För att undersöka
  hur makt rör sig över gränser-

 116. -men också hur motståndskoalitioner
  skapas över gränser.

 117. Det var det ena som fick mig att
  ställa frågor kring globalisering-

 118. -som interaktioner över jorden
  som rör sig i olika riktningar.

 119. Som utformas i en kritik mot de
  som är negativa mot globaliseringen.

 120. Det finns en kritik mot den-

 121. -som att den förstärker
  olika maktcentra i världen.

 122. Jag vill betona att den också givit
  möjlighet för motståndsrörelser-

 123. -att utvecklas och öka sitt samarbete
  över nationella gränser.

 124. Dessutom
  skapar det oanade koalitioner-

 125. -genom samband man upptäcker då man
  använder transnationella perspektiv.

 126. Det var den ena utgångspunkten.
  Den andra, som jag formulerade-

 127. -efter mina forskningsprojekt
  om feminism-

 128. -var att jag upptäckte
  att generellt så har staten-

 129. -inom feministisk forskning
  setts som hierarkiskt överordnad-

 130. -och distanserad från feministiska
  rörelser eller civilsamhället.

 131. Staten kunde beskrivas
  som att den ansågs negativt inställd-

 132. -eller ineffektiv-

 133. -i arbetet med att bemöta eller
  förändra olika problem i samhället.

 134. Som våld, otrygghet, diskriminering.

 135. Man lyfter fram att civilsamhället
  eller dess representanter-

 136. -ansågs ha en starkare trovärdighet
  och vara mer effektiva-

 137. -i att komma tillrätta
  med olika identifierade problem.

 138. Idén om staten som hierarkiskt
  överordnad har skapat en bild-

 139. -av en repressiv stat
  och en frigörande marknad.

 140. På ett dikotomt sätt.

 141. Den distans som har skapats
  mellan staten och civilsamhället-

 142. -innebär att staten är den man riktar
  sig till med krav på förändring.

 143. Huvudsakligen
  genom att kräva lagstiftning.

 144. I den forskning som jag gjorde-

 145. -på etablerade kvinnoorganisationer
  i de skandinaviska länderna-

 146. -upptäckte jag att det inte stämmer.

 147. Tvärtom är relationen
  mellan stat och civilsamhälle...

 148. Den måste beskrivas som flytande,
  rörlig och överlappande.

 149. Till exempel fann jag att
  kvinnoorganisationer kunde säga...

 150. Det här är alltså
  stora paraplyorganisationer.

 151. Det betyder att
  de samlar organisationer under sig.

 152. 40 kvinnoorganisationer under sig.

 153. De kunde säga "vi har ingen kontakt
  med våra 40 000 medlemmar".

 154. 40 000 medlemmar. "Däremot
  träffar vi politiker varannan vecka."

 155. Den beskrivningen blev ögonöppnande.

 156. Den här förståelsen av att staten
  är distanserad kan inte stämma.

 157. Nånting annat är på gång, som fick
  mig att vilja undersöka relationerna-

 158. -mellan civilsamhället och staten,
  eller mellan det lokala, nationella-

 159. -regionala och transnationella.

 160. För att undersöka det,
  använde vi i forskningsprojektet-

 161. -en flerskalig ansats,
  en "multi-scalar approach"-

 162. -som intresserar sig för att studera
  de här överlappande utbytena-

 163. -mellan olika nivåer.

 164. Med de här utgångspunkterna,
  undersöker vi i projektet-

 165. -hur kvinnor och hbtqi-grupper-

 166. -kämpar för rättigheter i Ryssland,
  Turkiet och Skandinavien.

 167. Vi gör det
  genom en multisituerad etnografi.

 168. I den ingår fältarbete, intervjuer,
  text- och bildanalyser-

 169. -digital etnografi.
  Deltagandeobservationer.

 170. Vi gör fältarbete med olika aktörer
  på olika platser. Vi går djupt in-

 171. -och zoomar ut. Vi rör oss också...

 172. ...mellan olika länder
  och olika nivåer i de länderna-

 173. -och olika typer av organisationer.
  Gräsrotsorganisationer, nationella-

 174. -eller transnationella.

 175. Vi vill fånga det större system
  som interaktionerna är en del av.

 176. Vi tänker kritiskt genom kontexten.

 177. Vi använder kunskapen vi får i
  en kontext för att förstå och belysa-

 178. -vad vi ser i en annan kontext.

