Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Lekresponsiv undervisningDela
 1. Alla lekar rymmer nån typ av regler.

 2. En lek har regler. Sen kan man
  förhandla om dem till en ny lek-

 3. -men när man leker ihop finns
  det saker man förhåller sig till.

 4. Jag ska tala om lekresponsiv
  undervisning i förskolan.

 5. Detta har vi arbetat fram med medel
  från Skolforskningsinstitutet-

 6. -som stöder
  verksamhetsnära forskning-

 7. -där förskola och skola jobbar
  ihop med universitet och högskolor.

 8. I den här forskargruppen ingår också
  Cecilia Wallerstedt-

 9. -Pernilla Lagerlöf,
  Camilla Björklund, Anne Kultti-

 10. -och Ingrid Pramling Samuelsson
  från Göteborgs universitet-

 11. -Hanna Palmér och Maria Magnusson
  från Linnéuniversitetet-

 12. -och Susanne Thulin och Agneta
  Jonsson från högskolan Kristianstad.

 13. Jag kommer att gå igenom
  alla de här punkterna så småningom-

 14. -men man kan säga att inom det som
  vi kallar lekresponsiv undervisning-

 15. -förstås undervisning som nåt
  som förskollärare och barn gör ihop.

 16. En gemensam aktivitet
  som har vissa särdrag.

 17. Jag ska prata om vilka särdrag
  som utmärker den typen av aktivitet.

 18. Deltagare skiftar mellan
  och relaterar "som om"-

 19. -alltså fantasi, att man tänker sig
  det möjliga snarare än det faktiska-

 20. -och "som är",
  alltså kulturellt vedertagen kunskap-

 21. -utan att leken avbryts.

 22. Lärare fångar upp eller introducerar
  olika typer av kulturella resurser-

 23. -som kan bidra till
  att utveckla lek vidare.

 24. Tanken är att barn
  ska lära sig nya lekar-

 25. -att leka bekanta lekar på nya sätt-

 26. -och att de genom det får lära sig om
  nåt som gäller även utanför leken-

 27. -alltså "som är".

 28. Det innebär att förskollärare blir
  deltagare och medskapare i lek.

 29. Jag ska visa exempel på
  hur det kan se ut rent konkret.

 30. En ambition med detta är att befrämja
  barns "agency", som man talar om.

 31. På svenska talar man ibland
  om "agentskap" eller "agens".

 32. Det handlar om att barnen
  kan bli genuina aktörer-

 33. -göra val och ta ställning-

 34. -snarare än att bara göra som man
  blir tillsagd eller instruerad.

 35. Jag ska prata om allt det här och ge
  exempel på dem i en verksamhet.

 36. Först ska jag tala om syftet-

 37. -med det forskningsprojekt som ligger
  bakom det här kunskapsbidraget.

 38. Vilken utmaning har vi tagit oss an?

 39. Vad vill vi åstadkomma? Vilken typ
  av kunskap vill vi bidra med?

 40. Det är ett kombinerat
  forsknings- och utvecklingsprojekt-

 41. -alltså ett samverkansarbete mellan
  förskolor och universitet/högskolor.

 42. Jag ska berätta om vårt arbete, som
  en modell för praktiknära forskning.

 43. Sen kommer en andra del av min
  presentation, som är mer teoretisk.

 44. Den handlar om några utgångspunkter
  vi tar i vårt arbete.

 45. Hur förstår vi lek? Vad hämtar vi
  från utvecklingsforskning-

 46. -och från kommunikationsforskning?

 47. Sen utifrån detta begreppsliggör vi-

 48. -hur man kan förstå undervisning
  inom ramen för förskolan.

 49. Då klargör jag skillnaden
  mellan undervisning och instruktion-

 50. -om man ta det här perspektivet.

 51. Sen talar jag om undervisning i syfte
  att skapa möjlighet till lärande.

 52. Hur kan man förstå relationen
  mellan undervisning och lärande?

 53. Sen säger jag nåt om utbildning, som
  är en ny diskussion inom förskolan.

 54. I en tredje del ska jag ge konkreta
  exempel från förskoleaktiviteter-

 55. -så att man kan se
  hur det ser ut rent konkret.

 56. Tanken är att man ska använda de
  teoretiska begrepp jag introducerat-

 57. -för att förstå de här situationerna,
  som en konkretisering.

 58. Om den första delen är lite abstrakt
  blir det nog mer begripligt här.

 59. Sen sammanfattar jag några viktiga
  punkter och drar några slutsatser-

 60. -från vårt arbete.

 61. Det som vi tagit oss an
  i det här projektet-

 62. -är att i samverkan mellan
  universitet/högskolor och förskolor-

 63. -vidareutveckla en teoribildning
  om undervisning för förskolan.

 64. Undervisning förknippas med skolan
  men förskolan är så annorlunda.

 65. Man har varken ämnen eller lektioner.

 66. Då får undervisning en annan innebörd
  än i skolan.

 67. En central utmaning i relation
  till detta för samtidens förskola är-

 68. -hur man kan organisera för lärande
  i en verksamhet där lek är central-

 69. -utan att transformera,
  alltså göra om lek till icke-lek.

 70. Tanken är ju inte
  att leken ska bli nåt annat.

 71. Vi vill skapa ny kunskap
  om hur undervisning kan utformas-

 72. -på ett sätt som är responsivt,
  alltså svarar an på lek.

 73. Och med ett intresse för vad som görs
  till innehåll i aktiviteterna-

 74. -och hur.

 75. Det är ett kombinerat forsknings-
  och utvecklingsprojekt.

 76. Praktiknära forskning
  kan heta mycket-

 77. -men det här är en modell
  som vi har jobbat med.

 78. Vi har bett förskollärarna själva
  att dokumentera aktiviteter.

 79. Vanligtvis är det forskare som kommer
  ut i förskolan och dokumenterar-

 80. -och då blir det vad som händer
  vid vissa tidpunkter.

 81. Men när förskollärarna
  själva gör det-

 82. -kan vi fånga upp
  det som händer spontant.

 83. När nåt händer dokumenteras det.
  Det ger en mycket rikare inblick-

 84. -i hur verksamheten ser ut
  och vad barn gör.

 85. Vi har bett dem dokumentera
  tre olika aktiviteter.

 86. Det ena är när barnen leker och de
  försöker ta sig in och delta i leken-

 87. -till exempel ta en roll i leken.

 88. Den andra varianten är när man ser
  att barnen återkommande leker en lek-

 89. -och funderar på om man kan bidra
  till att utveckla leken.

 90. Det är särskilt viktigt om vissa barn
  får väldigt marginaliserade roller.

 91. Att alltid vara hund i hundkojan
  är ingen utvecklande roll att få.

 92. Eller om de leker affär
  kan man föra in fler moment.

 93. Man kan skriva etiketter på varor.

 94. Man kan föra in pengar. Var
  kommer varorna ifrån till affären?

 95. Nya moment som kan få fler barn
  att delta och leken att ta nya vägar.

 96. Den tredje varianten är att
  etablera nån typ av ramberättelse-

 97. -alltså etablera en fantasivärld.

 98. En lekram som barnen kan leka inom
  och bortom och se vart det tar vägen.

 99. Så det är lite olika aktiviteter
  vi har tittat på.

 100. Förskollärarna kommer
  till universitetet med filmerna-

 101. -för regelbundna träffar.

 102. Vi tittar på dem i mindre grupper
  och diskuterar vad vi ser-

 103. -och hur verksamheten kan utvecklas.