 179. Jag vill säga varför jag valde
  att undersöka de här tre kontexterna.

 180. Turkiet, Ryssland
  och de skandinaviska länderna.

 181. Först kan jag säga att ländernas
  politik för mänskliga rättigheter-

 182. -förstår jag som ett resultat
  av deras geopolitiska strategi.

 183. Till exempel i Turkiet.

 184. Numera har regeringstrogna
  feministiska grupperingar...

 185. ...grupper för kvinnors rättigheter,
  approprierat feministiska begrepp.

 186. De talar om kvinnors "empowerment"
  och uppmärksammar 8 mars.

 187. Det de gör är att stärka agendan för
  Erdogans idé om könskomplementaritet.

 188. För detta
  får de också bidrag från EU faktiskt.

 189. Rysslands politik å andra sidan
  är en direkt konfrontation-

 190. -med så kallade västerländska värden.

 191. Frågan om sexuella rättigheter
  och kvinnors rättigheter.

 192. Lagar förbjuder organisationer
  som uppfattas arbeta politiskt-

 193. -att ta emot finansiering
  från utlandet.

 194. De har upprättat antipropagandalagen-

 195. -som förbjuder information
  om icke-heterosexuella...

 196. Förekomsten av icke-heterosexualitet
  för minderåriga.

 197. De skandinaviska länderna bär upp
  en självbild som globala föregångare-

 198. -i frågan om kvinnors
  och hbtqi-personers rättigheter.

 199. Samtidigt som en skarp kritik
  riktas mot den beskrivningen-

 200. -på grund av en växande rasism,
  islamofobi och antimigratism.

 201. Ofta kvinnor, feminister, queera
  personer med migrationsbakgrund-

 202. -protesterar mot de normativa
  förväntningar på genus och ras-

 203. -som skapas i de här länderna.

 204. I projektet frågar vi oss:
  Hur förhåller sig människor-

 205. -till denna geopolitiska verklighet
  på lokal nivå?

 206. Inom och bortom dessa polariserade
  geopolitiska strategier?

 207. Vi intresserar oss
  för vardagliga situationer.

 208. Målsättningen med projektet
  är att utvidga förståelser-

 209. -av demokrati och rättigheter.

 210. Vi vill undersöka modeller
  för transnationell solidaritet.

 211. I vår multisituerade etnografi-

 212. -där vi bland annat följer människor,
  politiska event-

 213. -och kampanjer på olika platser...

 214. ...har vi intresserat oss för
  människors relationer och utbyten.

 215. I stället för att undersöka
  avgränsade geografiska områden.

 216. Även om specifika nationalstater-

 217. -såsom Turkiet eller Ryssland,
  eller regioner som Skandinavien-

 218. -är vår utgångspunkt, vill vi
  nå bortom det nationscentrerade.

 219. Och fånga transkulturella
  och transnationella utvecklingar-

 220. -spänningar och solidariteter
  inom feministisk och hbtqi-aktivism.

 221. I det engagemanget uppfattar inte vi
  de här länderna och regionerna-

 222. -som oberoende av varandra.
  Vi ser dem som sammanlänkade.

 223. Vi undersöker hur sambanden påverkar
  feministiska grupper på olika sätt.

 224. Det flerskaliga perspektivet,
  "the multi-scalar approach"-

 225. -gör att vi kan upptäcka praktiker
  som rör sig över olika nivåer.

 226. Regionalt, lokalt, nationellt
  och transnationellt. Och globalt.

 227. Och få syn på politik
  utanför de platser vi förväntar oss.

 228. Vi undersöker vardagliga erfarenheter
  och intersektionella nyanser...

 229. ...genom att uppmärksamma
  hur maktrelationer uttrycks-

 230. -genom till synes
  otänkbara transnationella-

 231. -och intimt kroppsliga och känslo-
  mässiga erfarenheter och samband.

 232. I forskningsmaterialet som vi samlat
  in i Ryssland och Skandinavien...

 233. Jag fokuserar på de två platserna
  i den här presentationen.

 234. I det materialet
  möter vi ett liknande tema.

 235. Vissa aktivister var ovilliga att
  beskriva sitt arbete som politiskt-

 236. -eller kalla sig själva aktivister.

 237. Att som hbtqi-person inte
  definiera sig som en politisk aktör-

 238. -i Skandinavien med dess rättigheter
  kring samkönade förhållanden-

 239. -kanske inte verkar förvånande.