 104. Sen följer vi upp det i helgrupp och
  lyfter saker av mer allmänt intresse.

 105. Forskargruppen ger också
  kortare föreläsningar-

 106. -om olika teoretiska redskap för att
  förstå lek, lärande och undervisning-

 107. -och i förlängningen organisera
  för lärande och lek.

 108. Sen upprepas det iterativt
  många gånger.

 109. På ett internat i slutet av terminen
  samlar vi upp vad vi har lärt oss-

 110. -vad vi behöver veta mer om och hur
  vi ska utveckla arbetet nästa termin.

 111. Då ger deltagarna sina reflektioner.

 112. Hur är det att vara med
  i det här projektet?

 113. Vad ser cheferna för utmaningar?
  Hur skapar de förutsättningar?

 114. Sen tittar forskargruppen igen
  på filmerna-

 115. -transkriberar allt som sägs och görs
  på filmerna och gör en analys.

 116. Det var lite kort
  om hur vi har jobbat i projektet.

 117. Det är alltså förskollärare,
  utvecklingschefer, förskolechefer-

 118. -och forskare
  som har gjort det här tillsammans.

 119. Några av våra teoretiska utgångs-
  punkter från tidigare forskning:

 120. Man kan börja med att tala om lek.
  Det är svårt att definiera.

 121. Forskare har försökt att klargöra
  vad lek är under väldigt lång tid.

 122. Ingen har hittat en definition-

 123. -som är gemensam
  för allt vi kallar "lek"-

 124. -och samtidigt exklusiv-

 125. -och alltså skiljer ut det
  från till exempel spel.

 126. I stället för att försöka det igen
  tar vi en annan ingång.

 127. Då bygger vi på
  filosofen Ludwig Wittgenstein-

 128. -som har skrivit om att förstå
  begrepp utifrån "familjelikheter".

 129. Han resonerar så här:

 130. "Jag kan inte karaktärisera det
  bättre än som 'familjelikheter'."

 131. "Ty det är så olika likheter
  hos medlemmar av en familj"-

 132. -"griper in i och korsar varandra.
  Växt, anletsdrag, ögonfärg"-

 133. -"sätt att gå, temperament, etc."

 134. "Och jag säger
  att spelen bildar en familj."

 135. Om man tar en familj som ett exempel
  kan man oftast se ett släktskap.

 136. Man ser föräldrarna i barnen.
  Man ser att de är släkt.

 137. Nåt gör att vi kan se
  att de är relaterade.

 138. Men de särdragen
  finns även i andra familjer.

 139. Man kan identifiera
  att de hänger ihop-

 140. -men inte definiera vad som
  skiljer dem från alla andra familjer.

 141. Om man resonerar så är lek
  ett annat exempel på det.

 142. Vissa saker återkommer oregelbundet
  i alla aktiviteter vi kallar lek-

 143. -men andra faller bort
  eller tillkommer.

 144. Hur kan man då studera lek
  ur den här utgångspunkten?

 145. Vi hanterade det så här:

 146. Om man spelar in aktiviteter
  som barn och vuxna är engagerade i-

 147. -kan man se att deltagare själva
  signalerar för varandra-

 148. -när de går i och ur lek.

 149. Det kan vara att man explicit säger
  "Ska vi leka?"-

 150. -eller att man går direkt in
  i lek och säger-

 151. -"Du var mamman och jag hunden,
  och detta hände"-

 152. -och så är man i gång.

 153. För att det ska bli gemensam lek
  måste man signalera om man leker.

 154. Eftersom deltagarna gör det synligt
  blir det synligt för analytikern-

 155. -och man ser skiftena.

 156. Då behöver man inte begränsa sig
  till att lek är bara detta-

 157. -utan kan vara öppen för att lek
  kan ta många olika uttryck.

 158. Man skiljer inte ut lek och icke-lek.

 159. Det som deltagarna ser som lek,
  det tar man som lek.

 160. Då kan man identifiera det utan att
  definiera det i traditionell mening.

 161. I förskolan pratar man ofta
  om "lekens frihet"-

 162. -och det finns
  ett starkt värde i det.

 163. Men man kan problematisera det
  och säga-

 164. -att leken aldrig är fri fullt ut.

 165. Dels förutsätter lek, liksom andra
  aktiviteter, vissa erfarenheter.

 166. Om några vill leka "Star Wars" och
  andra inte känner till berättelsen-

 167. -då kan de antingen inte delta-

 168. -eller så får de ges roller
  där de bara instrueras.

 169. Det finns ingen agens för barnet.
  Man är tillskriven en begränsad roll.

 170. Och som Vygotskij har skrivit
  rymmer alla lekar nån typ av regler.

 171. I en viss lek finns det vissa regler.
  De kan förhandlas om till en ny lek-

 172. -men för att leka gemensamt måste
  man förhålla sig till vissa saker.

 173. Den holländske forskaren
  Bert van Oers har bidragit-

 174. -med en differentiering
  av hur vi kan förstå fri lek.

 175. Vi förstår ofta fri lek som fri från-

 176. -att barnen är fria
  från förskollärarnas inblandning.

 177. Men det kan förstås som frihet att ta
  en aktivitet i oväntade riktningar.

 178. Enligt honom är det viktigare,
  för det ligger i tanken med lek-

 179. -att det är oklart var man ska hamna.

 180. Så friheten att ta en aktivitet i
  en oväntad riktning är mer avgörande.

 181. Då säger han att det är neutralt vad
  gäller förskollärarens medverkan.

 182. Man kan ta en lek i oväntad riktning
  med och utan förskollärare.

 183. Som jag nämnde talar vi om
  "som om" och "som är"-

 184. -och även "tänk om" som analytiska
  redskap för att förstå skiftena-

 185. -när man går i och ur lek.

 186. "Som är" är vedertagen kunskap
  i nån bemärkelse-

 187. -alltså konventionell förståelse
  av saker och ting.

 188. "Som om" är att agera på nåt sätt-

 189. -som är annorlunda än hur det är
  enligt konventionell förståelse.

 190. Om man säger att det här bordet
  är ett sjörövarskepp-

 191. -då hanterar man det som om det är
  nåt annat än vad det vanligtvis är.

 192. Man kan tala om detta
  som en medveten fiktion.

 193. Man skapar en föreställd värld
  snarare än en faktisk värld.

 194. Vi tittar också sen på exempel
  på vad man kan kalla "tänk om".

 195. I pedagogiska sammanhang betonar
  man ofta vikten av att reflektera.

 196. Det är att återvända och försöka
  förstå varför det blev som det blev.

 197. Men "tänk om" är mer att föregripa.

 198. "Om vi gör så här borde detta hända.
  Ska vi prova?"

 199. Det är ett framåtriktat tänkande,
  medan reflektion är bakåtriktat.

 200. Vi bygger på forskning
  från olika forskningstraditioner-

 201. -framför allt
  från vår egen empiriska forskning.

 202. Ett av dessa forskningsspår
  är utvecklingsforskning.

 203. Där talar man ibland
  om fylogenes och ontogenes.

 204. Fylogenes handlar om
  människans utveckling-

 205. -och ontogenes
  om individens utveckling.

 206. En framstående utvecklingsforskare
  som heter Tomasello-

 207. -har argumenterat för och visat att-

 208. "den enkla handlingen att peka ut
  ett objekt för nån annan"-

 209. -"för att dela uppmärksamhet på det
  utgör ett unikt mänskligt beteende."

 210. Att vilja få andra att se det vi
  själva sett, det gör redan små barn.

 211. De pekar och säger "dä".
  Vuxna är ofta responsiva och säger-

 212. -"Ja, en buss" eller
  "Ja, en gul ballong. Den var fin".