 240. Men vi mötte en liknande ovilja
  bland hbtqi-personer i Ryssland.

 241. Dessutom, i Skandinavien
  beskriver mina deltagare-

 242. -som är queera muslimer,
  rasifierade queera personer-

 243. -hbtqi-personer
  med migrationserfarenhet-

 244. -att de möter misstänksamhet,
  diskriminering, hat och våld-

 245. -från en blandning av olika grupper.
  Statliga auktoriteter, lärare-

 246. -potentiella arbetsgivare
  och medlemmar av queer-community.

 247. Minoritetsorganisationer har svårt
  att komma till tals inom politiken.

 248. Vi började intresserade oss
  för produktionen av det politiska.

 249. Dess inkluderingar och exkluderingar.

 250. Det finns en uppdelning
  mellan en antagonistisk aktivism-

 251. -respektive en diskurs-
  och community-orienterad aktivism.

 252. Den uppdelningen har sin grund i en
  traditionell förståelse av politik.

 253. Där sociala rörelser
  förväntas rikta krav mot staten-

 254. -i kampen för rättvisa.

 255. I Skandinavien och Ryssland fanns
  en idé om att viss typ av aktivism-

 256. -inte var politiskt arbete.
  Både inifrån aktivistiska kretsar-

 257. -och utanför dem.

 258. Denna förväntan
  på nåt som var "riktig politik"-

 259. -fick vissa
  att omförhandla den statscentrerade-

 260. -förståelsen av politik.

 261. Det är här
  som metaforen politik med litet p...

 262. ...blir en användbar bild för att
  hävda att communitybaserad aktivism-

 263. -är politisk, men på ett annat sätt-

 264. -än den som utmanar staten
  och den storpolitiska sfären.

 265. Till exempel Yan,
  en moskvabaserad hbtqi-aktivist.

 266. Hon förklarar för oss att
  hon bytte fokus från gatuprotester-

 267. -till community-aktiviteter
  på grund av otrygghet och stress.

 268. Medvetenheten
  om vikten av aktivistiskt arbete-

 269. -gjorde att hon försökte
  hitta andra former för deltagande.

 270. Hon och partnern
  grundade ett resurscenter-

 271. -som ger psykologiskt
  och socialt stöd till hbtqi-personer.

 272. Hon ser inte arbetet som politiskt,
  men säger efter viss tvekan:

 273. "Tja,
  vad vi gör är förstås aktivism."

 274. "Men inte politisk aktivism."

 275. "Även om det på djupet
  är en fråga om politik med litet p."

 276. "Jag vill hjälpa en person
  att ta en aktiv position"-

 277. -"i förhållande till sitt eget liv."

 278. "Inte att föra över nån ideologi,
  utan att den förstår"-

 279. -"att man kan påverka sitt liv.
  Och detta handlar om politik."

 280. "Det är den mest betydelsefulla
  typen av politik i Ryssland i dag."

 281. Det Yan lyfter fram, är att det som
  först inte uppfattas som politiskt-

 282. -kan ha en betydelsefull
  politisk innebörd i längden.

 283. Idén om politik med litet p synliggör
  att begreppet är kontextspecifikt.

 284. Det som inte uppfattas som politiskt
  på vissa platser-

 285. -uppfattas på ett annat sätt
  i andra kontexter.

 286. I Norge deltar jag
  i en kurs om sex och samlevnad-

 287. -arrangerad av en Skeiv verden, för
  hbtq-personer med minoritetsbakgrund.

 288. Abu har kommit till Norge från Iran.

 289. Abu flydde av politiska skäl,
  inte för att han är gay.

 290. Även om det var farligt
  att leva som homosexuell.

 291. På frågan om han har
  ett politiskt engagemang, svarar han:

 292. "Nej, jag ser mig inte som politisk.
  Jag vill bara vara med min partner."

 293. Nikki, en kursdeltagare
  som kom från Syrien, beskriver:

 294. "Om jag inte är öppen,
  betyder det att jag skäms för det."

 295. "Jag skäms inte för det,
  det är nåtning jag är stolt över."

 296. De ser inte sig själva som
  att de bedriver politiskt arbete.

 297. Trots det
  framträder deras uttalanden-

 298. -som djupt politiska på en global
  arena präglad av såväl homofobi-

 299. -som homonationalism.

 300. Figuren den ofrivilligt politiska
  synliggör-

 301. -hur vissa personers vardagsliv
  blir politiska i specifika kontexter.

 302. Till synes oberoende
  av personernas egna drivkrafter.

 303. De politiseras.

 304. Dana på Skeiv verden-

 305. -beskriver att de
  ser på organisationen som politisk-

 306. -men att de behöver jobba mer
  på att hitta den politiska formen.

 307. De behöver lära sig
  vilken sekreterare-

 308. -hör ihop med vilken politiker.

 309. På vilka sätt kan man prata
  med olika personer inom politiken.

 310. Det vilar nåt gammalt över
  de politiska strukturerna. Hon säger:

 311. "Politik är viktigt. Vi kan
  bli bättre på att jobba politiskt."

 312. "Vi har lagt mycket tid
  på att hitta formen."

 313. "Det är nåt gammalt
  över strukturerna här."

 314. "Sociala rörelser leds av personer
  knutna till partierna. En allians."

 315. "Det är gamla vita homomän.
  De har hållit på i 40 år"-

 316. -"och försäkrar sig om att de omnämns
  i de politiska texterna."

 317. "Vi är långt ifrån
  att tänka att vi är där."

 318. "Att arbeta för minoritetsgrupper",
  fortsätter Dana-

 319. -"innebär att hantera en förväntan"-

 320. -"att vi ska
  berätta offerhistorier i media."

 321. "Till skillnad från privilegierade,
  som kan presentera en fackrapport"-

 322. -"i kraft av sin kompetens."

 323. Hon bryr sig om de hon möter
  och följer sitt hjärta i arbetet.

 324. Hon vill använda den drivkraften
  för att skapa en systemändring.

 325. Utan att "producera
  ett socialt pornografiskt element".

 326. En offerhistoria. Danas vilja
  att hitta den politiska formen-

 327. -uttrycker en ambition att anpassa
  sig till en statsorienterad politik.

 328. Att hitta den politiska formen
  är också att infria förväntningar-

 329. -om vem som får göra anspråk
  på rättigheter och hur.

 330. Då framträder en komplex bild
  där politiska kanaler-

 331. -domineras av vissa sociala rörelser
  som inte vill förlora sin position.

 332. Det politiska budskapet måste infria
  vissa förväntningar för att nå ut.

 333. I det här fallet migranter
  som offer för förtryckarregimer-

 334. -och den norska staten som välgörare.

 335. Inom den rådande förståelsen
  av det politiska-

 336. -ser vi i vår forskning
  att de som inte kan utnyttja-

 337. -rådande politiska strukturer-

 338. -eller normer om genus
  för att bedriva rättighetspolitik-

 339. -har små möjligheter
  att få sina krav på förändring hörda.

 340. De som försöker utvidga dessa normer-

 341. -genom att arbeta för social rättvisa
  bortom snävt juridiska ramverk-

 342. -betraktas sällan av sig själva
  eller andra som politiska aktörer.

 343. Det förknippas med krav på juridiska
  rättigheter ställda till staten.

 344. De gränser som dras
  av aktörer omkring riktig politik-

 345. -och att hitta den politiska formen,
  synliggör vem som hamnar utanför-

 346. -definitionen på
  vad som är politiskt.

 347. Dessa gränser berör politikens form.

 348. Som ett resultat
  av en repressiv situation i Ryssland-

 349. -bestämde sig Yan
  för att sluta med gatupolitik.

 350. I stället ville hon ägna sig
  åt samtal och stöd-

 351. -för att få folk att inse
  att de kan förändra sina liv.

 352. Även om Yan såg det
  som det viktigaste politiska arbetet-

 353. -uppfattades det inte som riktig
  politik av henne själv eller andra.

 354. Gränsdragning kring det politiska
  handlar också om politikens innehåll.

 355. Vilken typ av politiska krav
  som kan ställas och hur.

 356. I Danas fall nådde de inte ut
  med information eller fick bidrag-

 357. -om de inte hade en offerberättelse-

 358. -där den norska staten
  kunde bekräftas som välgörare.

 359. Gränsdragning kring politik,
  och riktig politik då-

 360. -handlar om dess struktur
  och tillgång till etablerade kanaler-

 361. -för ett utbyte
  mellan civilsamhället och staten.

 362. Medan sociala rörelser
  med en historiskt nära relation-

 363. -till politiker och etablerade
  partier, utnyttjar sina nätverk-

 364. -för att upprätthålla
  en god förhandlingsposition-

 365. -hamnar icke-etablerade utanför.
  De samlar ofta minoritetsgrupper.