 213. Det är grundläggande mänskligt att
  vilja få andra att se det vi sett.

 214. Han menar också att vi föds med
  en förmåga till "protokommunikation"-

 215. -en grundläggande kommunikation.
  Vi kan delta i ett utbyte med andra.

 216. Men förmågan utvecklas på ett viktigt
  sätt under det första levnadsåret.

 217. Studier har visat att om sex månader
  gamla barn är upptagna av ett objekt-

 218. -och det kommer in nån i rummet-

 219. -då fortsätter barnet
  antingen titta på objektet-

 220. -eller uppmärksammar individen.

 221. Men vid tolv månader visar barnen-

 222. -att de kan fästa uppmärksamhet både
  på objektet och den andra personen.

 223. De går från att kunna delta
  i en diad, en tvådelad relation-

 224. -"jag och objektet"
  eller "jag och du"-

 225. -till att kunna delta i en triad.

 226. "Jag och du" delar uppmärksamhet
  på nåt tredje.

 227. Den här triaden är bildligt talat
  undervisningens molekyl.

 228. Förutsättningen för undervisning-

 229. -är att två eller fler personer
  delar uppmärksamhet på nåt tredje.

 230. Och den här förmågan utvecklar man
  under första levnadsåret.

 231. Det är i utrymmet
  av den här triadiska relationen-

 232. -som undervisning
  som kulturell aktivitet tar plats.

 233. Att dela uppmärksamhet på nåt tredje
  är en förutsättning för undervisning-

 234. -men det är inte tillräckligt. Vi
  måste också samordna våra perspektiv.

 235. Det kan man enkelt illustrera.
  Säg att vi hade olika klossar här.

 236. Sen kanske man sorterar
  eller gör nåt med dem.

 237. Om man talar om
  vilka som är lika och olika-

 238. -kanske läraren förstår dem
  som geometriska former.

 239. Ett barn kanske förstår dem som
  färger och ett annat som material.

 240. Nån fjärde tänker att det är
  troll som går på promenad.

 241. Alla är möjliga perspektiv,
  men gemensam förståelse blir svårt-

 242. -om man inte samordnar perspektiven,
  vad man talar om dem som-

 243. -exempelvis former eller troll
  som är på utflykt i skogen.

 244. Så man måste dela uppmärksamhet
  men också samordna perspektiv.

 245. Från kommunikationsforskning plockar
  vi upp en teoretisk förståelse-

 246. -av hur man kan förstå kommunikation
  som ett spänningsfält-

 247. -mellan å ena sidan ett försök
  att samordna sina perspektiv-

 248. -att hitta en gemensam förståelse-

 249. -för att skapa en gemensam aktivitet-

 250. -och samtidigt att individer
  i en aktivitet alltid förstår olika.

 251. Vi har aldrig identisk förståelse
  i en grupp.

 252. Det finns skillnader i förståelse,
  vilket kan kallas "alteritet".

 253. Men det använder vi mer specifikt
  när vi tittar på lek-

 254. -som förslag som handlar om
  att ta leken i en ny riktning.

 255. Att den inte följer en utstakad väg.

 256. Vi ska se exempel på hur det kan
  se ut och hur man svarar an på det.

 257. Lek är ju en eller många typer
  av kommunikativa aktiviteter-

 258. -så där finns denna spänning.

 259. Man måste etablera en samsyn,
  intersubjektivitet-

 260. -för att kunna leka tillsammans.

 261. Men man har inte identisk förståelse-

 262. -och för att leken inte ska stagnera
  måste man föra in nån skillnad.

 263. Om man har objekt av nåt slag-

 264. -och nåt barn tycker att det är hus
  och har en lek utifrån det-

 265. -och annan att det är fotbollar-

 266. -och börjar sparka i väg dem,
  då är det helt olika aktiviteter.

 267. Sen kan man försöka upprätta
  en gemensam aktivitet av dem.

 268. Att det är hus, och sen kommer en
  jätte och man måste skydda husen

 269. Man kan hela tiden förhandla om
  och gå i och ur intersubjektivitet.

 270. Det är inte att man börjar leka
  och sen varar det hela tiden.

 271. Man faller ofta ur och in i detta-

 272. -och förhandlar om vad man leker,
  hur det ska gå och vad man får göra.

 273. En målsättning med
  det här perspektivet på undervisning-

 274. -är att befrämja barns "agency"
  eller aktörskap.

 275. Det är ett begrepp som handlar om
  att man kan distansera sig-

 276. -från den omedelbara situationen. Man
  gör inte bara som man blir tillsagd.

 277. Man frågar om man vill göra det
  eller kan göra det på nåt annat sätt.

 278. Men blir en aktör,
  inte bara en mottagare.

 279. Det vi kallar alteritet, förslag
  att ta leken i oväntade riktningar-

 280. -kan ses som ett uttryck för
  att deltagare har agency.

 281. De har möjlighet att ge förslag
  på hur man ska leka.

 282. Har man ingen agency
  kan man inte ge den typen av bidrag.

 283. Så det är viktigt att barn
  tydligt lär sig att de har agency-

 284. -att de blir aktörer.

 285. Att de har makten över aktiviteter
  och kan säga nej till auktoriteter.

 286. Att de kan säga nej till lärarens
  förslag. Vi ska se exempel på det.

 287. Det är en viktig socialisation,
  att barn blir aktörer i sina liv-

 288. -snarare än bara mottagare
  eller några som följer med.

 289. Man kan ta ställning,
  ge andra förslag och så vidare.

 290. När vi bygger på det här arbetet-

 291. -har vi tittat på en utvecklings-
  forskare som heter Barnett.

 292. Han menar att undervisning utmärker
  människan som människa-

 293. -att människan är
  den undervisande varelsen.

 294. Han menar
  nåt specifikt med undervisning.

 295. Formulerat om i våra termer
  är kärnan i hans undervisning-

 296. -dels en intention att få nån annan
  att se eller inse-

 297. -nåt man själv har sett eller insett-

 298. -och att det består i att man svarar
  på varandras responser.

 299. Man ger ett bidrag, nån ger respons
  och sen svarar man på den.

 300. Man anpassar hur man förklarar
  eller visar nåt-

 301. -utifrån vad man får för respons.

 302. Då blir inte undervisning
  nåt vi kan hänföra till en part.

 303. En person kan aldrig undervisa.
  Det är nåt man gör tillsammans-

 304. -eftersom det bygger
  på responsivitet.

 305. Om barnen inte deltar
  blir det ingen undervisning.

 306. Jag ska återkomma till
  och utveckla detta.

 307. Att undervisning handlar om att få
  andra att inse det man själv insett-

 308. -det ska inte förstås som att
  det de ska lära sig är givet-

 309. -som vad tre plus två är och så.

 310. Det kan vara väldigt öppna saker-

 311. -till exempel att inse
  att man kan lära sig att lära.

 312. Det finns sätt
  att bli duktigare på att lära sig.

 313. Det finns mer kraftfulla sätt om man
  vill förstå och minnas saker-

 314. -än att bara repetera
  eller hoppas på det bästa.

 315. Eller att bli bekant
  med berättelseformen-

 316. -vilket vi använder i alla kulturer
  för att kommunicera och skapa mening.

 317. Berättelser gör världen begriplig,
  och vi för kunskap vidare så också.

 318. Och berättelser utmärks av nåt.
  De har vissa särdrag.

 319. Men bara för att barn tar över formen
  är inte berättelsen given.

 320. Vad berättelserna handlar om
  och vad som händer i dem-

 321. -är fortfarande öppet.

 322. Det är en viktig påminnelse om-

 323. -att det finns både innehåll
  och öppenhet i undervisning.