 366. Exemplen visar att gränsdragning
  kring var som är "riktig politik"-

 367. -begripliga politiska krav-

 368. -och vem som får tillgång
  till etablerade kanaler-

 369. -är det som producerar det politiska.

 370. Det politiska ger upphov till
  en särskild sorts idé om politik-

 371. -som är historiskt
  och geografiskt specifik.

 372. I mitt intresse för att undersöka
  produktionen av det politiska-

 373. -har jag influerats
  av Antonio Gramsci.

 374. I hans teori om
  den integrerade staten, betonar han-

 375. -att det måste finnas anspråk
  på att nå politisk hegemoni-

 376. -innan det görs försök
  att nå statsmakt eller dominans.

 377. Denna kamp om hegemoni
  är en kamp mellan olika grupper-

 378. -om definitionen av det politiska.

 379. Om vad som kan sägas
  utgöra politikens natur.

 380. Enligt Gramsci, trots att staten är
  en plats för repression eller tvång-

 381. -finns det inte nåt essentiellt bra
  eller dåligt med staten.

 382. Staten är inte nåt annat-

 383. -än en reflektion av den hegemoni
  som skapats i civilsamhället.

 384. Därför kan staten
  uppfattas som transformativ-

 385. -genom de möjligheter till förändring
  som skapas i mothegemoniska rörelser.

 386. Idén om politik med litet p,
  och den ofrivilligt politiska-

 387. -och inte så lyckade försök att hitta
  den politiska formen bland deltagare-

 388. -har hjälpt oss att förstå
  hur etablerade kvinnoorganisationer-

 389. -eller hbtqi-organisationer-

 390. -har bidragit till att skapa
  politikens form och struktur-

 391. -genom att upprätta organiska band
  mellan statsapparaten och sig själva.

 392. Genom idén om att social förändring-

 393. -bör ske genom dessa kanaler
  med krav riktade mot staten-

 394. -drar dessa aktörer gränser
  kring vad som är riktig politik.

 395. Förlåt...

 396. Så skulle jag avslutningsvis
  vilja sätta lite mer press-

 397. -på begreppet det politiska,
  som öppnats upp genom våra möten.

 398. Jag ser behovet av att
  ifrågasätta idén om det politiska-

 399. -som en ontologisk grund för politik.

 400. Begreppet det politiska...

 401. ...har förts fram
  av postmarxisten Chantal Mouffe-

 402. -med influens
  från Carl Schmitts teorier.

 403. Enligt Mouffe
  beskriver det politiska-

 404. -den alltid närvarande möjligheten
  till antagonism.

 405. Det politiska uppfattas som en
  autonom sfär av mänsklig aktivitet-

 406. -avskild från andra autonoma sfärer,
  såsom det sociala, det ekonomiska-

 407. -det estetiska och så vidare.

 408. Varje politisk akt
  kommer från den här logiken-

 409. -och dess betydelse av det politiska
  som antagonism eller konflikt.

 410. I Mouffes teori handlar politik om...

 411. ...att tämja denna antagonistiska
  dimension och göra den till agonism-

 412. -som hon kallar det.

 413. Att skapa ett förhållande mellan
  åsiktsmotståndare och inte fiender-

 414. -men fortfarande starkt nog
  att mobilisera politisk passion.

 415. Den här teorin har blivit populär
  bland samtida feministiska forskare-

 416. -genom dess teoretiseringar
  kring hegemonisk kamp.

 417. Termer såsom agonistisk pluralism,
  konfliktfylld konsensus-

 418. -eller passionerad politik
  är populära.

 419. Som ett politiskt ideal
  i feministisk forskning-

 420. -funkar detta begrepps relation till
  det politiska genom att det döljer-

 421. -de praktiker som inte antar
  dessa familjära former.

 422. Ta de som jag har pratat om-

 423. -som av olika skäl inte kan placera
  sig på den politiska sidan-

 424. -i uppdelningen mellan antagonism
  och communityskapande arbete.

 425. Eller de som inte formulerar
  begripliga politiska krav-

 426. -eller inte får tillgång till
  de kanaler där politik förhandlas.

 427. De här fenomenen visar begränsningar
  i den här idén om det politiska.

 428. Det politiska
  som ett fundament för politik-

 429. -uttryckt i en autonom sfär
  av mänsklig aktivitet.