 324. Och det finns ingen kausal relation
  mellan undervisning och lärande.

 325. Vi kan inte undervisa på ett visst
  sätt för att lära barnen just detta.

 326. Det är alltid en öppen fråga vad
  nån tar med sig från en aktivitet.

 327. Innehåll innebär inte att det är låst
  hur man ska förstå saker och ting.

 328. Undervisning blir då en gemensam
  aktivitet med vissa särdrag-

 329. -och som förskollärare ska engagera
  barnen till att delta i.

 330. Och eftersom det görs gemensamt
  är alla deltagare lika viktiga-

 331. Barnen är lika viktiga aktörer
  som lärarna.

 332. Man kan inte bara förlägga det
  hos en part.

 333. Däremot har förskolan ett uppdrag
  att introducera barn för-

 334. -och stötta dem i att ta över
  kulturella kunskapsformer.

 335. Värdefulla sätt att kunna.

 336. Hur man tar sig an det blir kritiskt
  för hur man svarar på uppdraget.

 337. Hur skapar man förutsättningar för
  barn att ta över kulturella resurser-

 338. -för att göra världen begriplig,
  så att man kan lära av och leka med.

 339. Så vad förskollärare gör
  är kritiskt för undervisningen-

 340. -men man kan inte reducera
  undervisningen till bara den parten.

 341. Alla deltagare bidrar till att
  upprätta den gemensamma aktiviteten.

 342. Men som representanter
  för institutionen förskola-

 343. -och som
  mer erfarna kulturella deltagare-

 344. -har man ett ansvar att se till att
  barn ges möjligheter att upptäcka.

 345. Så trots att deltagarna ses
  som jämställda parter-

 346. -har förskolläraren ett ansvar
  att engagera barn-

 347. -i aktiviteter som är utvecklande,
  roliga och givande.

 348. Som vi redan nämnt
  finns det ingen kausalitet-

 349. -mellan undervisning och lärande.

 350. Att undervisning är
  en gemensam aktivitet innebär inte-

 351. -att man går från aktiviteter
  med identisk förståelse.

 352. Men man gör skillnader i förståelse
  till en tillgång-

 353. -för att visa barnen
  att man kan förstå saker olika sätt-

 354. -och för att de ska få
  en vidare repertoar-

 355. -av olika sätt att förstå nåt.

 356. Ett problem kan inte bara lösas
  på ett sätt.

 357. Hur får man tag på en nallebjörn
  som man har tappat bort?

 358. Kan man kommunicera det så att
  andra kan hjälpa en att hitta den?

 359. Man lär sig att det finns
  olika sätt att lösa problemet på.

 360. Så en avsedd utkomst är att öka barns
  repertoar av sätt att förstå nåt-

 361. -att världen berikas, inte att snäva
  in den till bara en förståelse-

 362. -utan att visa att man kan förstå
  saker på många olika sätt.

 363. Man får en rik repertoar för att
  ta sig an och förstå saker på.

 364. Och att befrämja barn agency,
  att de blir aktörer som kan göra val-

 365. -som kan ta ställning och ge bidrag,
  inte bara vara mottagare.

 366. I detta undervisningsbegrepp finns
  en tydlig skillnad mot instruktion.

 367. Instruktion kan vi förstå
  som om jag säger hur nåt är-

 368. -hur nåt fungerar
  eller vad nåt heter-

 369. -då har jag gett en instruktion,
  oberoende av vad jag får för respons.

 370. Däremot kan man inte säga
  att jag har undervisat.

 371. Undervisning blir det först när jag
  får en respons från den lärande-

 372. -och anpassar vad jag gör
  till den responsen.

 373. "Jaha, du förstod det så. Då kan jag
  ta det här exemplet i stället."

 374. Först när man svarar på responser
  blir det undervisningsaktivitet-

 375. -som vi ser det.

 376. Då kan man inte säga som vi brukar
  att man undervisar nån i nåt.

 377. Däremot kan man instruera nån.

 378. Vi jobbar ofta så i förskolan
  att man ser vad barn leker-

 379. -och ser att de är
  väldigt intresserade av det.

 380. Då organiserar man en aktivitet runt
  det. Det är en typ av responsivitet.

 381. Man plockar upp vad de gör.

 382. Men det är inte det
  vi menar med responsivitet.

 383. Responsivitet i det här fallet-

 384. -är nåt man gör på tur-för-tur-basis
  i en aktivet.

 385. Jag ger ett bidrag, du ger ett svar
  och jag förhåller mig till svaret.

 386. Det är det som sker i aktiviteten
  som vi avser med responsivitet.

 387. Att man samordnar sig samtidigt som
  det finns en skillnad i förståelse.

 388. Jag har nämnt det här-

 389. -att relationen mellan undervisning
  och lärande inte är enkel.

 390. Deltagare går in i en aktivitet
  med delvis skilda förståelser-

 391. -och går ut aktiviteten
  även med delvis nya förståelser.

 392. Så är det här också. Alla går inte in
  med identisk förståelse-

 393. -och går inte härifrån och förstår
  vad de har tagit del av likadant.

 394. Det är oberoende av
  hur undervisningen ser ut.

 395. Det är ett grundläggande faktum
  att människor har olika erfarenheter.

 396. Vi blir inte identiska för att
  vi är med i en gemensam aktivitet.

 397. Det finns alltså ingen kausalitet
  mellan undervisning och lärande.

 398. Ibland talar man i dag om linjäritet-

 399. -tanken att detta leder till detta
  i nån enkel mening.

 400. Och undervisning krävs inte
  för lärande.

 401. Väldigt mycket av det vi kan
  har vi lärt oss utan undervisning.

 402. Men däremot kan undervisning erbjuda
  olika goda möjligheter-

 403. -för att nån ska kunna förstå
  eller inse nåt.

 404. Det är inte godtyckligt
  hur vi gör de här aktiviteterna.

 405. De kan göra väldigt olika skillnad
  beroende på hur vi utformar dem.

 406. I samband med att man nu talar om
  undervisning i förskolan-

 407. -har man även fört in utbildning.
  Det har inte använts så i Sverige-

 408. -men internationellt talar man om
  "early childhood education".

 409. Där ligger det i benämningen
  av det vi kallar förskola.

 410. Om man då tar perspektivet
  som jag pratar utifrån-

 411. -då är utbildning
  den vidare berättelse-

 412. -som sammanlänkar olika aktiviteter.

 413. Man gör synligt för barn
  hur det vi gör nu relaterar till-

 414. -vad vi har gjort förut och ska göra
  i morgon, när vi ska på utflykt.

 415. Man ser hur saker hänger ihop,
  har med varandra att göra.

 416. Man vill komma bort från att göra
  en sak, sen nåt annat och nåt tredje.

 417. Att få barn
  att inse att det hänger ihop.

 418. Då blir det tydligare att det man vet
  blir en resurs för att lära sig nytt.

 419. Lärandet blir kumulativt på ett annat
  sätt än med bara skilda nedslag.

 420. Så utbildning blir ett metanarrativ-

 421. -en berättelse som väver samman
  de här enskilda berättelserna.

 422. Den väven gör en utbildning av
  enskilda undervisningsaktiviteter.

 423. När vi började projektet
  och sökte medel-

 424. -då pratade vi om lekbaserad
  undervisning eller pedagogik.

 425. Som en utkomst av projektet talar vi
  i dag om "lekresponsiv" i stället.

 426. Det finns skäl till det.

 427. "Lekbaserad" är ganska vanligt
  i litteraturen-

 428. -medan vi har bidragit
  med "lekresponsiv".

 429. Ett skäl är att "lekbaserad"
  lätt leder tankarna till-

 430. -att man måste starta i lek
  tills man har lärt sig vissa saker.

 431. Det är inte så vi ser det-

 432. -utan det är snarare att lek
  kan komma i spel när som helst-

 433. -och vara viktig att respondera på.

 434. Ibland startar man i lekaktivitet,
  ibland i en annan-

 435. -men leken kan ändå komma i spel, och
  då måste man förhålla sig till den.

 436. Så därför talar vi "lekresponsiv".

 437. Man måste inte starta i lek,
  även om man kan göra det.

 438. Det var kanske en abstrakt genomgång-

 439. -men jag ska försöka illustrera
  begreppen med konkreta exempel.

 440. Vi har ett jättestort material
  som förskollärarna har spelat in-

 441. -filmer som vi har analyserat för att
  arbeta fram det här perspektivet.

 442. Men för att se hur det kan yttra sig
  i en förskoleverksamhet-

 443. -ska jag ge exempel av tre slag.

 444. Först är det kortare exempel-

 445. -på när förskollärare söker tillträde
  till barns lek-

 446. -försöker utveckla lek
  och ger bidrag.

 447. Och hur tas det emot? Vad händer och
  vilka olika sätt kan det göras på?

 448. Det är exempel från olika lekar.

 449. Sen är det exempel
  från en längre aktivitet-

 450. -om undervisning och lärande
  om skriftspråk.

 451. Barnen har initierat en lek om det
  och bjuder in förskollärarna.

 452. Det här är exemplet Bokstavstjuven.

 453. Ett tredje exempel är en variant
  där förskolläraren berättar-

 454. -en ramberättelse,
  etablerar en fantasivärld-

 455. -där barnen deltar
  i en sorts gemensam problemlösning.

 456. Hur utvecklas den och vad
  kan man lära av den aktiviteten?

 457. Det är exemplet Busiga Ralf.

 458. Jag vet inte om ni långt borta kan
  se, men jag ska läsa upp det.

 459. Namnen i versaler är förskollärare,
  och de övriga är barn.

 460. Här är det två barn
  som har börjat leka en frisörlek.

 461. De har en frisörsalong.

 462. förskolläraren Anna ser det,
  kommer in och sätter sig.

 463. "Jag kan ta en bok under tiden."
  "Oj."

 464. "Nästa kan komma."
  Barnen ser att de har en kund.

 465. "Är det min tur?" Hon sätter sig,
  och ena barnet börjar fixa håret.

 466. "Jag tar av tofsen."
  "Nu hämtar jag en stol."

 467. "Jag vill ha lite färg."
  "Vilken färg?"

 468. "Lite rött i."
  "Då hämtar jag en kam."

 469. Ett barn vill sätta sig Annas knä.

 470. "Man jag är hos frisören."

 471. "Har du haft många kunder i dag?"

 472. Här ser man hur förskolläraren
  tar sig in i den här leken.

 473. Hon ser barnen starta upp en lek-

 474. -och i stället för att fråga vad de
  leker eller om hon får vara med-

 475. -tar hon en roll som saknas. Det
  finns två frisörer men ingen kund.

 476. Hon tar den rollen och signalerar det
  med att ta en bok.

 477. Hon behöver inte säga att hon är
  kund, utan så gör man hos frisören-

 478. -när man väntar på sin tur.

 479. Då svarar barnen direkt an på det
  och ber henne komma-

 480. -och så är leken i gång.

 481. Sen pågår leken längre.
  Det här var bara inledningen.

 482. Men det är ett väldigt skickligt sätt
  att ta sig in i leken-

 483. -och bli en deltagare i den.

 484. Det här är från en annan lek,
  några barn som leker bockarna Bruse.

 485. "Wrao... Här kommer ett annat troll,
  ett troll som äter trollen."

 486. Ett barn ligger under bänken, bron.
  "Nej, du var vårt mammatroll."

 487. "Men mina barn, ni måste ta bocken."

 488. Här försöker läraren föra in en roll,
  ett annat troll som äter trollen.

 489. En anledning att föra in nya roller
  är att fler barn ska kunna delta.

 490. Vissa av de klassiska lekarna har ett
  väldigt begränsat antal deltagare.

 491. Men barnet köper inte att det är
  ett troll som äter andra troll.

 492. "Men du kan vara vårt mammatroll."
  Man förhandlar om bidraget.

 493. Det är okej med en annan roll,
  men det måste vara nån ordning.

 494. Detta är då längre fram.
  Läraren säger:

 495. "Men tänk,
  känner ni trollet Ludenben?"

 496. "Tänk om bara trollet Ludenben
  hoppar in bockarna Bruse-sagan."

 497. "Vet ni, vem är Ludenben?"

 498. "Jag"
  "Vilken saga är Ludenben med i?"

 499. "Brusarna, brusarna!"

 500. "Petter och hans fyra getter, va?
  I en sten bodde trollet Ludenben."

 501. "Han var arg och hungrig som en..."
  "Vi kan ju leka den leken."

 502. "Då vill jag vara katten."

 503. Här är då ett annat försök
  att få in en ny karaktär i leken-

 504. -från en annan bekant berättelse.

 505. Det är kanske därför det skär sig.
  Barnen accepterar inte detta.

 506. Barnet säger "Vi kan leka den leken".

 507. Man vill leka antingen bockarna Bruse
  eller Ludenben.

 508. "Men i så fall vill jag vara katten."

 509. Så hur man svarar an på förslag
  om att ta en lek i en ny riktning-

 510. -eller att föra in en ny roll,
  det är öppet för förhandling.

 511. Det är inte så
  att det antingen accepteras-

 512. -eller motsätts, då.

 513. Det här är ett intressant exempel på
  hur man förhandlar om de här sakerna.

 514. Det är några barn som har börjat leka
  en lek med roller.

 515. Vera och Sofia.
  De har engagerat förskolläraren-

 516. -och gett henne rollen som farmor.
  De själva är storasystrar.

 517. Sen fanns det några bebisar också.

 518. Det ena barnet säger till det andra:
  "Läs den!"

 519. "Du menar sångerna?"

 520. "Men hur ska ni kunna läsa?
  Kan ni läsa, storasystrarna?"

 521. "Ja."
  "Få se. Kom så läser vi."

 522. "Vi leker..." och nåt ohörbart.

 523. "Kan ni inte läsa för mig,
  storasystrar?

 524. "Nej."

 525. "Jag som är farmor älskar
  att höra på saga."

 526. "Just det! Vi skulle ju på fest i dag
  och är redan försenade."

 527. "Oj, men..."
  "På skolan skulle vi till fest."

 528. "Nu måste vi dra", och så försvinner
  de till ett annat rum.

 529. Det är en väldigt kreativ lösning.

 530. De introducerade själva att läsa-

 531. -men sannolikt "som om",
  att man låtsasläser.

 532. Men förskolläraren fångar upp det och
  ber dem läsa "som är".

 533. Det är barnen inte intresserade av,
  utan de vill leka vidare.

 534. Först säger de bara nej
  men inser att det inte räcker.

 535. De måste bemöta det på nåt sätt
  och hittar det inom "som om"-ramen.

 536. "Vi skulle till en fest och är sena".
  De löser de problemet.

 537. Teoretiskt sett kan man säga att de
  bemöter alteritet med alteritet.

 538. Man kan se det som en indikator på
  att de har agency, eller agentskap.

 539. De säger nej till lärarnas förslag.

 540. De måste inte gå med
  på alla lärarens förslag-

 541. -utan är själva aktörer i leken,
  tar ansvar och vill nånting.

 542. Det är några exempel på hur det kan
  se ut när man försöker ta sig in-

 543. -och hur det kan tas emot, framför
  allt när man försöker ändra leken-

 544. -öppna för en annan riktning
  eller nya roller.