 430. De här begränsningarna
  indikerar att det politiska-

 431. -snarare än
  att vara ett ontologiskt fundament-

 432. -bör förstås som historiskt skapat
  genom institutionella former-

 433. -som i sin tur
  har godkänts av politiska filosofer.

 434. Det politiska knyts till aktiviteter
  utförda i hegemoniska institutioner-

 435. -det vill säga genom de relationer
  som har formaliserats genom staten-

 436. -med en uppdelning mellan det
  politiska, sociala och ekonomiska.

 437. Med insikt
  om de djupt rasifierade strukturer-

 438. -som präglar statliga institutioner-

 439. -och med förankring
  i vårt fältarbete i olika kontexter-

 440. -förstår vi utifrån det arbetet
  behovet av ett nytt politikbegrepp-

 441. -bortom statscentrism, som lägger sig
  vid sidan av dagens fokus-

 442. -på juridiska rättigheter och
  demokratins normativa förväntningar-

 443. -på det rättsbärande subjektet,
  dess geografi och historia.

 444. Inspirerad av Gramscis kritik av det
  politiska som spekulativt begrepp-

 445. -som redan har uppnåtts
  av den borgerliga hegemonin-

 446. -vill vi lyfta fram ett
  politikbegrepp som härleds från...

 447. ...de motståndspraktiker som kan ge
  upphov till en annan slags politik.

 448. Enligt Gramsci finns det
  två typer av politiskt ledarskap.

 449. En typ som upprätthåller distans
  mellan de som leder och blir ledda.

 450. Och en typ som hjälper de som leds
  att uttrycka sitt engagemang-

 451. -för en sociopolitisk transformation.

 452. Där behöver ledarna lära från folket
  i en pågående process-

 453. -där utbildarna själva är utbildade,
  med en hänvisning till Marx.

 454. Politik med litet p,
  dess idéer om att relationer-

 455. -kan lägga grunden till en
  systemändring, som jag har pratat om-

 456. -bygger på en idé om politiskt
  ledarskap som utvecklas i samspel-

 457. -mellan de som leder och blir ledda.

 458. En politik som följer från ett sådant
  ledarskap innehåller, enligt Gramsci-

 459. -olika typer av praktiker.

 460. Politiska, sociala, kulturella
  och religiösa.

 461. Marginaliserade grupper
  kan kollektivt-

 462. -utveckla sitt engagemang
  för social förändring-

 463. -och lära sig nya sätt att leva ihop
  som samhälleligt kollektiv.

 464. Att delta i såna praktiker får oss
  att förstå politik på ett nytt sätt.

 465. Tack så mycket.

 466. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Feminism, Genusfrågor, Kvinnofrågor, Kvinnor, Kvinnors rättigheter, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid - så funkar det

Sveriges kommuner har under en längre tid haft problem med att anställa och behålla personal i socialtjänsten. För att råda bot på problemen erbjuder nu flera kommuner förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Forskaren Malin Bolin analyserar här olika modeller för att se hur effektiva de är. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

Att spendera tid i naturen har kopplats till bättre hälsa och välmående. En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand Mittuniversitetet, en studie i hur kvinnors och mäns deltagande i olika friluftsaktiviteter i fjällen skiljer sig och hur de speglas olika på fem stora fjällstationers hemsidor. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställda villkor inom skogsindustrin

Cirka 85 procent av dem som jobbar inom skogsindustrin är män. Nu vill många inom skogsindustrin arbeta för mer jämställdhet och öka andelen kvinnor, men först måste man se över vad det är som gör att kvinnor väljer andra branscher. Malin Bolin, fil dr i sociologi, ger här en lägesbild av attityder och erfarenheter av ojämställdhet inom skogsindustrin. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet i transportplaneringen

Transportsystemet är inte bara viktigt för klimatet utan har även med social och ekonomisk rättvisa att göra. Här berättar forskaren Charlotta Faith-Ell från Nätverket Jämställdhet i transportsektorn om en metod som kan användas på både lokal och regional nivå för att anpassa transportsystemen till jämställdhetsmålen i Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Jämställdhet - är övriga Europa ikapp Sverige?