 545. Men en del aktiviteter
  handlar också väldigt tydligt om-

 546. -traditionella kunskapsämnen,
  kunskapsinnehåll.

 547. Ett exempel är
  när man jobbar med skriftspråk-

 548. -i det här fallet inom ramen
  för en lek.

 549. Barnen har spelat
  ett spel som heter Bokstavstjuven.

 550. Sen har de börjat rita bokstavstjuven
  och försöka skriva sina namn.

 551. Då kommer en förskollärare:
  "Vad är det ni gör?"

 552. Det är ett annat sätt att närma sig
  aktiviteten som de har startat.

 553. "Vi gör bokstavstjuven. Kolla,
  tjuven har stulit våra bokstäver."

 554. "Titta!"
  "Var är bokstavstjuven, då?"

 555. "Det där är när han sover,
  och det där är..."

 556. Här börjar man etablera en samsyn.
  Vad leker vi? Vad är det de ritar?

 557. "Det är bokstavstjuven,
  och han har stulit våra bokstäver."

 558. Sen händer det lite där emellan.

 559. Barnen försöker involvera den första
  förskolläraren, som här heter Linn.

 560. "Linn, bokstavstjuven har stjälit L."

 561. "Tjuven?"
  "Ja, den har stjälit din bokstav."

 562. "Nej! Vad heter jag då,
  om jag inte har nåt L längre?"

 563. Barnen ger förslag på ord
  som börjar på L, som "Linda".

 564. "Inn", säger hon själv då.

 565. "Eller lilla."

 566. En intressant sak är att barnen
  försöker få med Linn i aktiviteten.

 567. Hon behöver inte göra nåt
  för att bli deltagare.

 568. Hon blir tilltalad, "Bokstavstjuven
  har stulit din första bokstav".

 569. Det intressanta är
  hur hon svarar på detta.

 570. Hon köper premissen
  att bokstäver kan stjälas-

 571. -och planterar en utmaning
  i respons på detta.

 572. "Vad heter jag då, om bokstavstjuven
  har stulit min första bokstav?"

 573. Hon är med på noterna
  och planterar en utmaning.

 574. Och det är utmanande för barnen.
  De föreslår ord som börjar på "lin".

 575. En annan förskollärare säger:

 576. "Vad heter du, Maria,
  om bokstavstjuven har tagit ditt M?"

 577. Maria säger nåt.
  Olle säger: "Mitt O?"

 578. "Vad händer då?

 579. "Om du tar bort det första O:et
  i Olle, vad blir det då?"

 580. "Hur kan man ta reda på det?"
  "Att man stave."

 581. De fortsätter prata om det och hur
  man kan ta reda på vad som händer-

 582. -med ens namn om nån stjäl bokstaven.

 583. Det är ytterligare ett steg
  i den här aktiviteten.

 584. "Vad blir det då? Ni
  får försöka ta reda på det."

 585. Barnen har försökt skriva
  sina namn på teckningen.

 586. "Maria, håll för L:et.
  Vad står det då?"

 587. Hon har skrivit "aria".
  "A-r-i-a, a-r-i-a, a-r-i-a..."

 588. "Aria!"
  "Ja, det blev det."

 589. Tidigare har förskolläraren planterat
  en utmaning-

 590. -och här ger hon en första strategi
  för att ta sig an utmaningen.

 591. I början kan det vara svårt
  att urskilja det-

 592. -och då är det en stor hjälp
  att lägga fingret över.

 593. En enkel strategi som hjälper barnen
  att komma fram till-

 594. -vad det blir av namnet utan
  första bokstaven. Lägg fingret över.

 595. Och då plockar Maria upp det.

 596. Sen föreslår den andra läraren
  att de ska hämta sina namnlappar-

 597. -som de använder
  där de har sina lådor och så.

 598. "Kanske kan ni ta hjälp av dem."

 599. -"Titta. L-l-e. Lle."
  -Ja, precis!

 600. Maria fortsätter
  med kompisens exempel, "Olle".

 601. Förskolläraren ger ännu en strategi,
  att hämta namnlapparna-

 602. -och använda dem för att titta
  och försöka urskilja det.

 603. "Maria, kan du hjälpa Niclas?"
  Hon börjar ljuda.

 604. "Om vi tar väck N..."
  Sen lägger hon fingret över.

 605. "Islas, islas..."

 606. Hon pekar på C, att det låter som K.
  "Iklas."

 607. Hon visar att hon kan använda
  den här strategin-

 608. -och hjälper de andra barnen,
  får den rollen som mer erfaren.

 609. "Vad händer om bokstavstjuven
  tar min första bokstav, då?"

 610. "Då blir du...vänta..."
  De börjar säga ord som börjar på A.

 611. "Vi får hitta Annikas namn.
  Var är det?"

 612. "Där." De letar efter namnlappen.

 613. "Står det mitt namn där?"
  "Nej, där."

 614. "N-n-i-k-a. Nnika."

 615. Särskilt Maria har nu fångat upp
  strategin och kan använda den-

 616. -för att läsa ut vad det blir
  om man tar bort första bokstaven.

 617. Sen försöker barnen engagera
  en tredje förskollärare och säger-

 618. -"Bokstavstjuven har tagit
  din bokstav" till Sanna.

 619. "Vilken bokstav?"
  "Den!"

 620. "Och vad händer då med namnet?"
  Och Maria täcker över S:et.

 621. "A-n-n-a. Anna!"
  Hon visar att hon kan lösa problemet.

 622. Det intressanta här
  i relation till undervisning är-

 623. -att Sanna svarar an som de andra-

 624. -men planterar
  ytterligare en utmaning.

 625. "Vilken av mina bokstäver?"

 626. Det är inte bara första bokstaven
  som kan försvinna.

 627. Det är ännu mer komplext
  att urskilja det bland bokstäver.

 628. Men det fångar inte barnen upp, men
  det är intressant att det planteras.

 629. Ett exempel på hur man successivt
  kan plantera nya utmaningar.

 630. Men det viktiga är att man
  inte bara svarar an med utmaningar.

 631. Förskollärarna bidrar också med
  strategier för att ta sig an dem.

 632. Där ligger mycket pedagogik.

 633. Om vi bara gav utmaningar vore det
  inte mycket pedagogisk verksamhet.

 634. Vi ger dem också stöd
  att ta sig an utmaningarna.

 635. Det är ett exempel på en aktivitet
  där barnen engagerar förskollärarna-

 636. -och dessa svarar an med bidrag
  som är utmanande och stödjande.

 637. Det tredje exemplet, som håller på
  i en halvtimme eller nåt sånt...

 638. Där är det förskolläraren som
  etablerar en lek- eller fantasivärld-

 639. -för gemensam problemlösning.

 640. Det börjar med
  att det ringer på förskolans dörr.

 641. Barnen öppnar och det är ingen där,
  men där ligger ett brev.

 642. De tar in det till förskolläraren,
  och så börjar hon läsa:

 643. "'Hej, alla läskiga barn på Galaxen.
  Jag heter Busiga Ralf.'"

 644. "'Jag har lämnat magisk frukt åt er,
  men för att ni ska kunna få den'"-

 645. -"'måste ni ta er förbi alla
  läskiga hinder jag trollat fram.'"

 646. "'Vid varje hinder finns ett brev med
  ett uppdrag. Om ni inte löser det'"-

 647. -"'kan ni inte ta er förbi hindret.'"

 648. "'Om ni når fram till frukten och tar
  ett bett får ni en magisk kraft.'"

 649. Barnen börjar hoppa jämfota.

 650. "'Vilken kraft ni får när ni tar
  bettet får ni själva bestämma.'"

 651. Det slutar så här: "'Lycka till och
  akta er för alla läskiga monster'"-

 652. -"'som lurar runt hörnen. Mohahaha!
  Ralf.'"

 653. Aktiviteten sätter i gång,
  och det här är det första uppdraget.

 654. "'Ni allihop måste hitta
  tio runda föremål tillsammans.'"

 655. "Vad är 'föremål'?"
  "Tio runda saker."

 656. "Som den här?"
  Ett barn visar en pappersrulle.

 657. "Ja, precis."
  "Det där är min."

 658. "'Hittar ni det får ni en kraft och
  kan gå förbi de glödheta stenarna.'"

 659. Hon har lagt ut röda pappersark.
  "Oj då."

 660. "Kan ni tillsammans hitta tio
  runda saker och samla dem här?

 661. Så här kom första uppdraget.

 662. Det aktualiserar till exempel
  Minna, som frågar "Vad är föremål?"

 663. Det blir en meningsfull aktivitet
  där man stöter på nya begrepp.

 664. Det förklaras med "saker", och
  ett annat barn bidrar, "som detta".

 665. Men här får de sitt första uppdrag.
  De får successivt fler uppdrag.

 666. Här är det lite längre in.

 667. Gustav sa "Den tuggade i mitt ben".
  Det är en monsterfisk som ska sova.

 668. "Gjorde den? Nej, de somnade ju.
  Vi löste det uppdraget."

 669. "'Uppdrag tre: En vulkan har fått
  utbrott och marken är full av lava.'"

 670. "Vänta."
  "Jag klarar det inte."

 671. "'Ni kan använda en båt, men då
  måste ni samla tio avlånga saker.'"

 672. Nån visar fingrar.

 673. Det är ett exempel på
  att det finns regler i varje lek.

 674. Gustav kommer med ett förslag,
  som kan ses som alteritet.

 675. "Den tuggar lite på mitt ben."
  Det var nära att det gick illa.

 676. Men det köper inte förskolläraren,
  för om man bryter mot den regeln-

 677. -då faller hela ramen för leken,
  att man behöver lösa uppdragen.

 678. Så det svaras inte an på.
  Varje förslag vinner inte gehör-

 679. -utan det relaterar också till
  vad leken kräver för att fungera.

 680. Sen har de fått ett nytt brev.

 681. "'Uppdrag fyra.'"
  "Vilken dörr satt det på?"

 682. "Den."
  "Då ska vi kanske gå in där."

 683. "Ja, vi får kanske magiska krafter
  att döda monstren."

 684. "Lyssna så läser jag."

 685. "'I grottan har jag gömt
  den magiska frukten.'"

 686. "'Ni måste ta er igenom
  den läskiga tunneln.'"

 687. "Lyssna, det här är viktigt."

 688. "'Ni måste vara helt tysta för att
  inte väcka den osynliga draken.'"

 689. "Vi måste döda monstret!"

 690. "'Om ni lyckas hämta
  den magiska frukten'"-

 691. -"'kommer ni så fort ni tar ett bett
  att få bestämma en magisk kraft.'"

 692. "'Då får man också en kraft som gör
  att draken inte hör när ni pratar.'"

 693. Det är ett intressant exempel
  av andra skäl.

 694. Om man ser på de här turerna,
  164, 167 och 169-

 695. -så vill två barn döda monstret,
  men det svarar man inte an på.

 696. Det är inte i linje
  med förskolans tradition.

 697. Vi vill inte ge barnen attityden
  att man löser problem med våld.

 698. Då bekräftar man inte det. När
  exemplen kommer får man inget svar.

 699. Det är en del av socialisationen-

 700. -att man lär sig
  vad som är acceptabla bidrag.

 701. Så småningom slutar alltihop med
  att man lyckas lösa alla problemen.

 702. "Vad står det?"
  "'Grattis, ni lyckades.'"

 703. "'Nu får ni alla en magisk kraft
  när ni tar ett bett av frukten.'"

 704. Och så får de äppelklyftor.

 705. "Nu kan vi prata. Draken kan inte
  längre höra vad vi säger."

 706. "Nathan, Gustav och ni, jag vill veta
  vad ni har för krafter. Minna?

 707. "Eld."
  "Is."

 708. "Du då?"
  "Is."

 709. "Jag är osynlig."

 710. "Jag kan göra allting."

 711. "Det var en bra kraft."
  "Slå monstret"

 712. "Du då?"
  "Samma som Gustav."

 713. "Vad hade Gustav?"
  "Allting."

 714. Här återkommer det. Det inte blir
  ingen bekräftelse på "Slå monstret".

 715. Det var ingen bra magisk kraft.

 716. Det öppnar ju för vidare lek, när
  man har fått olika magiska krafter.

 717. Magisk kraft är inte en sak,
  att man kan flyga eller är stark.

 718. De kan vara av väldigt olika slag-

 719. -så det öppnar också för en vidare
  förståelse av vad man kan leka.

 720. Men om man tittar på aktiviteten kan
  man se några saker som utmärker den.

 721. Det var en planerad aktivitet.

 722. Man etablerar en fantasivärld,
  en fantasifull inramning-

 723. -med ett öppet slut. Man kan leka
  vidare med de magiska krafterna.

 724. Och inom ramen för
  den gemensamma leken möter barnen-

 725. -en serie utmaningar som kräver
  att de tillsammans löser problem-

 726. -att de organiserar sig
  för att ta sig över hinder.

 727. Att de beaktar social rättvisa.

 728. Det finns tillfällen där man ska
  välja att nån får göra nåt.

 729. Och barnen är väldigt engagerade.
  De är genuina deltagare.

 730. De är inte bara mottagare
  av instruktioner.

 731. En annan viktig sak är att gruppen
  både är en tillgång och en utmaning.

 732. Vi jobbar med gruppaktiviteter,
  inte en lärare och ett barn.

 733. Man kan få hjälp av andra-

 734. -men det är också svårare
  att samla tio saker ihop med andra-

 735. -än att göra det själv. Man måste
  förhålla sig till vad de andra har.

 736. Och reella problem planteras och
  hanteras inom ramen för lekvärlden.

 737. Till exempel tio avlånga föremål-

 738. -är saker som gäller utanför ramen
  men har en funktion i leken.

 739. Det är också ett exempel på nåt
  som Vygotskij har skrivit om.

 740. Det här med att kulturella resurser,
  i det här fallet breven-

 741. -de fyller en funktion i leken
  och bidrar till att föra den vidare.

 742. Man kan tala om hur man borde
  undervisa i förskolan-

 743. -att man kultiverar saker, att
  resurserna blir nödvändiga för leken-

 744. -snarare än att man separerar ut
  och övar på dem.

 745. Och olika typer av begrepp kommer
  i spel i den här aktiviteten.

 746. Jag ska sammanfatta några saker
  som jag ser som viktiga-

 747. -och några slutsatser man kan dra.

 748. Om man återvänder till
  vad lekresponsiv undervisning är-

 749. -så deltar lärare i aktiviteter
  som de upprättar ihop med barnen.

 750. Man försöker gå mellan
  att relatera "som om" och "som är".

 751. Man etablerar en lekram och där kan
  lära sig om nåt som gäller utanför.

 752. Och det fanns exempel på "tänk om"
  i Bokstavstjuven.

 753. "Vad händer
  om den stjäl den här bokstaven?"

 754. Att försöka föreställa sig
  vad det blir då.

 755. Man försöker ge barn reell stöttning
  i att lära sig om verkliga problem-

 756. -genom att engagera sig
  i fantasivärldar.

 757. Och lära sig leka på nya sätt genom
  att lära känna kulturella redskap-

 758. -som vidare uppsättning roller-

 759. -så att man kan leka
  andra roller i samhället.

 760. Det finns en massa yrken och roller.

 761. Med en vidare repertoar kan man
  fantisera utifrån de rollerna.

 762. Man berikar föreställningsförmågan
  med resurser att fantisera utifrån.

 763. Kritiskt är att förskollärarna
  blir deltagare och medskapare-

 764. -i aktiviteten med barn.

 765. Vad gäller det här med innehåll
  såg vi, framför allt i början-

 766. -att innehåll ofta blev isolerade.
  De var inte synkade.

 767. Man försökte föra in ett innehåll
  utan samklang med leken-

 768. -och då var det som om barnen
  och läraren hade olika projekt.

 769. Efter hand utvecklas det till att
  innehåll blir integrerade i leken-

 770. -så att de blir nödvändiga
  för att leken ska fortsätta.

 771. Breven är ett exempel på det.

 772. Utan dem kommer man inte vidare
  i berättelsen.

 773. Man vill att innehållen som man
  försöker göra barnen medvetna om-

 774. -ska bli nödvändiga för leken-

 775. -och inte nåt som man försöker trycka
  in där det inte passar.

 776. De bör kunna bidra till
  att utveckla leken.

 777. Som räkning om man leker affär,
  det fyller en reell funktion.

 778. Vad kostar varorna, hur mycket har du
  och vad får du tillbaka?

 779. Vi ser en annan sak
  i vårt stora material.

 780. Ofta tänker man att man måste basera
  undervisningen på barnens intresse.

 781. Det kan man delvis göra men vi ser-

 782. -att det inte är avgörande
  för hur aktiviteterna utvecklas.

 783. Det avgörande är huruvida man lyckas
  etablera en gemensam aktivitet-

 784. -så att man inte kör parallella spår.

 785. Det sker inte bättre
  eller mer frekvent-

 786. -om barnen har initierat aktiviteten
  eller tvärtom.

 787. Det beror på hur den utvecklas,
  inte vem som startar den.

 788. Både förskollärare och barn ger
  förslag till att utveckla lekar-

 789. -och svarar an på
  och säger nej till såna förslag.

 790. Det är inte ofria förskollärare
  och fria barn.

 791. Båda parter kan ta den ena
  eller den andra hållningen-

 792. -till exempel för att beakta regler
  för att lekens ska kunna fortgå.

 793. Det centrala är
  just det som van Oers skriver om-

 794. -att deltagarna,
  barn som förskollärare, är fria-

 795. -att ta aktiviteter i nya riktningar.

 796. I vissa fall är förskolläraren
  med på det och ibland inte-

 797. -men det viktiga är öppenheten,
  att det inte är givet var man hamnar.

 798. Att utkomsten är svaret fem,
  så att säga.

 799. Det är också viktigt att inte bara se
  lek som medel för undervisning.

 800. Det vore att kolonisera leken.

 801. Lek har många värden,
  fyller många funktioner-

 802. -och är inte bara till för
  att barn ska lära sig saker.

 803. Det är viktigt, men i en verksamhet
  där man har ett undervisningsuppdrag-

 804. -och där lek är centralt-

 805. -bör man engagera barn i utvecklande
  aktiviteter av det slaget.

 806. Men det är inte bara det
  leken är till för.

 807. Det här med alteritet och agency,
  där kan man se...

 808. Man tänker lätt att undervisning
  handlar om att nå samförstånd-

 809. -men alteritet påminner oss om
  att den inte alltid gör det.

 810. Det handlar inte om
  att förstå på samma sätt-

 811. -utan ibland om
  att kritiskt föra in skillnader.

 812. Att verkligen utmana saker, att
  det här kan förstås på andra sätt.

 813. Så undervisning handlar också om
  att vidga repertoaren-

 814. -och förstå saker på olika sätt.

 815. Det är med agency är också
  en viktig påminnelse.

 816. De innehåll som man jobbar med
  i förskolan-

 817. -eller framför allt lärandet-

 818. -kan inte reduceras till skolämnen.

 819. Det handlar inte bara om räkna,
  läsa, skriva och naturvetenskap.

 820. I den här holistiska tanken handlar
  det även om mer fundamentala värden.

 821. Att bli nån som kan delta i och
  förändra kulturella aktiviteter.

 822. Det är en viktig sak som inte har med
  ett visst ämnesinnehåll att göra.

 823. Så lärande är inte bara lärande
  av de klassiska skolämnena.

 824. Och man bör påminna sig om, när det
  diskuteras så mycket om undervisning-

 825. -att förskoleverksamhet
  är så mycket mer än så.

 826. Undervisning är en aspekt
  av förskoleverksamhet-

 827. -men en förskollärares arbete rymmer
  en mångfald uppdrag och aspekter.

 828. Och de ska därför varken konsekvent
  delta i barns lek eller undervisa.

 829. Uppdraget är
  mycket mer mångfacetterat.

 830. Men när man undervisar,
  då är det viktigt-

 831. -att vara responsiv på lek och
  skiften mellan "som om" och "som är".

 832. Vi säger inte att man alltid ska
  undervisa eller vara med i lek.

 833. Det kan vara en slutkläm. Lärare ska
  inte alltid vara med i barns lek.

 834. Barn behöver också få leka själva.

 835. Men när förskollärare i dag har
  ett uppdrag att undervisa-

 836. -i en verksamhet där lek är central-

 837. -då måste professionen svara
  på utmaningen.

 838. Det har vi försökt göra.

 839. Förskollärare, utvecklingschefer,
  förskolechefer och forskare.

 840. Det har lett till den teoretisering
  som jag gett en presentation av.

 841. Vill man läsa vidare
  finns det tre texter-

 842. -som är gratis att ladda ner.
  Ni hittar dem om ni googlar.

 843. Det ena är en engelsk monografi
  som innehåller utvecklade kapitel-

 844. -om teori, tidigare forskning
  och många empiriska exempel.

 845. Det andra är ett temanummer
  av en tidskrift som heter Forskul.

 846. Det är ett inledande teoretiskt
  kapitel och olika delstudier-

 847. -som belyser olika aspekter.

 848. Sen hade tidskriften bjudit in
  en forskare att kommentera-

 849. -och vi ger sen vår respons,
  som ligger på Forskuls hemsida.

 850. Det går kanske att läsa
  innehållsförteckningen.

 851. "Lekresponsiv undervisning - ett
  undervisningsbegrepp för förskolan."

 852. "Att tillägna sig skriftspråkliga
  verktyg genom att leka affär."

 853. "Barns agency
  i lekresponsiv undervisning."

 854. "I mötet mellan lekens frihet
  och undervisningens målorientering."

 855. De här kan ni som sagt lätt få
  tillgång till om ni är intresserade.

 856. Och här är om man vill kontakta mig
  eller läsa vidare om projektet-

 857. -hos Skolforskningsinstitutet.

 858. Därmed tackar jag för mig.

 859. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lekresponsiv undervisning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolepedagogik, Lek, Läroplaner, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sverige, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Estetiska lärprocesser

Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor. Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har man som bonus fått se hur bland annat barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Berättelsen om en skolas uppgång och fall

Tensta gymnasium var på 90-talet en ansedd skola i Stockholm som lockade till sig elever från hela staden. Nu ska skolan läggas ned efter att söktrycket har minskat under en lång tid. Droppen som fick bägaren att rinna över var den hårda kritik som Skolinspektionen kom med tidigare i år. Skolan beskrivs där som otrygg, fylld av konflikter och med kaosartade lektioner. Hur blev det så? Och vad får nedläggningen för konsekvenser för eleverna, och för förorten?