Håller övriga Europa på att komma ifatt Sverige när det kommer till jämställdhet? Studier tyder i alla fall på att så är fallet när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet och mäns engagemang i familjelivet, berättar Mikael Nordenmark, professor vid institutionen för hälsovetenskap. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Efter nedläggningen - blivande föräldrars upplevelser

Det har gått mer än två år sedan nedläggningen och ockupationen av BB Sollefteå. Emelie Larsson, doktorand vid Mittuniversitetet, berättar om hur det har påverkat blivande föräldrars oro och tankar inför förlossningen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Risk, nationalitet och maskulinitet i Dagens Nyheters rapportering

I svenska medier diskuteras inte sällan ordet invandrare i relation till ordet risk när man pratar om frågor som integration, segregation och utanförskap. Här presenterar Anna Olofsson sin analys av hur risk, nationalitet och maskulinitet vävs samman i Dagens Nyheters rapportering under hösten 2015. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Vem tar ansvar för klimatet?

Inför det växande klimathotet läggs i Sverige ett stort fokus på individens ansvar. Här berättar Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, om hur bostadsägare på olika platser i Sverige resonerar kring sig själva i relation till klimat, risk och ansvar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet i vardagslivet

I Sverige har kvinnor och män i hög grad samma möjligheter till utbildning, arbete och politiskt deltagande. Men forskning visar på att ojämlikheter finns kvar i den privata sfären och att kvinnor står för en större del av (obetalt) hushållsarbete jämfört med män. Lasse Reinikainen, universitetsadjunkt, presenterar här en ny studie som tittat på hur män och kvinnor resonerar kring detta. Det handlar bland annat om hur män har tillgång till olika strategier för att undkomma hushållsarbete som inte kvinnor har tillgång till. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Den ofrivilligt politiska och politik med litet p

Mia Liinasson, professor vid Göteborgs universitet, talar om feministisk aktivism och rättighetskamper i världen och tittar på relationen mellan kvinnoorganisationer och staten i Sverige. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Representationer av mäns våld mot kvinnor

För att stötta kommunerna i sitt arbete med dem som utsätts för våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat utbildningsmaterial får de grupper som är särskilt sårbara - kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättningar, utländsk bakgrund, äldre kvinnor och personer som utsätts för hedersrelaterat våld. Dessa kunskapsstöd har en normativ roll då de säger något om hur ett problem tolkas och förstås och hur man ska komma till rätta med problemet. Helena Hoppstadius, doktorand vid Mittuniversitetet, ger här en alternativ bild av hur dessa representationer kan tolkas. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Har sexuella trakasserier ökat?

Under hösten 2017 fick problemet med sexuella trakasserier mycket uppmärksamhet. En fråga som många ställde sig var om sexuella trakasserier ökat bland unga. Katja Gillander Gådin, professor vid institutionen för hälsovetenskap, berättar om hur vi genom att identifiera faktorer som kan ha medverkat till att sexuella trakasserier ökat också kan hitta strukturer som vi behöver arbeta med för att komma till rätta med problemen. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Multi-utsatthet för våld - mönster med tydligt genustema

Våld bland unga är vanligt och har visat sig ha ett starkt samband med psykisk ohälsa. Vissa grupper är dessutom utsatta för fler typer av våld. Heléne Dahlqvist, universitetslektor och programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, berättar om multi-utsatthet bland ungdomar. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

När det fattas bitar i pusslet - hur politik översätts till praktik

Sara Nyhlén, forskare vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, presenterar en studie om hur nationella riktlinjer används i vardagen på lokal och regional nivå för att arbeta mot genusrelaterat våld i svensk glesbygd. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2019

Maskulinitet och våld i förändring

Studier från Skottland har visat att både dödligt och icke dödligt våld på offentliga platser mellan unga män har minskat över tid. Studier visar också att våld i relationer har ökat i relativa termer. Sara Skott, universitetslektor i kriminologi, berättar om hur vi kan förstå förändringar i våld över tid och hur det hänger ihop med ändrade normer om maskulinitet och genusstrukturer. Inspelat den 21 mars 2019 på Mittuniversitetet i Östersund. Arrangör: Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i Östersund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Konsten att hantera kulturkrockar

Ståuppkomikern Marika Carlsson föreläser om hur hon använder humorn som vapen för att berätta om sina egna upplevelser av rasism och utanförskap. Vad krävs för att räknas som en självklar del av ett samhälle och vad är det som skapar känslan av att inte riktigt höra till? Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon i Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fatta familjen

Hur tacklar jag mitt barns elaka kommentarer?

Hur ska man bemöta sitt barn när det säger elaka saker? En mamma ringer in och får stöd av psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren.